มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ6สมัย-มทร.ธัญบุรีที่1ราชมงคล-ม.รังสิตผงาดที่1ม.เอกชน

ลบ แก้ไข

มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ6สมัย
มทร.ธัญบุรีที่1ราชมงคล-ม.รังสิตผงาดที่1ม.เอกชน

มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน

ม.มหิดล ยังครองอันดับ 1 อีกครั้งในการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเวบโบเมตริกส์จากประเทศสเปน โดยจุฬาฯตามมาเป็นอันดับ 2 "สวนสุนันทา" แรงสุดผงาดครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก้าวขึ้นครองอันดับ 1 ส่วน "รังสิต" ขึ้นแท่นอันดับ 1 ม.เอกชน

 Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของเดือนมกราคม ค.ศ. 2560 "
January 2017 Edition: 2017.1.1 (final)"

ในการจัดอันดับ จะใช้ข้อมูลที่ Cybermetrics Lab ของมหาวิทยาลัยกว่าสองหมื่นแห่งทั่วโลกผ่านทางเว็บ นับถึงวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2017

ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en/world

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย "มหาวิทยาลัยมหิดล" ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 อยู่ในอันดับ 45 ของเอเชีย อันดับ 433 ของโลก ส่วนอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 51 ของเอเชีย และอันดับ 452  ของโลก

10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยของไทย
1.ม.มหิดล 2.จุฬาฯ 3. ม.เกษตรศาสตร์ 4.ม.เชียงใหม่ 5.ม.ขอนแก่น 6.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  7.ม.สงขลานครินทร์  
8.ม.ธรรมศาสตร์ 9.ม.เทคโนโลยีสุรนารี10. ม.นเรศวร

มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน

สวนสุนันทาแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 สมัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน จัดอยู่ในอันดับที่ 24 ของประเทศ อันดับ 1074 ของเอเชียและอันดับ 3075 ของโลก อันดับรองลงมาคือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ 32 ของประเทศและอันดับ 3812 ของโลก อันดับสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ 34 ของประเทศ และอันดับ 3879 ของโลก โดยผลอันดับ1-10มีดังนี้

มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน

มทร.ธัญบุรีแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในกลุ่มนี้อันดับ 1 คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นอันดับ 1 อยู่ที่ 29 ของประเทศและ 3617 ของโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้อันดับ 2 ของกลุ่มราชมงคล อยู่ที่ 30 ของประเทศและ3681 ของโลก อันดับ 3 เป็นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อันดับ 35 ของประเทศและ 3943 ของโลก

มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน

ม.รังสิตผงาดที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือมหาวิทยาลัยรังสิต อยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศ 2768 ของโลก รองลงมาเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อันดับ 20 ของประเทศและ 2885 ของโลก มหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเอกชน อันดับ 21 ของประเทศและ 2967 ของโลก ส่วนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับ 4 และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อันดับ 5 ของม.เอกชน โดยอยู่ในอันดับ 27 และ 28 ของประเทศตามลำดับ ส่วนอันดับโลกคือ 3141 และ 3199

มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อันดับ1ของโลก
การจัดอันดับของเวบโบเมตริกส์จากประเทศสเปน ครั้งล่าสุดนี้มีการจัดอันดับคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วโลกจำนวน 23,895 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ World Top 10 ได้แก่

มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน

มหาวิทยาลัยโตเกียวอันดับ 1 ของเอเชีย
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน

สิงคโปร์ครองที่ 1 อาเซียน
มหิดลที่1ประเทศ-สวนสุนัน

หลักการจัดอันดับ 
การจัดอันดับ "Webometrics Ranking of World Universities" จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)" เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วยที่มา -http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

หมายเหตุ: การจัดอันดับแยกประเภทในประเทศไทยยึดถือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับ / สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล/มหาวิทยาลัยราชภัฎ และสถาบันการศึกษาเอกชน ตามรายชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
http://www.mua.go.th/muaold/

 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ก.พ. 60 11:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 582,420 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นยอดนิยม

ลบ แจ้งลบ
โดย loukchid
IP : 58.9.133.***

ท่ายผู้เขียนครับ มั่วข้อมูลครับ บ้างส่วนอ่านและศึกษาดีๆครับ-http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand ที่เอามาลงตอนแรกบ้างลำดับมันเป็นการ Draf แสดงข้อมูล ต้องรอให้ขึ้น Final ครับ ดูข้อมูลดีๆอ่านภาษาอังกฤษดีๆ ข่าวที่นี้มั่วไปหมดครับ โปรดใช่วิจารณญาณ ฝากท่านบก.และผู้เกี่ยวข้อง

ลบ แจ้งลบ
โดย Nitthita Chirdchoo
IP : 202.29.11.***
ลงผิดนะคะ อันดับที่ 3 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไม่ใช่อุบลราชธานีคะ 

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 582,420 ครั้ง ตอบ 8 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย rawiwan
IP : 27.55.81.***
ข้อมูลแหล่งที่มาโอเคนะ แต่นำเสนอข่าวแย่คะ บ้างข้อมูลมั่วก่อนวิเคราะห์ลง น่าจะได้รับเงินจากม.มาใช่ไหมคะ ทำไมต้องเอาการจัดอันดับมานำเสนอคะ นี้แหละสังคมไทยคะ ต้องการแข่งขันชูและสนับสนุนอันดับ 
ลบ แจ้งลบ
โดย loukchid
IP : 58.9.133.***

ท่ายผู้เขียนครับ มั่วข้อมูลครับ บ้างส่วนอ่านและศึกษาดีๆครับ-http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand ที่เอามาลงตอนแรกบ้างลำดับมันเป็นการ Draf แสดงข้อมูล ต้องรอให้ขึ้น Final ครับ ดูข้อมูลดีๆอ่านภาษาอังกฤษดีๆ ข่าวที่นี้มั่วไปหมดครับ โปรดใช่วิจารณญาณ ฝากท่านบก.และผู้เกี่ยวข้อง

ลบ แจ้งลบ
โดย Paula Kaothien
IP : 183.89.213.***
เขาแค่เปรียบเทียบตัวเว็บของมหาลัย แค่จัดอันดับประสิทธิภาพว่ากูเกิ้ลค้นเจอมากแค่ไหน กี่หน้า เนื้อหาลิงค์อ้างอิงมาเว็บมีเยอะมั๊ย ประมาณนี้ ของเว็บมหาลัยต่างๆ ไม่ใช่อันดับคุณภาพของมหาลัยนะคะ 
ลบ แจ้งลบ
โดย Cic Chop
IP : 101.51.175.***
มหาวิทยาลัยราชภัฎ บุรีรัมย์   อันดับ ดีขึ้นมาตลอด   อนาคต  มีสิทธิ์ที่จะ แซง  อันดับ  1   ไหม น๊าาาาาา 
ลบ แจ้งลบ
โดย toeynoii
IP : 223.206.250.***
อันดับไหนไม่สำคัญหรอกครับ อยู่ที่ตัวคุณจะจบหรือไม่จบ 
มันอยู่ที่ความสามารถของ บุคคล สถาบันวัดค่าเราไม่ได้หรอก
ลบ แจ้งลบ
โดย comment mail
IP : 180.183.179.***
แจ้ง Administrator แก้ไขข้อมูล
"โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามมาเป็นที่ 5 อยู่ในอันดับ 49 ของประเทศ และ อันดับ 5067 ของโลก **ซึ่ง"
ซึ่งจริงๆแล้วการจัดอันดับกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดเรียงลำดับตามนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ข้อมูลจาก Website : http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand
 
ลบ แจ้งลบ
โดย เซอร์ไอเล็ก เออกูสั้น
IP : 202.29.11.***
ในเนื้อข่าวลำดับ 3 ของราชภัฏผิดนะครับ
ลำดับ 3 คือ ราชภัฏนครปฐม 
อันดับ 34 ของประเทศ และอันดับ 3879 ของโลก

ในเนื้อข่าวลงว่าเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เป็นอันดับ 44 ของประเทศ และอันดับ 4831 ของโลก
ลบ แจ้งลบ
โดย Nitthita Chirdchoo
IP : 202.29.11.***
ลงผิดนะคะ อันดับที่ 3 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไม่ใช่อุบลราชธานีคะ 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง