ทำไมพูดไม่ได้!ครูนิวซีแลนด์แนะ..ปรับแผนการสอนกระตุ้นเด็กไทยกล้าใช้ภาษาอังกฤษ

ลบ แก้ไข
เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก ทำไมเด็กไทยยังพูดไม่ได้ ครูนิวซีแลนด์แนะ…
ปรับแผนการสอนกระตุ้นเด็กไทยกล้าใช้ภาษาอังกฤษ


ทำไมพูดไม่ได้!ครูนิวซีแล

Do you speak English? เด็กไทยหลายคนได้ยินประโยคนี้ก็เงียบกันเป็นแถวๆ หรือไม่ก็วิ่งหนีตั้งแต่เห็นชาวต่างชาติกำลังจะตรงเข้ามาถาม ทำไมเด็กไทยยังกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษทั้งที่เรียนกันมาตั้งแต่เด็ก อย่างน้อยๆ ก็ 12 ปี เรียกได้ว่าเรียนตั้งแต่อนุบาล จนจบ ม.6 เมื่อเปิดเขตการค้าเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ชาวต่างชาติจึงหลั่งไหลเข้ามาทำงานในบ้านเรามากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นไปอีก
         
จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 37 เรื่อง "ELT pathways to professional excellence" โดยสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษนานาชาติ (TESOL International) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ความสามารถกับผู้ที่อยู่ในแวดวงเดียวกันและเป็นการพัฒนาวิชาชีพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเสนอแนวทางการเรียนการสอน และการวิจัยภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่จะตอบรับการใช้ภาษาอังกฤษในประชาคมอาเซียนและเพื่อการปรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
         
รศ.ชารอน ฮาร์วีย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม จาก Auckland University of Technology วิทยากรรับเชิญพิเศษจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (ENZ) ซึ่งนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาติดมาตรฐานโลกในลำดับต้นๆ ได้ให้ความเห็นว่า ปัจจัยที่ทำให้เด็กไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าที่ควร อาจจะมาจากปัญหาด้านการขาดแรงจูงใจ และการกระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเด็กไทยรู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่สำคัญและไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากนโยบายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงควรสอดแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของนักเรียนทุกคน ผ่านสื่อการเรียนการสอนและสิ่งต่างๆ รอบตัว เพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
         
"อย่างไรก็ตาม หากเทียบพื้นฐานความรู้ และความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยกับเด็กในภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เด็กแต่ละประเทศจะมีสำเนียงการพูดที่แตกต่างกันออกไป และเด็กที่มีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่า ก็อาจจะมีทักษะการพูดและการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีกว่า แต่จุดนี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญอะไร เพราะทุกคนไม่มีใครที่จะพูดภาษาอังกฤษได้สมบูรณ์แบบ" รศ.ชารอน ฮาร์วีย์ กล่าว

สำหรับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเด็กไทย ควรเริ่มจาก
          1. ปัจจัยที่จะทำให้เด็กๆ และนักเรียนสนใจและเห็นความสำคัญในภาษาอังกฤษ คือการทำให้ภาษาอังกฤษเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตให้มากเท่าที่จะทำได้ เช่น การฝึกฝนทักษะการพูด การสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือให้มีการฝึกพูดกับคนในครอบครัวในชีวิตประจำวัน รวมถึงพูดกับเพื่อนๆและคุณครูในห้องเรียนเป็นประจำ ไม่ใช่เฉพาะชั่วโมงภาษาอังกฤษ
          2. ภาครัฐควรมีการตระหนักถึงความสำคัญและมีมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เช่น ในทวีปยุโรปที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างๆ มีวัตถุประสงค์ให้สามารถสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ ซึ่งเราไม่สามารถสื่อสารกับคนทั่วโลกได้ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงภาษาเดียว
          3. เด็กไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเหมือนอย่างที่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เช่น มาเลเซีย หรือเวียตนาม จุดนี้อาจจะทำให้เด็กไทยเห็นว่าภาษาอังกฤษไม่สำคัญกับการใช้ชีวิต
          4. ที่สำคัญครูสอนภาษาอังกฤษควรเชื่อมั่นในตัวเอง เปิดกว้างในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง รวมทั้งสอนภาษาอังกฤษบนพื้นฐานความเข้าใจในสิ่งรอบข้างของตัวเอง และของเด็กนักเรียนควบคู่ไปด้วยกัน
         
ด้าน คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ กล่าวว่า สำหรับระบบการศึกษานิวซีแลนด์ สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ที่พวกเขาต้องประสบความสำเร็จทุกที่ในโลก มุ่งเน้นด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ ที่ไม่ใช่เพียงการท่องจำ หรืออยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะต่างๆ ในการเปลี่ยนความคิดไปสู่การปฏิบัติ กล้าคิด กล้าแสดงออก ซึ่งความคิดใหม่ๆ จำนวนมากเกิดจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีมีโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพสูงในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและบันเทิง การท่องเที่ยวและการโรงแรม การเกษตร กระบวนการผลิตอาหาร สาธารณสุข รวมทั้งการค้าและการบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์และวัฒนธรรมด้วย
"ที่นิวซีแลนด์นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วไม่ได้เป็นเพราะพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ แต่เป็นเพราะการต้อนรับอย่างเป็นมิตรจากครูและเพื่อนๆ โดยนักเรียนจะสามารถเรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวัน แม้จะเป็นหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเพื่อนและครู จะทำให้นักเรียนรู้สึกมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นทั้งในชั้นเรียนและชุมชน"

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz
......
ภาพ-
www.studyinnewzealand.govt.nz
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 มี.ค. 60 21:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,624 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,624 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง