รู้จักคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ม.กรุงเทพพร้อมก้าวสู่สากล

ลบ แก้ไข

รู้จักคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ม.กรุงเทพ พร้อมก้าวสู่สากล

 รู้จักคณะดิจิทัลมีเดียแ

หลังจากที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เปิดวิสัยทัศน์ก้าวสำคัญในการมุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตรองรับความต้องการตลาดงานและระบบเศรษฐกิจใหม่ “Value–Based Economy”  โดยพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลครบวงจรทั้งดิจิทัลฟิล์ม-มีเดีย    ไอที-นวัตกรรม และการตลาด เสริมความแกร่งให้นักศึกษาจากการผนึกพลังความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกจากอเมริกา-แคนาดา และองค์กรธุรกิจเอกชนชั้นนำหลากหลายสนับสนุนการบ่มเพาะ Smart Enterprises และ Startups ศักยภาพสูงสู่ตลาดงานมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ได้เปิดตัวหลักสูตรด้านดิจิทัลพร้อมกัน   3 คณะ ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรจากองค์ความรู้สะสมประสบการณ์ของแต่ละคณะและความร่วมมือกับธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาชั้นนำระดับโลก เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานและสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจในระหว่างเรียน มั่นใจเรียนจบออกไปทำงานได้ทันที  

วันนี้ขอแนะนำหนึ่งในหลักสูตรดิจิทัลใหม่ของ คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มีความน่าสนใจอย่างไร ไปติดตามกันได้เลย...

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
อาจารย์เศรษฐา วีระธรรมานนท์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
หลักสูตรคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ 
เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (สื่อดิจิทัล)
Bachelor of Technology (Digital Media)
B.Tech. (Digital Media)
หลักสูตรใหม่ล่าสุดเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ครอบคลุมความเชี่ยวชาญรอบด้าน เปิดสอนที่วิทยาเขตรังสิต จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
ด้วยความพร้อมด้านการจัดการศึกษา สถานที่ อุปกรณ์ห้อง ปฏิบัติการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง นำมาซึ่งความพร้อมในการดำเนินงาน พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่วงการและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ เน้นความเชี่ยวชาญ 6 ด้าน ได้แก่
• การสร้างสรรค์แอนิเมชันสามมิติ (Animation)
• การสร้างสรรค์ผลพิเศษทางภาพ  (Visual Effects)
• การควบคุมการผลิตแอนิเมชันและผลพิเศษทางภาพ (Producing for Animation and Visual Effects)
• การถ่ายภาพดิจิทัล (Digital Photography)
• การผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล (Sound and Music Production for Digital Media)
• การผลิตภาพเคลื่อนไหว (Moving Image Production)

 รู้จักคณะดิจิทัลมีเดียแ

โอกาสในการประกอบอาชีพ
ผู้ออกแบบแนวคิด (Concept Designer) ผู้สร้างผลพิเศษทางภาพ (Visual Effects Artist) ผู้ออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Animator) ผู้สร้างตัวละครแอนิเมชัน (Character Animator) ผู้ออกแบบคาแรคเตอร์ (Character Designer) ผู้เขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard artist) นักออกแบบจำลอง (Modeler) ผู้ควบคุมการผลิตงานแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค (Producer) ผู้บริหารลิขสิทธิ์ (Licensing Manager) ช่างภาพ (Photographer) ช่างภาพแฟชั่น (Fashion       Photographer) ผู้ออกแบบเสียง (Sound Designer) ผู้ผสมเสียง (Sound Mixer) ผู้บันทึกเสียง (Recording Artist) ผู้ผลิตเสียงและดนตรีสำหรับสื่อดิจิทัล (Sound Producer for Digital Media)

ความร่วมมือ
Vancouver Film School
Mr. Diwakar Gandhi : Director, International Business Development, Vancouver Film School
Vancouver Film School ก่อตั้งในปี 1987 มีจำนวนทั้งสิ้น 8 วิทยาเขต 13 สาขาวิชา
ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน Top film schools ในประเทศแคนาดา โดย QS Rankings และได้รับการจัดอันดับ 1 ในสาขา Animation School  ประเทศแคนาดา โดย Animation Career Review (ACR) VFS มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และการฝึกอบรมระยะสั้น โดยมีความโดดเด่น ทางด้าน Film Production, Acting, Writing, Makeup Design, Visual Arts มีทีมอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์จริงและมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมภาพยนต์ระดับโลก โดย VFS มีความร่วมมือกับบริษัทมากกว่า 600 แห่ง   ปัจจุบัน VFS มีนักศึกษามากกว่า 1,000 คนและ มีศิษย์เก่ามากกว่า 20,000 คน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีบทบาทการผลิตภาพยนต์ในระดับโลก เช่น The Mockingjays, Jurassic World, The Avengers, James Bond Spectre

TACGA
คุณนิธิพัฒน์ สมสมาน : นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย 
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในประเทศ ซึ่งมีอยู่ 5 สาขา คือ สาขาด้านทีวีซีรีย์ สาขาภาพยนตร์อนิเมชัน สาขาด้านบริการวิชวลเอฟเฟคท์ (โฆษณา) สาขาด้านแคแรคเตอร์และการต่อยอด และสาขาด้านการศึกษา โดยมีสมาชิกประมาณ 100 หน่วยงาน แบ่งเป็นนิติบุคคลประมาณ 50 บริษัท องค์กรรัฐและเอกชนที่สนับสนุน ประมาณ 20 หน่วยงาน และสถาบันการเรียนการสอนที่มีหลักสูตรทางด้านนี้อีกประมาณ 30 สถาบัน

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
คุณบัณฑิต ทองดี  : นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์กรที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในวิชาชีพผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เพื่อรวมตัวกันสร้างสรรค์และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างทัดเทียม นานาประเทศและเป็นองค์กรที่คอยให้ความรู้แก่เยาวชนและคนทำหนังรุ่นใหม่สร้างประโยชน์ให้แก่ สังคมโดยใช้ทักษะทางวิชาชีพในการส่งเสริมสังคมในด้านดีรวมถึงเป็นการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือมวล สมาชิกในทุกกรณีไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับหนังไทยหรือไม่ก็ตาม

Human Farm VFX Studio
คุณธนัญชนก สุบรรณ ณ อยุธยา  : Managing Director/ Visual Effect Director, Human Farm VFX Studio Co., Ltd. Bangkok, Thailand
HMF Studio คือ บริษัทที่ผลิตงานด้านวิชวลเอฟเฟคท์ และงานคอมพิวเตอร์อนิเมชั่น ด้วยทีมงานที่มากด้วยความสามารถ ขับเคลื่อนจากพลังความคิด และความสร้างสรรค์ พร้อมที่จะสร้างผลงานตามความต้องการของท่าน ในกลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการผลิตงานวิชวลเอฟเฟคท์ HMF Studio จัดเป็นบริษัท ที่ให้บริการในรูปแบบครบวงจร และเชี่ยวชาญทั้งในด้าน โฆษณา ทีวี, ภาพยนตร์, มิวสิค วีดีโอ และงานออกแบบคาแรคเตอร์ จากทีมงานที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยาน และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะมั่นใจว่างานในส่วนที่รับผิดชอบจะออกมาเป็นผลงานที่คุณภาพดีที่สุด และทำให้งานของท่านมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุด
 .......................................................
อ่านข่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดหลักสูตรดิจิทัล 3 คณะใหม่ 
เสริมแกร่งนักศึกษา มีความพร้อม ทักษะระดับโลก


 
 

loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 มี.ค. 60 21:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,328 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,328 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง