ทุนเด่น!เรียนต่อปริญญา-แสวงหาประสบการณ์

ลบ แก้ไข
ทุนเด่น!เรียนต่อปริญญา-แสวงหาประสบการณ์

ทุนเด่น!เรียนต่อปริญญา-แ

ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ แต่มากมายเช่นเดิมครับ นอกจากนี้ยังมีทุนสำหรับผู้ที่ชอบคิดสร้างสรรค์ หรือทำงานวิจัย มีข้อมูลน่าสนใจมากจากหลาย ๆ สถาบัน เชิญเข้าไปติดตามกันครับ..
 
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปีนี้เปิดคัด 27 เยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
-มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ
- อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๐ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓
 –๑ เมษายน ๒๕๔๒)
-เป็นโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัย และไม่มีพันธะใด ๆ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
- ไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่น หรือทุนในโครงการอื่นของ ดย.
- ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย)
-สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และรู้จักการทำงานเป็นทีมในระยะเวลานานได้
-สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดและร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ
- ผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศในโครงการอื่นใดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ) จะต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัคร
-ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มาก่อน

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครวันที่ 16 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคคลทั่วไป 13 คน และผู้แทนจังหวัด 14 คน รวม 27 คน

 การรับสมัครและการคัดเลือก
- รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร ใน www.dcy.go.th
- คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและการสอบสัมภาษณ์

ที่มาข้อมูล/ภาพ และดูรายละเอียดแื่น ๆ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
 

กว่า200ทุนเรียนป.โท- เอก ที่มหิดลฟรี!!ด้วยทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 
 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้รับทุน และรายชื่อคณะ สาขาวิชาที่ร่วมสนับสนุนให้ทุน กว่า 200 ทุนได้ที่ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/…/schola…/graduate-studies.php

สอบถาม : งานกิจการนักศึกษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 211 - 213

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 
รับสมัคร : วันนี้ - 30 เมษายน 2560

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)ได้ที่
 http://www.grad.mahidol.ac.th/…/prospective-…/estimate02.php
ที่มา Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.


ทุนเรียนฟรีที่นิวซีแลนด์ New Zealand ASEAN Scholarship 2017
New Zealand ASEAN Scholarship (NZ-AS) ปี 2017 เปิดรับสมัครแล้ว เพื่อให้นักเรียนไทยเราได้สัมผัสกับการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานระดับโลก
 

โครงการ New Zealand Aid Programme จะมอบทุนให้แก่นักเรียนไทย เพื่อเลือกที่จะไปเรียนต่อใน 9 มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2561 นี้

ทุนนี้มอบให้นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการไปเรียนต่อในระดับ Postgraduate Certificates , Postgraduate Diplomas Master’s Degrees และ ในระดับ PhDs 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่ http://bit.ly/2koT6aF

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.mfat.govt.nz/schols

4ธนาคารเปิดให้ 62 ทุน เรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ
4 ธนาคารของไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)   ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการไปเรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 62 ทุน

ธนาคารกรุงไทย ให้10ทุนเรียนต่างประเทศ
ธนาคารกรุงไทย มีความประสงคที่จะใหทุนการศึกษาแกพนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนําของตางประเทศ จํานวน 10 ทุน
1. ทุนการศึกษาที่เปดรับสมัคร: ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนดญี่ปุน จีน ฮองกงและสิงคโปรจํานวน 10 ทุน ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกําหนด ดังนี้
• Accounting • Data Analytics
• Economics • Data Science
• Finance • Business Analytics
• Financial Engineering • MIS / IT / Information Assurance and Security / Computer Science
• Marketing • AI (Artificial Intelligence)
• MBA • Digital Transformation and Innovation
• Banking and Financial Laws
• Business Laws
• Operations Research
• Mathematics
• Entrepreneurship
2. ประเภทของผู้สมัคร
• ประเภทที่ 1: สําหรับผูที่กําลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกําหนดโดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
• ประเภทที่ 2: สําหรับผูที่ไดรับการตอบรับเขาศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกําหนด
• ประเภทที่ 3: สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีความประสงคที่จะสมัครขอรับทุนปริญญาโทตางประเทศแตยังไมไดรับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกําหนด
3. คุณสมบัติผูสมัคร
3.1 ตองมีสัญชาติไทยอายุไมเกิน 30 ปนับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากเปนชายตองผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร
3.2 สําหรับผูสมัครรับทุนการศึกษาประเภทที่ 3 ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมจํากัดสาขาวิชาและตองมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 
3.3 ตองมีผลสอบ TOEFL ไมต่ํากวา 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 6.0 และผลสอบตองใชไดจนถึงวันที่ปดรับสมัคร (ยื่นพรอมใบสมัคร)
• ทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน: ผูสมัครสามารถใชผลสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไปแทนผลการสอบภาษาอังกฤษไดและผลสอบตองใชไดจนถึงวันที่ปดรับสมัคร (ยื่นพรอมใบสมัคร)
• ทุนประเทศญี่ปุน: ผูสมัครสามารถใชผลสอบวัดระดับความรูภาษาญี่ปุน (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไปแทนผลการสอบภาษาอังกฤษไดและผลสอบตองใชไดจนถึงวันที่ปดรับสมัคร (ยื่นพรอมใบสมัคร)
 3.4 ตองมีผลสอบ GMAT ไมต่ํากวา 550 หรือ GRE ในสวนของ Quantitative ไมต่ํากวา 159 คะแนน และผลสอบตองใชไดจนถึงวันที่ปดรับสมัคร (ยื่นพรอมใบสมัคร) เวนแตผูสมัครที่ไดรับการตอบรับเขาศึกษาในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกําหนด
 3.5 เปนผูที่ไมเคยไดรับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงคจะสมัครรับทุน
 3.6 เปนผูที่ไมเคยมีสิทธิ์รับทุนปริญญาโทตางประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มากอน
 ระยะเวลาในการรับสมัคร
ผูที่สนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดตั้งแตวันนี้ – 7 เมษายน 2560 ที่ www.ktb.co.th ในหัวขอ
“สมัครงานและทุน” โดยสามารถสงใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัคร พรอมระบุชื่อเอกสารและลําดับเอกสาร ตาม
ขอ 4 ในรูปแบบ PDF File มาที่ Email: ktb.scholarship@ktb.co.th สําหรับเอกสารหลักฐานฉบับจริง ขอใหนํามา
สงใหกับธนาคารในวันที่สอบขอเขียน
ทั้งนี้สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่งานบริหารบุคลากรกลุมศักยภาพ ฝายบริหารเสนทางความกาวหนาและสรรหาบุคลากร โทร. 0-2345-1884 ถึง 1885 หรือทาง Email: ktb.scholarship@ktb.co.th
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

 18 ทุน​ธนาคารแห่งประเทศไทยให้เรียนป.โทต่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในต่างประเทศ 
1. ทุนที่รับสมัครสอบ
จำนวน 18 ทุน
2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
 2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2560
2.3 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.4 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนดของแต่ละทุน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ ธปท.กำหนดของแต่ละทุน ที่จะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมิถุนายนของปีที่รับสมัคร โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2.5 ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร(ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดอยู่แล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในต่างประเทศ ที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
- ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
- ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
2.6 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ
2.7 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.8 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
2.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
3. การสมัครสอบ
3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์"
ที่มาและดูรายละเอียดอื่น ๆ ที่
https://www.bot.or.th/

 กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนเรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2560 เป็นทุนที่ให้เต็มจำนวน สำหรับการศึกษาสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน ดังนี้ 
ทุนการศึกษาต่างประเทศ รวมจำนวน 6 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ 8 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมการเงิน บริหารความเสี่ยง ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย และทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 ทุน และทุนการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และสิงคโปร์ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 3 ทุน
ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 5 ทุน สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมการเงิน การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ และการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ โดยผู้รับทุนต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในประเทศตามที่ธนาคารกำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน 
- ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
- จบการศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี 
- ไม่จำกัดสาขาวิชา 
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศต้องมีการผลสอบ 
- TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือมี ผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 
- จะต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 302 คะแนน 
เว้นแต่ผู้สมัครจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่กำหนด ส่วนผู้สมัครทุนการศึกษาในประเทศจะใช้เฉพาะผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือผลสอบ CU-TEP หรือ TU-GET เทียบเท่าผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Internet-based) 80 คะแนน อย่างใดอย่างหนึ่ง
สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ careers.kasikornbank.com 
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย โทร.02-470 3113

ธนาคารกรุงเทพให้ 23 ทุนเรียนต่อป.โทในประเทศ-ต่างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ ปี 2560 เปิดมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครวันนี้ – 28 เมษายน 2560 
ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 13 ทุน 
นอกจากนี้ยังมีทุนในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 10 ทุน
รายละเอียดทุน
คุณสมบัติผู้สมัครหลักฐานการสมัครที่มา และดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/BBLSCHOLARSHIP/Pages/BBLScho
 

เปิดรับนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย
เปิดรับสมัครนักบินการบินไทย ประจำปี 2560 ประเภทบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย (Student Pilot)
ผู้สมัครนักบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 สามารถสมัครผ่านทาง Internet ได้ระหว่างวันที่ 1 – 17 มีนาคม 2560 เท่านั้น

ขั้นตอนการรับสมัคร
ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่าน Internet ให้ครบถ้วนและต้อง Print เอกสารเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวผู้สมัคร ดังนี้
1. แบบฟอร์มรายงานตัวผู้สมัครนักบินการบินไทย
2. ใบสมัครฉบับสมบูรณ์
3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

คุณสมบัติ

-ชายไทยอายุไม่เกิน 30 ปี (นับอายุตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2530 เป็นต้นไป)
- พ้นพันธะทางทหาร (สด.8หรือสด.43เท่านั้น)
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือกำลังจะจบการศึกษาและได้ทรานสคริปท์ฉบับสมบูรณ์ และใบรับรองจบภายในเดือนกรกฎา 2560
- สุขภาพดี สายตาดี ผู้สมัครที่สวมแว่นตา  หรือผ่านการทำ Lasik เมื่อผ่านขั้นตอนการทดสอบ จนถึงการตรวจร่างกาย / Medical Examination แพทย์ ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยและอนุมัติการผ่านตรวจร่างกาย ดังนั้นจะต้องนำแว่นตาหรือประวัติการทำ Lasik ไปในวันตรวจร่างกายด้วย
- ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
- ไม่มีประวัติอาชญากร
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
TOEIC มีคะแนน 650 ขึ้นไป(รับเฉพาะผลส่วนบุคคลและสอบตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2559 เป็นต้นไป) หรือ THAI-TEP มีคะแนน 63 ขึ้นไป

.........................................
ที่มาและดูรายละเอียดอื่น ๆ ที่

http://www.tgpilotrecruitment.com/

รัฐบาลไทยเปิดให้ทุนครูไทยไปสอนภาษาไทยที่ม.เซี่ยงไฮ้
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินโครงการสอนภาษาไทยเป็นวิชาเลือกของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้มาตั้งแต่ปี 2557 โดยได้เชิญอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทยไปเป็นผู้สอนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ซึ่งวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างดีจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ โดยมีนักศึกษาในห้องประมาณ 35-40 คน

สำหรับปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้มีแผนจะเปิดสอนวิชาภาษาไทยในปีการศึกษา 2560-2561 คือ ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (กันยายนถึงพฤศจิกายน 2560) และฤดูหนาว (ธันวาคม 2560 ถึงมีนาคม 2561 ซึ่งมีวันหยุดตรุษจีนประมาณ 3 สัปดาห์) โดยแบ่งการสอนเป็น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวน 20 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 120 ชั่วโมง
 

จึงขอเชิญชวนอาจารย์ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึงมีนาคม 2561

โดยผู้สนใจต้องจบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 2 ปี และเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ และค่าสอน/อุปกรณ์การสอนในช่วงเวลาดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 36,000 หยวน และมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้จะรับผิดชอบในการจัดหาที่พักภายในมหาวิทยาลัยหรือค่าเช่าที่พักเดือนละ 3,500 หยวน ค่าสอนคาบละ 150 หยวน และสนับสนุนสิทธิการเข้าใช้ห้องสมุดและเข้าชั้นเรียนภาษาจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมไปถึงค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในระหว่างที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย


ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติโดยย่อ สำเนาปริญญาบัตร และผลการศึกษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยตรงไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อทางมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้จะได้ดำเนินการคัดเลือกต่อไป

ติดต่อได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ +(86 21) 52609890 
โทรสาร +(86 21) 52609898 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ranoppun@hotmail.com
ที่มาBureau of International Cooperation Strategy, OHEC


รัฐบาลมาเลเซียประกาศให้ทุนเรียนป.โท-เอก
รัฐบาลมาเลเซียประกาศให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการ Malaysian International Scholarship (MIS) ประจำปีการศึกษา 2017-2018 ให้แก่ผู้ที่สนใจเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศมาเลเซีย 

ทุนการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก โดยผู้ที่สนใจ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีอายุไม่เกิน 40 ปี ในกรณีสมัครรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ ไม่เกิน 45 ปี ในกรณีสมัครรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.5 ในระบบ 4.00
3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างน้อย 6.5 (IELTS) 230 (TOEFL CBT) หรือ 92 (TOEFL IBT) 
4. ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และเงินทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับทุนปริญญาเอกและทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/
 

85 ทุนรัฐบาลไทยให้เรียนต่อในประเทศ
ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก 

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือก ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) 

ทุนที่รับสมัคร 
จำนวน 3 หน่วย รวม 85 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
- เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 16 มิถุนายน2560)
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา2559-2560 และต้องลาศึกษาแบบเต็มเวลา

การรับสมัครคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship 

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www2.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/app_announcement_praborom_
 
แอร์เอเชียเปิดรับสมัคร Student Pilot 2017 ศิษย์การบิน บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย (ไม่จำกัดเพศ)
2. อายุไม่เกิน 28 ปี (ผู้สมัครเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 เป็นต้นไป)
3. เพศชายพ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม.
5. มีสุขภาพแข็งแรง และมีสายตาดี หากผ่านการผ่าตัด Lasik หรือ PRK
ต้องผ่านมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) และก่อนผ่าตัดต้องมีค่าสายตาสั้นหรือยาวไม่เกิน 300 และค่าสายตาเอียง 150
6. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือกำลังจะจบการศึกษา และได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ภายใน 31 กรกฎาคม 2560
7. ผ่านการทดสอบ TOEIC  650 คะแนนขึ้นไป (รับเฉพาะ Personal และสอบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป)
8. ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(หากพบว่ามีประวัติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้ารับเป็นพนักงาน)

หมายเหตุ – รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.airasia.com/recruitment/

ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560

ระหว่างนี้ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมให้ตรงกับคุณสมบัติที่ทางบริษัทฯ กำหนด 
สำหรับรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่ link ด้านล่างนี้
http://www.airasia.com/recruitment/
 
ธนาคารกรุงเทพให้ 23 ทุนเรียนต่อป.โทในประเทศ-ต่างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ ปี 2560 เปิดมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครวันนี้ – 28 เมษายน 2560 
ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 13 ทุน 
นอกจากนี้ยังมีทุนในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 10 ทุน
ที่มา และดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/BBLSCHOLARSHIP/Pages/BBLSchola

ทุนรัฐบาลไทยให้คนสาธารณสุขเรียนต่อต่างประเทศ
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 

ทุนที่รับสมัคร
จำนวน ๕ หน่วย รวม ๑๒ ทุน

ข้อผูกพันในการรับทุน
- ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เปีนระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่วิทยาลัยเดิม
-หากผู้ได้รับทุนไม่เข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงสาธารณสุข นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
-เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติราชการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ปีดรับสมัคร (วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) แต่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้เมื่ออายุราชการ ครบ ๒ ปีแล้ว
- ผู้สมัครที่ไม่เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการดังกล่าวต้องให้ความยินยอมในการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของผู้รับทุนไปเป็นของสถาบันพระบรมราชชนกทันทีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน และยินยอมให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน

การรับสมัครคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๐ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ 
 www.ocsc.go.th/scholarship 
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

ที่มาและดูข้อมูลต่อที่ 
http://www2.ocsc.go.th/scholarship
 
ทุนฟุลไบรท์ปี  2561 เปิดรับเรียนต่อป.โท-เอก สหรัฐอเมริกา
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program
ประจำปีการศึกษา 2561 


ในปีนี้มีทุนการศึกษามอบให้จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่าง ๆ
 
ยกเว้นสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี 
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติที่ https://goo.gl/H8AmVg 

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ไปยังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560  เวลา 13.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

To continue the mission of promoting mutual understanding between the people of the United States and Thailand through educational exchange, Thailand‑United States Educational Foundation (TUSEF) or “Fulbright Thailand” is glad to announce the annual competition for the FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP or TGS (Open Competition Scholarship Program, OC) to qualified Thai individuals for graduate study (master's and doctoral degrees) in the United States of America in the academic year 2018.

Attached below are the TGS 2018 program announcement and application guidelines, containing eligibility requirements and application procedures. Please read carefully. All applicants must submit their online applications (link provided below) and a set of hard-copy documents to Fulbright Thailand by the deadline on or before Monday, April 3, 2017. 

Online application: http://application.fulbrightthai.org

For further questions beyond this announcement, you may email tusef@fulbrightthai.org or call 0-2285-0581-2, Ms. Supawaree Patravanich at ext. 106 or Ms. Talisa Likanonsakul at ext. 107 during our office hours, Monday-Friday, 8:30 am - 4:30 pm.

DOWNLOAD
2018 TGS Announcement
2018 TGS Online Application Guidelines
2018 TGS Frequently Asked Questions

ที่มา http://fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=841&type=application
 

เช็คเลย!กำหนดการ650ทุนไทย - ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
เปิดกำหนดการ 2 โครงการ ที่รัฐบาลไทยร่วมมือกับ 2 ประเทศคือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยโครงการแรก รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย จัดโครงการตรวจลงตราหนังสือเดินทางการทำงาน และท่องเที่ยวไทย –ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลง“Work and Holiday Visa” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวและทำงานไดเ้ป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 
โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศโดยกำหนดจำนวนให้เยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visa ไทย -ออสเตรเลีย ปี ละ 500 คน
ดูข่าวที่
นอกจากนี้รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์จัดทำโครงการตรวจลงตราการทำงานและท่องเที่ยวไทย – นิวซีแลนด์ ภายใต้ข้อตกลง Working Holiday Scheme เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวและทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์

โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับสมัคร ในปี 2560 ดย. จะดำเนินการรับสมัครออนไลน์และออกหนังสือรับรอง จำนวน 150 คน 
ดูข่าวที่http://blog.eduzones.com/magazine/177622

กำหนดการ โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย และโครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย - นิวซีแลนด์


ที่มา http://dcy.go.th/webnew/upload/news/news_th_20171602013738_1.pdf


ทุนสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน  ปีการศึกษา 2560 ประเภททุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี)

โดยเปิดรับจำนวน 8 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา  พร้อมโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมนาหลักสูตรต่าง ๆ ฟรี!!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
แจ้งผลการคัดเลือก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ www.marketingthai.or.th 

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครส่งได้ที่ :
มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาด
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 
เลขที่ 1168/21 ถนนพระราม 4 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร. 0 2679 7360-3
ที่มา 
http://www.marketingthai.or.th/scholarship-2017/

90 ทุน TAIST-Tokyo Tech เรียนป.โท 3 หลักสูตร
โครงการ TAIST-Tokyo Tech โดย สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี เข้ารับทุน ป.โท 3 หลักสูตร จำนวน 90 ทุน สอนโดยอาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

1.หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ 
2.หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว 
3.หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน

รับเพียงหลักสูตรละ 30 ทุน โดย สวทช. เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุน รวมทั้งสิ้น 90 ทุน

ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น และการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช. พร้อมนักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นกำลังสำคัญในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนในอนาคต

สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดวันปิดรัสมัครแต่ละหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8016-8 อีเมล taist@nstda.or.th

 

ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ตให้ทุนเรียนป.โท MBA
หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท พร้อมทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดประเภททุน ดังนี้

 

1. ทุนผู้ช่วยวิจัย 50% สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560-2561

 

2. ทุนผู้ช่วยวิจัย 100% สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560-2561

 

3. ทุนผู้ช่วยวิจัย 50% สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560-2561

 

4. ทุนผู้ช่วยวิจัย 100% สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย) 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560-2561

 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร

สนใจติดต่อ 
คุณทันญารัตณ์ 076-276820 หรือ 095-0837965
คุณวันธิดา 081-537-7798,076-276-821, 
wanthida31@gmail.com
คุณพิชัย 076-276-822, pichai.ja@phuket.psu.ac.th
ที่มา-
http://www.fht.psu.ac.th


เตรียมเฮ!500ทุน Work and Holiday Visa(WHV) ไทย - ออสเตรเลีย
รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย จัดโครงการตรวจลงตราหนังสือเดินทางการทำงาน และท่องเที่ยวไทย –ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลง“Work and Holiday Visa” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวและทำงานไดเ้ป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 

โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศโดยกำหนดจำนวนให้เยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visa ไทย -ออสเตรเลีย ปี ละ 500 คน

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4. มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
5. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
6. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
7. มีความประพฤติและสุขภาพดี
3. หลักฐานการยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย.

ตามข้อตกลงของโครงการฯ ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอคัรราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยจะต้องแนบหลักฐาน หนังสือรับรองคุณสมบัติซึ่งออกให้โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Visas_and_Migration.html
กระบวนการและขั้นตอนการรับสมัคร

- การสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทางเว็บไซต์ของดย .

http://dcy.go.th/webnew/main/ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยระบบจะเปิดให้บริการในวันที่ 2 มิถุนายน2560 เวลา 09.00 น.
ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนดระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที
จำนวนที่เปิดรับสมัคร 
ในปี 2560 ดย.จะดำเนินการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์จำนวน 800 คน และออกหนังสือรับรองฯ จำนวน 500 คน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่
กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
โทร./โทรสาร 0 2651 6534 (ในวันและเวลาราชการ)

-------------------------------------------

อ้างอิง: www.thailand.embassy.gov.au/
Photo:Chadarat Changtong, Nyela Babie

เตรียมแจก150ทุน Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์
รัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์จัดทำโครงการตรวจลงตราการทำงานและท่องเที่ยวไทย – นิวซีแลนด์ ภายใต้ข้อตกลง Working Holiday Scheme เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวและทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์

โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดโลกทัศน์สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ

คุณสมบัติ
ผู้ที่สมัครเขา้ร่วมโครงการฯจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย)
3. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
4. สำเร็จการศึกษาต้้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
5. มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
6. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
7. มีความประพฤติและสุขภาพดี
เมื่อได้รับการตรวจลงตราแล้ว ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายนิวซีแลนด์สามารถทำงานที่ถูกกฎหมายได้ทุกประเภท ยกเว้นธุรกิจบริการทางเพศโดยต้องเสียภาษีเงินได้และต้องไม่ทำงานกับนายจ้างคนหนึ่งคนใดเกินกว่า3 เดือน และเข้ารับการศึกษาอบรมได้ไม่เกิน 3 เดือน

เยาวชนไทยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำ
ประเทศไทยหรือ www.immigration.govt.nz

กระบวนการและขั้นตอนการรับสมัคร

- การสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทางเว็บไซต์ของดย .

http://dcy.go.th/webnew/main/ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยจะเปิดระบบให้บริการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้หากมีผู้สมัครครบเต็มจำนวนที่กำหนด ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที
-จำนวนที่เปิดรับสมัคร ในปี 2560 ดย. จะดำเนินการรับสมัครออนไลน์และออกหนังสือรับรอง จำนวน 150 คน 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่
กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
โทร./โทรสาร 0 2651 6534 (ในวันและเวลาราชการ)
--------------------------------------------
อ้างอิง: http://www.immigration.govt.nz/ www.greatsights.co.nz
www.newzealand.com/ Chadarat Changtong/ Nilobon 
แจกทุนเยอะ!ไต้หวันปรับแผนให้ทุนต่างชาติเรียนต่อจำนวนมาก
การสมัครเรียนต่อไต้หวัน สำหรับปี 2017 มีทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก สรุปได้ดังนี้

1. ทุน MOE และทุน ICDF เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับทุนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ไต้หวัน 
2. ทุน MOE และ HES เพิ่มจำนวนผู้ที่จะได้รับทุนมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ
3. มีมหาวิทยาลัย 36 แห่งให้ทุนอุดหนุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากทุนที่จะได้รับจากทุน MOE 
4. เนื่องด้วย นโยบาย "มุ่งใต้ใหม่" ของรัฐบาลไต้หวัน ทำให้ผู้สมัครมีโอกาสในการได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อจากทางมหาวิทยาลัยของไต้หวันมากยิ่งขึ้น

ทุนการศึกษาไต้หวัน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

 Ministry of Education (MOE)

■ Taiwan Scholarship and Huayu Enrichment Scholarship Program (HES)

 Taiwan International Graduate Program (TIGP)

 International Coorperation and Development Fund (ICDF)

 University Scholarship

 Elite 600 Scholarship (ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย)

 

■ Ministry of Education (MOE)


• หน่วยงาน: กระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Education) •รายละเอียดทุน:

  1. ปริญญาตรี 4 ปี          NT$15,000/ เดือน

  2. ปริญญาโทและเอก    NT$20,000/ เดือน

  3. ค่าเล่าเรียน               ไม่เกิน NT$40,000/ เทอม

• รับสมัคร: ประมาณวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม

• เงื่อนไข

  ภาษาอังกฤษ:                               ภาษาจีน:

  TOEFL 550                                TOCFL ระดับ 4 ขึ้นไป

  TOEIC 750

  IEFL 6.0

• ผลการเรียน

  - ปริญญาตรี 2.6 ขึ้นไป                - ปริญญาโทและเอก 3 ขึ้นไป

หมายเหตุ:ผลคะแนนวัดระดับความรู้ทางภาษาเราสามารถเลือกได้ว่าใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนยื่น


■ Ministry of Education Huayu Enrichment Scholarship (HES)

 

• หน่วยงาน: กระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Education)

• รายละเอียดทุน: ทุนสำหรับเรียนภาษาจีน

  - หลักสูตร 2 เดือน: มิ.ย.- ส.ค.

  - หลักสูตร 3, 6, 9 และ 12 เดือน: ก.ย. - ส.ค. ของปีถัดไป

  - NT$25,000/ เดือน

• รับสมัคร: ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม •เงื่อนไข

  ภาษาอังกฤษ:                                                ภาษาจีน:

  TOEFL 400                                                 TOCFL ระดับ 2 ขึ้นไป

                                                                      TOCFL ระดับ 3 ขึ้นไป (9-12 เดือน)

• ผลการเรียน

  - ปริญญาตรี 3 ขึ้นไป  - ปริญญาโทและเอก 3.2 ขึ้นไป

หมายเหตุ:ผลคะแนนวัดระดับความรู้ทางภาษาเราสามารถเลือกได้ว่าใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนยื่น


■ Taiwan International Graduate Program (TIGP)

เป็นทุนวิจัยที่มอบให้สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก โดยกำหนดสาขาวิชาดังนี้ :

1.    Chemical Biology and Molecular Biophysics in Drug   Discovery and Biotechnology

2.    Molecular Science and Technology

3.    Molecular and Biological Agricultural Science

4.    Molecular and Cell Biology (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

5.    Bioinformatics

6.    Nano Science and Technology

7.    Molecular Medicine

8.    Earth System Science

9.    Biodiversity

10.  Interdisciplinary Neuroscience

11.  Social Networks and Human-Centered Computing

12.  Sustainable Chemical Science and Technology

เว็บไซต์รายละเอียดทุน : http://tigp.sinica.edu.tw/
 

■ International Cooperation and Development Fund (ICDF) 


หน่วยงาน: กองทุนความร่วมมือและพัฒนานานาชาติ (International Cooperation and Development Fund)
รายละเอียดทุน:

  - สาขาที่เปิดรับสมัคร: เกษตร, เภสัช, วิศวะ, การบริหารจัดการ, เทคโนโลยี

  - ค่าหนังสือ, ค่าหน่วยกิต, ค่าเทอม, ค่าหอพัก, ค่าประกัน, ตั๋วเครื่องบิน economy- class (One direct round-trip) และค่าใช้จ่ายรายเดือน

     1. ปริญญาตรี:  NT$12,000 (สูงสุด 4 ปี)

     2. ปริญญาโท:  NT$15,000 (สูงสุด 2 ปี)

     3. ปริญญาเอก: NT$17,000 (สูงสุด 4 ปี)

 รับสมัคร: ประมาณปลายเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนมีนาคม  

เว็บไซต์รายละเอียดทุน : https://www.icdf.org.tw/mp.asp?mp=2
 

■ Elite 600 Scholarship

 
Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program กระทรวงการศึกษาไต้หวันได้ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (ESIT Consortium Universities) จำนวน 600 ทุน ระยะเวลาการขอรับทุนอยู่ระหว่างปี 2557 – 2561 หรือปีละไม่เกิน 120 ทุน แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเสริมสร้างและผลักดันความร่วมมือทางการศึกษาสนับสนุนความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นการร่วมมือในการพัฒนาทางด้านการศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการนี้มีอยู่ประมาณ 43 แห่ง

ส่วนใหญ่ทุนการศึกษาจะอยู่ในรูปของการยกเว้นค่าใบสมัครและค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร

 

ข้อมูลทุนโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมให้อาจารย์/บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ไต้หวัน

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

1. เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (เอกสารแนบ1) โดยกรอกแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ2) ผ่านต้นสังกัดเพื่อรับรองคุณสมบัติ และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในระหว่างที่ศึกษา ณ ไต้หวัน

2. ต้นสังกัดรวบรวมแบบฟอร์มตามข้อ1แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. ผู้สมัครแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ โดยต้อง Create UserID ก่อน และ ทำการสมัคร Scholarship ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดำเนิน การกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษาไต้หวันผ่านเว็บไซต์ http://www.esit.org.tw ( Elite Study in Taiwan Program of Office : ESIT) 

คุณสมบัติของผูสมัครเขารวมโครงการ
1) เปนอาจารย/บุคลากร ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกํากับ และเอกชน
2) ผูสมัครจะตองไดรับความยินยอมจากตนสังกัดใหสมัครเขารวมโครงการ
3) ผูสมัครจะตองไมมีสัญชาติไตหวัน
4) มีผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ PBT 500 คะแนน / แบบ CBT 213 คะแนน / แบบIBT 79 คะแนน หรือผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 600 คะแนน หรือผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ซึ่งเทียบเทากับ TOEFL PBT 500 คะแนน โดยสถาบันอื่น
5) ตนสังกัดสนับสนุนคาใชจายระหวางศึกษา ณ ไตหวัน เชน คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ คาอาหารและคาที่พัก คาประกันและคาใช้จ่ายอื่นๆ หรือเปนผูมีศักยภาพในการรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษา
6) หากมีใบตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
เว็บไซต์รายละเอียดทุน : http://www.esit.org.tw/


ที่มา http://www.tec.mju.ac.th/scholarship.html
 

รัฐบาลประเทศบรูไนให้ทุนนักศึกษาต่างชาติ
กระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อไปเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศบรูไนดารุสซาลาม

สิทธิที่ได้รับของนักเรียนทุน
-ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการศึกษาระหว่างที่ศึกษาในบรูไน
-สถานศึกษาจะจัดหาที่พักของสถานศึกษาให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษา 
-บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับ 
-เงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่
เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 500 ดอลลาร์บรูไน  
ค่าหนังสือปีละ600 ดอลลาร์บรูไน
ค่าอาหารเดือนละ 150 ดอลลาร์บรูไน 

Application deadline: March 13, 2017

ประกาศทุน
The Ministry of Foreign Affairs and Trade is pleased to invite applications for the Government of Brunei Darussalam Scholarship under the above Scholarship Award Scheme for the 2017/2018 Academic Session.

Tenable in Universiti Brunei Darussalam, the scholarship award provides applicants with the opportunity to study at any of the following institutions of higher education:
Universiti Brunei Darussalam (UBD),
Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
Universiti Teknologi Brunei (UTB)
Politeknik Brunei (PB)

Location:
 Brunei
 Benefits

The Government of Brunei Darussalam will bear the following expenses:

 • Tuition Fees
  An economy class air-ticket to Brunei Darussalam from the applicant’s country of origin and vice-versa upon completion of the programme.
  A monthly personal allowance of BND 500.00
  A monthly food allowance of BND 150.00
  An annual book allowance of BND 600.00
  Baggage allowance for shipment of your personal effects to your country of origin upon completion of the programme,at a maximum amount of:
  • BND 250.00 to a country within the ASEAN region or
   BND 500.00 to a country outside the ASEAN region.

  Accomodation at the residential college of the University/Polytechnic
 Eligibilities
 • Applications are open to citizens of, but not limited to, ASEAN, Commonwealth and OIC member countries;
  Applicants should be nominated by their Government;
  Applicants must be certified to be medically fit to undertake the scholarship and to study in Brunei Darussalam, by a qualified medical practitioner who is registered with any Government Authority (ies) prior to arrival in Brunei Darussalam. Any and all costs incurred in obtaining this certification are to be borne by the applicant;
  Applicants must be, between the age of 18-25 for undergraduate and diploma programmes and must not exceed the age of 35 for postgraduate programmes on the 31s July 2017.
  The award is NOT eligible to Brunei Darussalam Permanent Residents.
   
Eligible Regions: Open to all, but not limited to ASEAN, Commonwealth and OIC members.
.........................
ที่มาhttps://www.youthop.com/scholarships/government-%E2%80%8Bbrunei-darussalam-scholarships-20172018-foreign-students
ภาพ http://www.serinusenergy.com/pozostale_brunei.html
 

​วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้ทุนเรียนต่างประเทศ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อพัฒนาบุคลากรทาง การแพทย์ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

สาขาวิขาที่ให้ทุน
-วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ฯลฯ)
-วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ฯลฯ)
-วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลักษณะการให้ทุน
-เป็นการศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
-เป็นการศึกษาในสาขาวิขาตามที่วิทยาลัยกำหนด
-เป็นหลักสูตรปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และผ่านความเห็นขอบของคณะกรรมการพิจารณาของวิทยาลัย

จำนวนทุนการศึกษา
กำหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 9 ทุน งบประมาณทุนละ 1,500,000 บาท/คน/ปี (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

คุณสมบัติของบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา
  คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้
-มีลัญชาติไทย
- ไม่มีภาระทางราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบุรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
-เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

วิธีการคัดเลือก
-คณะกรรมการพิจารณาบุคคลทั่วไปผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ จะคัดเลือกจากคุณสมบัติของผู้สมัคร สาขาวิชาที่ประสงค์จะขอรับทุน สถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ความพร้อมในการดำเนินการด้านเอกสารสัญญาและการคํ้าประกัน ความพร้อมในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ความพร้อมในการปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาที่วิทยาลัย หรือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หรือหน่วยงานที่วิทยาลัยกำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษา ตลอดจน ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และ ผลงานที่เคยปฏิบัติ โดยการสอบสัมภาษณ์
-สามารถจัดให้มีผู้คํ้าประกันเป็นบิดา หรือมารดาชองตน หรือบุคคลอื่น หรือโดยการวาง หลักประกันตามเงื่อนไขการคํ้าประกันที่วิทยาลัยกำหนดได้

 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มืความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ชั้น11 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2560 ในวัน เวลา ราชการ
ที่มา http://www.cccthai.org/l-th/subweb/hr/images/stories/News/2560/2560-02-15_HR/2560-02-15_HR2.PDF
ภาพจาก
คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

มีทุน!​สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับเรียนต่อป.โท2560
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 วันนี้ ถึง 12 มีนาคม 2560 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้หลายประเภท

หลักสูตรที่เปิดสอน (เรียน วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.)

1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) 
2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) (MIM)
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์สําหรับผู้ประกอบการ (SME)
4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/LDVmSY

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
หรือ 02-7632600 ต่อ 2403 (08.00-17.00)
ที่มา http://grad.tni.ac.th/

สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนหนุนทำวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 
สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ประจำปี 2560 รอบ 3 เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย 
             
โดยในปีงบประมาณ 2560 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2559) ทางสำนักวิจัย ฯ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
"ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี"

งบประมาณที่สนับสนุน
สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
สนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท

เงื่อนไข/คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
-ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยเท่านั้น
-ผู้ขอรับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใดมาก่อน
-วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งเข้ามาขอรับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า ต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
-ผู้รับทุนต้องส่งมอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันฯ ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา
ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ (หรือจนกว่างบประมาณสนับสนุนจะหมดลง)

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2560

ที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-1419598 / 087-0303452 (ทวิติยา)
หมายเลขโทรสาร : 02-1438177
E-mail : tweetya@hotmail.com; tawitiya@kpi.ac.th
ที่มา http://kpi.ac.th/kpi-research60.html

ให้ทุน!​มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับระดับปริญญาโท-เอก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-เอก มีทุนการศึกษามอบให้

เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเรียนวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560 …! รับทุนการศึกษาสูงสุด 50,000 บาท

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

ชั้น 11 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003 – 4 และ 095 5948116

สมัครออนไลน์ คลิก http://scms.spu.ac.th/ent_masonline_index.cfm

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.เปิดรับ 25 ทุนสควค.เรียนปริญญาโท
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศึกษา 2560 เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ 

โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 3 มีนาคม 2560

ผู้สนใจสมัครขอให้ศึกษารายละเอียดการสมัคร เงื่อนไข และข้อผูกพันโครงการ และรายละเอียดการรับของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

โดยสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt  ในส่วนคณะวิทยาศาสตร์  

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อใน 3 สาขา คือ
วท.ม. สาขาเคมีศึกษา จำนวน 10 คน
สาขาการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน
สาขาฟิสิกส์ศึกษา จำนวน 10 คน 

ข้อมูลทุน สควค. 
http://www.dpstcenter.org/psmt/page/?mem=premium
....................................................
ที่มา http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201701000129

 
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเปิดให้ทุนเรียนป.โท-เอก


รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา สำหรับระดับปริญญาโท/เอกประจำปีการศึกษา 2560 (2017 KGSP Graduate Program) 

ผู้ที่สนใจเข้าสมัครคัดเลือกรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการสมัครทุนตามและติดตามข่าวสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและ www.studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารมายังที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยหรือมาส่งได้ด้วยตนเอง พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครทุนรัฐบาลเกาหลี (โปรดระบุป.โทหรือเอก) 2017

ปิดรับสมัคร 3 มีนาคม 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
วันสัมภาษณ์ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
ประกาศผลผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์TBA


หมายเหตุ

1. จำนวนทุนสำหรับนักเรียนไทยรวมทั้งสิ้น 4 ทุน ประเภท “Embassy Track” และ 8 ทุน ประเภท “Universities Track”

2. บุตรหลานทหารผ่านศึกที่ร่วมรบในสงครามเกาหลีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ประกาศนี้แจ้งให้ทราบเฉพาะผู้สมัครที่เลือกสมัครทุนฯ ประเภท “Embassy
Track” เท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้คำตอบใดๆ เกี่ยวกับ การสมัครประเภท “Universities
Track” เนื่องจากมีกำหนดการรับสมัครที่แตกต่างกัน

4. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี จะไม่มีการคืนใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ทั้งเอกสารตัวจริงและเอกสารสำเนาที่ใช้ประกอบการสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี ผู้สมัครจึงควรทำสำเนาเก็บไว้ต่างหากเพื่อตัวท่านเอง

5. กรุณาศึกษาคู่มือการสมัครและเอกสารแนบอื่นๆอย่างละเอียด การกรอกข้อมูลใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์หรือการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนอาจส่งผลในการคัดเลือก

6. ผู้สมัครสามารถเลือกใช้เอกสารรับรองสัญชาติตามรายการดังนี้ (โดยเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมนำไปประทับตรารับรองคำแปลหรือสำเนาถูกต้องที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ)

   a. ทะเบียนราษฎร์

   b. สูติบัตร

   c. บัตรประชาชน

   d. หนังสือเดินทาง

7. หากผู้สมัครประสงค์จะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ทางสถานเอกอัครราชทูตฯจะยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น

 

Downloads

1. Application Guidelines

2. University Information

3. FAQ

4. Application Form

ที่มา 
https://goo.gl/WSo2hR


 สกอ.เปิดให้ทุนวิจัย-การแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม 2 โครงการ
สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สกอ. ร่วมกับ Royal Society เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.2017) สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์และนักวิจัยที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ ของ Newton Fund และ Royal society https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-mobility-grants/ 
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา โทรศัพท์ 026105299

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
สกอ. ร่วมกับ British Academy เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค.ศ.2017) สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์และนักวิจัยที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ ของ Newton Fund และ British Academy 
http://www.britac.ac.uk/newton-mobility-grants/
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา โทรศัพท์ 026105299, 026105331 
.....................
ที่มา -สกอ.
http://www.mua.go.th

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ทุนเรียนต่างประเทศ
เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) ธปท. จะให้ทุนการศึกษา Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ตั้งแต่ปีการศึกษา2560 เป็นต้นไป ปีละหนึ่งทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พร้อมกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อรับทุนดังต่อไปนี้
1. จำนวนทุนที่ให้ปีการศึกษาละ 1 ทุน ในระดับและสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนด ศึกษาที่ LSE ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Econometrics and Mathematical Economics/Economics/ Finance/ Finance & Economics/ Financial Mathematics/ Finance & PrivateEquity/ Risk & Finance/ Quantitative Methods for Risk Management / Data Science หรือ
1.2 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Economics/ Finance/ Statistics or Methodology(with a focus on Data Science)

2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2560
2.3 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.4 เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ LSE ในสาขาวิชาตามที่ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2.5 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ
2.6 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.7 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆหรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

3. การสมัครสอบ
3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 31มีนาคม2560
โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครทุน/สมัครออนไลน์"

นอกจากนี้ยังมอบทุน IDP ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2561 สำหรับพนักงาน ธปท.อีกหนึ่งประเภทด้วย

รายละเอียดอื่น ๆ 
ทุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ระดับปริญญาโท ที่ LSE(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2560)
ทุน IDP ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2561 (สำหรับพนักงาน ธปท.)(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2560)
 
มีทุน!บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯเปิดรับเรียนต่อภาคต้น
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2560 โดยมีทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยมอบให้ผู้ที่เข้าศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญามหาบัณฑิต  และประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ www.grad.chula.ac.th : เมนูการเข้าศึกษาเลือกสาขาวิชาที่เปิดรับ
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
(1)ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือ
(2)สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนที่มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่าระดับเกียรตินิยม
สำหรับหลักสูตรแบบต่อเนื่อง ให้รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตตามคุณสมบัติของผู้สมัครที่กำหนดไว้ โดยต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกำหนด
2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 6 ปีการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหลักสูตรวิชาเฉพาะอาจรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาได้
2.3  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก (1) ต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตรที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
2.4   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า               
ผู้สมัครในระดับปริญญาต่าง ๆ ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้เพิ่มเติมตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของแต่ละหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
3.  การสมัครสาขาวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
ผู้สมัครที่เคยเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา เนื่องจากเรียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่สำเร็จการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากแต้มเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั้น จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาเดิมมิได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
 4.เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
5. ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
5.1 หลักสูตรในเวลาราชการ
5.1.1 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร ONLINE ทางอินเทอร์เน็ต ได้จาก http://www.grad.chula.ac.th   (เมนู : การเข้าศึกษาเลือกขั้นตอนการสมัคร)  ให้ถูกต้องและครบถ้วน และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้นตั้งแต่  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560       
 5.1.2 พิมพ์ใบสมัครทั้งหมดพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 6 และนำส่งทางไปรษณีย์ที่ กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ซอยจุฬาฯ12  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
5.1.3 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจะถือวันที่ ที่ทำการไปรษณีย์ ต้นทางประทับตราไม่เกิน 1 วัน นับจากวันสุดท้ายของการรับสมัคร  ตรวจสอบกำหนดการได้จากรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ
5.1.4   ผู้สมัครสามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้มากกว่า 1 สาขาวิชา หากวัน เวลา การทดสอบไม่ตรงกันแต่จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
5.1.5   ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชา และเมื่อยื่นใบสมัครแล้วผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาโดยใช้ใบสมัครฉบับเดิม ในกรณีที่สมัครผิดสาขาวิชา ผู้สมัครต้องสมัครใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครใหม่ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.2  หลักสูตรนอกเวลาราชการและหลักสูตรนานาชาติ 
ตรวจสอบกำหนดการจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ ของแต่ละสาขาวิชา และส่งเอกสารการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนดไว้ (ไม่มีแบบฟอร์มการชำระเงินจากระบบการรับสมัคร)

ข้อมูลทุนการศึกษา
........................
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b02_admission_normal.php


สวทช.เปิดให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก รับทุนสนับสนุนทุน TGIST ประจำปี 2560 ในการทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติของ สวทช. เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม

โดยโครงการจะสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าพัฒนาตนเอง
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจขอรับทุน สามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.nstda.or.th/tgist
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1424
หรืออีเมล wareew@nstda.or.th
....................................

ที่มา 
http://www.nstda.or.th/index.php

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะให้ทุนเรียนต่อป.โทที่ญี่ปุ่น
“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ปีที่ 9 พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใส 

กับทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2561

ในสาขาโภชนาการ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

กำหนดการเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
อีเมล์ 
ajtfoundation@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร ใบสมัคร  ตามไฟล์ด้านล่าง

คลิก- ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครพร้อมเอกสารใบสมัคร

...............................
ข้อมูล/ภาพ-http://ajinomotofoundation.or.th/post-japan-9/


ม.หลิ่งหนาน ฮ่องกงให้ทุนเรียนฟรีปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน (Lingnan University), Hong Kong ประกาศรับสมัครตรง เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560-2561 
โดยมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Non-local student scholarship)
ทุนการศึกษาที่มอบให้
ประเภททุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full scholarship)
ทุนค่าเล่าเรียน (Tuition scholarship)
ทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่ง (Half-tuition scholarship)
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online application system)
ส่งไปยังมหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากwww.LN.edu.hk/admissions/ug/overseas/ 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข +852 2616 8750 หรือ Email: UGadm@LN.edu.hk
Cr.Bureau of International Cooperation Strategy, OHEC
     Lingnan University

 

NHK Springให้ 90 ทุน นักศึกษาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษา NHK SPRING (THAILAND) บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครน้อง ๆ นักศึกษาที่มีความสนใจขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2560 
การให้ทุน
มอบทุนละ 20,000 บาทต่อปี เป็นทุนต่อเนื่องถึงปี 4 สาขาที่รับสมัคร ได้แก่ ME IE EE EC ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2)
คุณสมบัติ
1.เป็นนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล อุตสาหการ การผลิต ไฟฟ้าและไฟฟ้ากำลัง แมคคาทรอนิกส์ ที่กำลังศึกษาป.ตรีปีที่ 1 หรือปีที่ 2 ในภาคการศึกษาปัจจุบัน
2.สถาบันการศึกษารับรองว่ามีความประพฤติดี
3.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
4.ขาดแคลนทุนทรัพย์
5.ไม่เป็นผู้ได้รับทุนในโครงการอื่น ๆ 
การขอสมัคร
1.ขอรับใบสมัครจากสถานศึกษาของตน
2.กรอกใบสมัครพร้อมเขียนความจำเป็นและเหตุผลของการขอรับทุน
3.ยื่นใบสมัครต่อสถานศึกษาตรวจสอบก่อนส่งถึงบริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.nhkspg.co.th/th/
 
 สมัครด่วน! ให้เปล่า 20 ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนปริญญาโท
 ที่Nanjing University-China Pharmaceutical University 
  2 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน Nanjing University of Information Science & Technology   และ China Pharmaceutical University    จัดโครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ประจำปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน ให้แก่นักศึกษาไทยโดยเฉพาะ จำนวน 20 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท 
 
เริ่มสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2560
 
ประเภทของทุน

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคอินเตอร์ภาษาอังกฤษ 2-3 ปี จำนวน 20 ทุน
ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
โดยผู้ที่ได้รับทุนจะมีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาทเท่านั้น                                                                                            ** หมายเหตุ **  ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน)  รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท
 
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา
-
Nanjing University of Information Science & Technology                    
-China Pharmaceutical University                                            
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-
อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
-สัญชาติไทย
-ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
-ผู้ที่สอบได้ต้องมีผลสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป
 
เอกสารการสมัคร
-
รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
-ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 250 บาท
ขั้นตอนการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สมัครได้ด้วยตัวเองที่  WLC
3.ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com พร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว  2 ใบ สำเนา Transcript  และสำเนาบัตรประชาชน  
ส่งไปรษณีย์มายัง  WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
4.ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง  ชื่อบัญชี   นางสาวนภา  ธีระธนานนท์ ( ผู้จัดการ )   เลขที่บัญชี  009 – 1 – 14750 – 5 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ธนาคารกสิกรไทย  สาขา  พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ             
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล wlcchina1@gmail.com หรือ โทรสาร (Fax ) หมายเลข 0-2255-5055
5.รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
 
หลักฐานที่นำมาในวันสอบ
-
บัตรประจำตัวประชาชน
-บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
-ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด
จำนวนผู้สมัค              :  จำนวน 200 คน
กำหนดวันสอบ              :  วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา 8.30 – 12.30 น.(กรุณาถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 30 นาที )
สถานที่จัดสอบ              :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชกุมารี
วันประกาศผล               :  วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. ตรวจรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์  www.wlc2china.com
ลักษณะข้อสอบ             :   ข้อสอบวัดระดับความรู้ทั่วไป โดยเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กำหนด 2 หัวข้อ
เกณฑ์การคัดเลือก        :   ตัดสินจากผลคะแนนของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ
วันรายงานตัว                :  วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLCพร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท (ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น )
 
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
-ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
-ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน
-ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์
 
หมายเหตุ
กรณีมาสมัครด้วยตนเอง เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในเวลาทำการตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น
หรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ตึก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2255-4084-5  เว็บไซต์ www.wlc2china.com

สาขาที่เปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )
-เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
-เภสัชศาสตร์ ( pharmacy )
ปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ )
-
บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
-วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering )                      
-วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science )
 
  

แผนที่ตึก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

SSRUIC เปิดให้ทุนสควค.เรียนฟรี - จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครู
SSRUIC เปิดสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโทประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 (ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

เรียนฟรีตลอดหลักสูตร
จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูในสังกัด สพฐ.


สาขาที่เปิดรับ
1.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์คอมพิวเตอร์ฯ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

2.ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเคมี สาขาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ ถึงศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
อ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ 
www.dpstcenter.org/psmt


เปิดรับ 601 ทุน สควค.ระดับป.โท เรียนจบบบรจุเป็นครู
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโท สาขาพิลิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ สควค. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องบรรจุเข้ารับราชการครูเพื่อสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จึงเปิดรับสมัครสอบดัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็นทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจำนวน 341 ทุน และทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ การศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 260 ทุน 

ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
- มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราซการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547


ขั้นตอนการสมัครสอบมี 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาประกาศรับสมัคร และเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วน 
ขั้นตอนที่ 2  กรอกใบสมัครออนไลน์ และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินจากระบบรับสมัคร ระบบรับสมัครจะเปิดให้ท่านสมัครได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
ขั้นตอนที่ 3  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตามรหัสที่ได้จากใบแจ้งการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 5 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้
ขั้นตอนที่ 4  ส่งใบสมัครที่พิมพ์จากระบบ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามประกาศ ไปยังมหาวิทยาลัยลำดับแรกที่ท่านเลือก  หากไม่ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560  จะขออนุญาตถือว่า  ท่านไม่ประสงค์สมัคร  แม้จะกรอกข้อมูลในระบบแล้ว 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร  Download ได้ที่นี่ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://www.dpstcenter.org/


รัฐบาลออสเตรียเปิดให้ทุน Ernst Match-Grant-ASEA-UNINET 4ประเภท
โครงการทุน Ernst Match-Grant-ASEA-UNINET นี้เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย  เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาโท-เอก และหลังปริญญาเอก

เปิดให้ทุน4 ประเภท


1. Post-doctoral Grant (Research Grants) โดยมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 3 - 9 เดือน
 

2. PhD-Grants (ทุนปริญญาเอก) โดยมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 36 เดือน
 

3. Sandwich-Grants (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) โดยมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 12 เดือน
 

4. Music Grants (ทุนดนตรี) โดยมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 9 เดือน


การสมัคร
หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2560

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทาง www.grants.at หรือ asea-uninet.org/emg 

ต้องสมัครออนไลน์เท่านั้นทางเว็บไซต์ www.scholarship.at
 

เปิดรับแล้ว!15ทุนการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2017 
2017 Taiwan Scholarship Program for Thai students

 ความพิเศษของทุนปีนี้ คือ นอกจากจำนวนทุนที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีทุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยอีก 36 แห่งอีกด้วย 

 จำนวนทุน ทั้งหมด15 ทุน (ปริญญาตรี โท และเอก)***

 ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2017


รายละเอียดทุน
1. ค่าเทอม NTD 40,000 ต่อเทอม 
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 
- ระดับปริญญาตรี NTD 15,000 ต่อเดือน 
- ระดับปริญญาโทและเอก NTD 20,000 ต่อเดือน


ขั้นตอนการดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สมัครกับทางมหาวิทยาลัยไต้หวัน (ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา)
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเอกสารการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อนำมายื่นพร้อมกับเอกสารสมัครทุน


เอกสารสำหรับการสมัครทุน
1. แบบฟอร์มการสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 
2. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
3. สำเนาการศึกษาขั้นสูงสุดและสำเนาใบรับรองผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษหรือจีน)
4. สำเนาหลักฐานเอกสารการสมัครกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของไต้หวัน อาทิ สำเนาเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร เอกสารแจ้งหรืออีเมลจากทางมหาวิทยาลัยที่แจ้งยืนยันการสมัคร
5. เอกสารรับรองทักษะทางด้านภาษา
- หลักสูตรที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งหมด : จะต้องใช้เอกสารผลสอบหรือประกาศนียบัตรรับรองทักษะทางด้านภาษาจีน “Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL)” ระดับ 4 (Level 4) หรือมากกว่า 
*** ไม่สามารถใช้ผลสอบ HSK ในการยื่นสมัคร *** 
- หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งหมด : TOEFL score 550 (CBT 213 or IBT 79), IELTS 6.0, TOEIC 750 
6. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จาก ผู้อำนวยการโรงเรียน อธิกาบดี ศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (ต้องใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)


ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารทุน

- รายละเอียดทุน
http://www.roc-taiwan.org/th_en/post/2046.html

- มหาวิทยาลัยที่มอบทุนเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 36 แห่ง
http://www.roc-taiwan.org/…/Universities-Providing-Tuition-…

- แบบฟอร์มการสมัครทุน 
http://www.roc-taiwan.org/…/2017-APPLICATION-FORM-FOR-TAIWA…

จัดส่งเอกสารการสมัครทุนมาได้ที่ :
Educational Division
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
20th Fl., Empire Tower, 1 South Sathorn Road, Bangkok 10120


ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (Taiwan Education Center,Thailand)
ฺBangkok: Tel.02-579-1068
Chiangmai: Tel. 053-875614 
Korat: Tel. 044-233000 ext. 2470
Website : http://www.tec.mju.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/Taiwan-Education-CenterThailand-3…/
 

DAAD Scholarships for Thailand 2017/2018
we have summarized the most important DAAD scholarship programmes for Thai students and researchers. There is a broad range of programmes reaching from postdoc funding to summer courses for Bachelor students. In this overview, we give short descriptions of the funding programmes. For further information, especially about the application procedure, detailed requirements and about deadlines, please follow the links to the official DAAD database (www.funding-guide.de).

1.) Programmes for Bachelor and Master students

2.) Scholarships for Master degrees

3.) PhD and young academics

4.) Postdoc and senior researchers

Cr.https://www.daad.or.th/en/find-funding/daad-scholarships-for-thailand-20172018/

Excellence Scholarship for Thai Students at RMIT University in Australia

If you are an international student from Thailand commencing an RMIT program in 2017, this scholarship can provide financial assistance during your first year of study.

Value and duration

The total value of the scholarship is AU$5,000, paid in the first semester of the first year.

Number of scholarships available

Two scholarships are available.

Eligibility

In order to qualify for this scholarship you must:

 • be a citizen of Thailand
  applying from Thailand
  enrol in one of the following programs at RMIT, commencing in 2017:
  • Associate degree
   Bachelor’s degree
   Masters by Coursework
How to apply
 1. Select an eligible program.
  Submit an application to study at RMIT.
  Receive an offer to study at RMIT.
  Submit an application for the International Excellence Scholarship.
Open date

Applications are now open.

Closing date

Semester 1: Friday 20 January 2017

Semester 2: Friday 26 May 2017

Terms and conditions

For full terms and conditions, please view the International Scholarships Terms and Conditions document (PDF).

Contact

Sponsorship Development Team

Email: ISscholarships@rmit.edu.au

Phone: (+61 3) 9925 5195
.......................................
cr.- 
https://goo.gl/OMScw9

13โครงการทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่างประเทศ
สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เป็นประจำทุกปี
ในขณะนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจำนวน 9 โครงการ และกำลังจะเปิดรับในเร็ว ๆ นี้อีก 4โครงการ สำหรับปี 2560 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากประกาศรับสมัครด้านล่างนี้

ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ
ทุนศึกษาต่อ
ต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ) ประกาศรับสมัครบัดนี้ - 15 มี.ค. 60
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่ ก.พ. จัดสรร ให้ สรก./หน่วยงานดำเนินการตาม ว13/56  ทุนประจำปี 2560
​​ในประเทศ
ทุนฝึกอบรม
-ทุนฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
-ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ประจำปี 2560 เร็ว ๆ นี้
-ทุนสำหรับการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปี 2560 เร็ว ๆ นี้
-ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2560 เร็ว ๆ นี้
-ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2560 เร็ว ๆ นี้
-ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประจำปี 2560 รับสมัคร 4 ม.ค. - 28 ก.พ. 60
-ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2560 รับสมัคร 4 ม.ค. - 28 ก.พ. 60
-ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) ประจำปี 2560 รับสมัคร 4 ม.ค. - 28 ก.พ. 60
- ทุนฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (Advanced Public Management and Leadership) ประจำปี 2560 รับสมัคร 4 ม.ค. - 28 ก.พ. 60
-ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based ประจำปี 2560  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 60
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง) รับสมัครบัดนี้ - 11 ม.ค. 60
.....................................................................................................
ที่มาและดูข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ 

http://www2.ocsc.go.th/scholarship

กว่า100ทุน!เรียนป.โทบริหารธุรกิจ ม.รังสิต
หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration)   มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนการศึกษาให้กว่า 100 ทุน

ในขณะนี้ทำการเปิดรับสมัครนักศึกษา MBA รุ่นใหม่ ติดต่อ 0-2791-6000 ต่อ 1004 และ 081-267-7308 มีการดูงานต่างประเทศ สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนและการทำงานจริง มีงานวิจัยได้รับรางวัลระดับชาติ เลือกเรียน วันธรรมดา หรือวันอาทิตย์

หลักสูตรนี้มีทุนการศึกษามากกว่า 100 ทุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
www.mbarsu.com

หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration)  นับว่าเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมของประเทศ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้ที่จะก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ นักธุรกิจและ Start-up โดยเน้นส่งเสริมในทำธุรกิจในรูปแบบการสร้าง Start-upขอวตัวเอง

การดําเนินงาน
หลักสูตรนี้เน้นหลักบริหารธุรกิจต่างๆ ที่สำคัญโดยตระหนักถึงความสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีทางวิชาการ และภาคปฏิบัติในโลกธุรกิจและสิ่งแวดล้อมจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ในเชิงวิเคราะห์และในเชิงปฏิบัติ โดยร่วมทำงานกันเป็นกลุ่ม เพื่อวางแผนและแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ใกล้เคียงกับของจริง นอกจากนี้หลักสูตร นี้ยังเน้นให้นักศึกษาเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆ ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความสำคัญในการร่วมกันทำงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรนอกจากนี้ยังเน้นที่จะปูรากฐานที่สำคัญ ต่อการพัฒนานักศึกษาและผู้บริหารระดับกลางให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต และยังเน้นให้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ในโลกธุรกิจระดับนานาชาติอีกด้วย

ทำไมถึงควรเรียน MBA กับเรา
-หลักสูตรได้รับการรับรองจากทาง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
-เน้นการสอนทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนและการทำงานในบริษัทระดับโลก
-งานวิจัยของอาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติ
-อาจารย์ที่สอนงานวิจัยมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
-อาจารย์ที่สอนเกิน 80% เป็นอาจารย์ที่จบระดับปริญญาเอก
-Connection กับเพื่อนที่ร่วมเรียนด้วยกัน โดยทางหลักสูตรจะคัดเลือกก่อนเข้าเรียน
-ดูงานต่างประเทศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
สำนักงานหลักสูตร MBA อาคาร 2 ชั้น 3
วันจันทร์ - พฤหัสบดี 09.00 - 19.00 น.
วันอาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.

สมัครเรียนติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2791-6000 ต่อ 1004
หรือ 081-267-7308
facebook : MBA Rangsit University

 

มีทุนทุกระดับ:University of Southampton
University of Southampton หนึ่งในมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ มาตรฐานยอดเยี่ยมระดับโลก มีทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาในทุกระดับ

ที่ตั้ง เมือง: Southampton

ภูมิภาค: ตอนใต้ของอังกฤษ

มหาวิทยาลัย Southampton เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่ม Russell Group ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านการวิจัย 24 แห่ง ในประเทศสหราชอาณาจักร และยังถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 20 มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมของประเทศอย่างต่อเนื่อง และอยู่ใน 1% ของมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมระดับโลกอีกด้วย ในปี 2014 มหาวิทยาลัย Southampton อยู่ลำดับที่ 11 

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรที่มีงานวิจัยดีเด่นภายใต้การประเมินของ Research Excellence Framework  

จุดแข็งทางวิชาการของเรามีในหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ วิทวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ แพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ ศึกษาศาสตร์ ศิลปะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

การเน้นการทำวิจัยแบบสหวิทยาการ ทำให้เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมงานกันในการทำวิจัยในสาขาวิชาที่อยู่ในความสนใจของโลก เช่น ความปลอดภัยของอาหาร เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพ การปล่อยคาร์บอน และระบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Web Science)  

มหาวิทยาลัย Southampton เป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมแบบเมืองใหญ่ ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 23,000  และกว่า 6,500 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ จาก 135 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตหลักในเมืองเซาท์แธมทัน และมีวิทยาเขตย่อยในเมืองวินเชสเตอร์ นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตในต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น นอกเหนือจากสิ่งอำนวย 

ความสะดวกด้านการเรียนการสอน และการช่วยเหลือต่างๆ สำหรับนักศึกษาแล้ว ยังมีกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ที่มีนักศึกษาเป็นแกนนำ กีฬา และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ มากมาย  

มหาวิทยาลัยรับประกันว่าจะมีการจัดที่พักให้นักเรียนต่างชาติ เป็นระยะเวลาไปจนถึง 2 ปี และยังมีศูนย์ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ ที่จะช่วยเรื่องการวางแผนการทำงาน และเสริมทักษะเพื่อการเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ ในอนาคตอีกด้วย มหาวิทยาลัย Southampton ตั้งอยู่ในเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงจากลอนดอน เป็นเมืองที่ผสมผสานประวัติศาสตร์  

วัฒนธรรมเก่าแก่ และความทันสมัยไว้ด้วยกัน เป็นเมืองที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของเมืองอื่นๆ ทั้งในสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรปอีกด้วย 

มีเหตุผลมากมายว่าทำไมจึงต้องเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย Southampton เช่น

1.มีศูนย์การกีฬามูลค่า 8.5 ล้านปอนด์ สำหรับนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยสระว่ายน้พมาตรฐานขนาด 25 เมตร ฟิตเนส 160 แห่ง สนามแบดมินตัน 8 สนาม และสนามสำหรับวอลเล่บอล และบาสเก็ตบอล 

2.มีสนามฮอคกี้ และฟุตบอลขนาด 76 หลา และสนามอเมริกันฟุตบอลขนาด 20 grass ซึ่งสามารถใช้เป็นสนามเบสบอล ฟุตบอล และเทนนิสได้ด้วย 

3.ศูนย์บริการนักศึกษาที่จะช่วยตอบคำถามต่างๆ 

4.ห้องสมุด 5 แห่ง ที่มีหนังสือมากกว่า 2.6 ล้านเล่ม รวมถึงวารสาร และรายงานต่างๆ  

5.John Hansard แกลลอรี่ สำหรับจัดนิทรรศกาลศิลปะ

6.โรงละคร Nuffield ซึ่งมีผลงานละครเวทีที่ได้รับรางวัล และจัดการแสดงไปตามที่ต่างๆ ทั่วโลก  

7.Turner Sims คอนเสิร์ตฮอลซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่จัดแสดงดนตรีชั้นนำของประเทศสหราชอาณาจักร 

8.โรงภาพยนตร์ขนาด 330 ที่นั่ง 

9.มีชมรม และชุมนุมสำหรับนักศึกษามากกว่า 200 แห่ง 

10.ศูนย์อาชีพสำหรับนักศึกษา ที่จะมีการจัดเวิร์คช้อป พรีเซนเทชั่น การฝึกสัมภาษณ์งาน และนิทรรศกาลหางานอย่างต่อเนื่อง รับประกันที่พักสำหรับนักศึกษาถึง 2 ปี 

11.มีบัตรโดยสารรถประจำทางฟรีสำหรับนักศึกษาปี 1 ซึ่งอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย 

12.มีที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และ International Office ที่จะคอยช่วยเหลือ และตอบคำถามนักศึกษาต่างชาติในทุกๆ เรื่อง 

13.มีบริการต้อนรับ “Meet and greet” สำหรับนักศึกษาที่สนามบินฮีธโทรในลอนดอน

14.มีจัดงานปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนต่างชาติ 

15.ศูนย์การเรียนภาษาที่เปิดสอนภาษาอังกฤษฟรี สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สหลักแล้ว 

16.มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับ

17.มีค่าเรียนคงที่ในปีแรก สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2016 (ยกเว้นหลักสูตรคลิ นิก และนอน-คลินิก)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
University of Southampton
ดูที่ http://www.southampton.ac.uk/
Cr.https://www.britishcouncil.or.th/
 

  


ทุนเรียนปริญญาโท Radboud University เนเธอร์แลนด์
ทุน #orangetulipscholarship ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัย  Radboud University : ชุมชนวิชาการชั้นนำในประเทศเนเธอร์แลนด์

มูลค่าของทุนการศึกษา € 9,084 (จ่ายเพิ่มเพียง €1,984)
หลักสูตรที่มีสิทธิ์ได้รับทุน: หลักสูตรปริญญาโททั้งหมด
Radboud เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มุ่งเน้นการวิจัย อีกทั้งยังมีชื่อเสียงว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์และเป็นธรรมชาติ
ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 19,000 และมีหลักสูตรกว่า 100 หลักสูตร มี 2 หลักสูตรปริญญาตรีและ 37 หลักสูตรปริญญาโทที่ทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ดี่ที่จะได้ทำวิจัยปริญญาเอก มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับหลักสูตรระหว่างประเทศ ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศต่างๆมากกว่า 10% ของนักศึกษาทั้งหมด

ที่มาและดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม

Nuffic Neso Thailand - ศึกษาต่อฮอลแลนด์
https://www.facebook.com/radbouduniversity/
 
กว่า650ทุน! อยากได้ทุนเรียนต่อฝรั่งเศส
ค้นหาง่าย ๆ จาก " CampusBourses "

ประเทศฝรั่งเศส เป็นประเทศที่คนไทยและทั่วโลกนิยมชอบทั้งในการไปท่องเที่ยวหรือไปศึกษาต่อ วันนี้มีโอกาสรับข้อมูลดี ๆ จาก campusfrance เลยนำมาบอกต่อ โดยเฉพาะเรื่องของการหาข้อมูล "ทุนการศึกษา" ต้องบอกเลยว่า ณ วันนี้หาได้ไม่ยากแล้ว เพราะมีแหล่งหาข้อมูลดี ๆ จาก "CampusBourses" ซึ่งเป็นโปรแกรมค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ  โดยสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์  www.campusfrance.org 

โปรแกรม CampusBourses  ดังกล่าวรวบรวมทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติไว้  โดยมีทั้งทุนที่มาจากแหล่งทุนในประเทศฝรั่งเศสกว่า 650 ทุน (จากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรท้องถิ่น  บริษัท  มูลนิธิ  สถาบันอุดมศึกษา และอื่นๆ) และแหล่งทุนต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสในประเทศต่างๆ รัฐบาลต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ) 

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลผ่านโปรแกรมดังกล่าวโดยป้อนคำสำคัญ (keyword) หรือคำค้นหาต่างๆ (สัญชาติ  ระดับการศึกษา  สาขาวิชาที่สนใจ  หรือประเภทของทุน)  เพื่อให้ได้รับรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับทุนนั้นๆ และให้ลิงค์เว็บไซต์ของหน่วยงานผู้ให้ทุน
 
มีโครงการทุนสำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อหรือไปทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสมากมาย อาทิ
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  (Franco-Thai Scholarship Program)      
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาชาวไทยผู้มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขา  ผู้สมัครจะต้องถือสัญชาติไทยและมีอายุไม่เกิน 35 ปี
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทุน  เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการคัดสรรทุน  โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการ  แรงจูงใจของและแผนการเรียนของผู้สมัคร  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรกจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้ได้ทีเว็บไซต์ : www.francothai-science.com/scholarships
 
ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Junior Research Fellowship Program)
ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส 
 
โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน  ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส  โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากความเป็นเลิศด้านวิชาการของโครงการวิจัยที่เสนอและประโยชน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้น
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนนี้ได้ที่เว็บไซต์ : www.thailande.campusfrance.org/en/page/junior-research-fellowship-program
 
ทุนวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research หรือ Franco-Thai Mobility Program : PHC Siam)
โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส (PHC Siam) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการร่วมทำวิจัยระยะยาวระหว่าง สถาบันไทยและฝรั่งเศสผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ของทั้งสองประเทศ โครงการนี้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุกสาขาวิชาที่มีระยะเวลา 2 ปี โดยที่ทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศสร่วมกันมอบเงินสนับสนุนโครงการ
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://inter2.mua.go.th/ หรือ www.campusfrance.org/fr/siam
 
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเป็นทุนที่ให้ในระดับปริญญาเอก โดยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนไปทำวิจัยเป็นระยะเวลา 8-12 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส
ผู้ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นเวลา 6 เดือนอยู่ก่อนแล้ว สามารถขอรับทุนเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ ทุนวิจัยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้รวมทุนประกันสุขภาพไว้ด้วย
เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : http://rgj.trf.or.th
 
 
ทุนไอเฟล (Eiffel Sholarship) 

เป็นทุนการศึกษาที่ให้สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส และทุนวิจัยระยะเวลา 10 เดือนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกร่วม   โดยพิจารณาให้ผู้ศึกษาใน 3 สาขาวิชา ได้แก่
- วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
- นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : www.campusfrance.org/eiffel
 
ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก Erasmus Mundus

หลักสูตรในโครงการ Erasmus Mundus เป็นหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันการศึกษาในประเทศเครือสหภาพยุโรปตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2 -3 แห่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตามที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร Erasmus มอบทุนในระดับปริญญาโทหรือเอก ซึ่งอาจจะเป็นหลักสูตรแบบ 2 ปริญญาหรือแบบปริญญาร่วม
เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : http://ec.europa.eu
 
ทุนการศึกษาจาก Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 759 แห่งในประเทศสมาชิกประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีกว่า 90 ประเทศทั่วโลก
เว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม : www.auf.org/bourses
 
ทุนสนับสนุนการวิจัย Bio-Asia และ STIC-Asia
Bio-Asia และ STIC-Asia เป็นโครงการแลกเปลี่ยนการวิจัยระหว่าง 2 ศูนย์วิจัยใน 3 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศสและ 2 ประเทศจากอาเซียน โดยที่
· STIC-Asia สนับสนุนโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมและด้าน ICT
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.campusfrance.org/fr/stic-asie
· Bio-Asia สนับสนุนโครงการวิจัยด้านชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ  รวมถึงการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.campusfrance.org/fr/bio-asie
 
ยังมีทุนอื่นๆ อาทิ ทุนจากสถาบันต่างๆ (ในรูปแบบส่วนลดหรือการยกเว้นค่าเล่าเรียน)  เงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ชาวต่างชาติบางกลุ่มพำนักในประเทศฝรั่งเศส  เงินทุนจากหน่วยงานอื่นๆ แนะนำให้ลองค้นหาจากฐานข้อมูล Campus Bourse เพื่อความชัดเจนและรายละเอียดอื่นๆ
 
Additional links
Campus Bourse Search Engine  
...........................................
ที่มาและดูข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ http://www.thailande.campusfrance.org/th
 
นิวซีแลนด์มีทุนให้คนไทย 119 โครงการ
ช่วงนี้หลาย ๆ ประเทศกำลังเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากประเทศไทยเราจำนวนมาก ทั้งทุนไปเรียนต่อ ทุนแลกเปลี่ยนรวมไปจนถึงทุนเพื่อไปทำการวิจัย (เปิดดูทุนที่กำลังเปิดรับได้ตามลิงค์นี้ https://blog.eduzones.com/magazine)
ล่าสุดได้รับข้อมูลในการไปเรียนต่อประเทศ "นิวซีแลนด์" เมื่อเปิดดูก็รู้ว่า ที่นี่นอกจากความมีมาตรฐานระดับโลกทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ และระบบการศึกษาแล้ว ยังมี "ทุนการศึกษา" มอบให้อีกเป็นจำนวนมาก
ยิ่งเมื่อค้นหาดูเฉพาะทุนที่ให้ "คนไทย" ด้วยแล้ว ไม่น่าเชื่อว่า ณ ปัจจุบันมีทุนให้มากมายถึง 119 โครงการ
เข้าไปดูกันได้เลยครับตามลิงค์ แล้วเลือกทุนที่ให้คนไทย
https://www.studyinnewzealand.govt.nz/th/how-to-apply/find-scholarships?level=&subject=&nationality=N100764
ลองมาดูกันครับว่า ระบบการให้ทุนการศึกษาของนิวซีแลนด์ เขาจะให้อะไรกับน้อง ๆ นักศึกษาของไทยเราบ้าง...
การสนับสนุนทางการเงิน
ทุนการศึกษาเป็นวิธียอดเยี่ยมที่จะช่วยในเรื่องค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายประจำวัน การรับทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าอาจหมายถึงว่าคุณไม่ต้องหางานพาร์ทไทม์ ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นที่จะจดจ่อกับการศึกษาของคุณ
รัฐบาลนิวซีแลนด์ รวมทั้งรัฐบาลประเทศอื่น ๆ สถาบันการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ประสบการณ์และคอนเน็คชั่น
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์หรือการทำความรู้จักกับผู้นำธุรกิจ การได้รับทุนการศึกษาอาจเปิดประตูสู่ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเฉพาะคุณแต่เพียงผู้เดียว
คุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานชั่วชีวิตกับครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักเรียนทุนท่านอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้นำและผู้สร้างนวัตกรรมรุ่นต่อไป การดูแลที่เรียบง่ายจากสถาบันการศึกษาของคุณจะช่วยให้คุณใช้เวลาในนิวซีแลนด์อย่างคุ้มค่าที่สุด
ความสำเร็จในอาชีพ
การได้รับทุนการศึกษาทำให้คุณเป็นผู้ประสบความสำเร็จระดับสูงที่โดดเด่น และอาจทำให้คุณเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าผู้สมัครงานคนอื่น ๆ หลังจากที่คุณจบการศึกษา
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันประเภทอื่น ๆ จะทำให้คุณมีจุดขายที่ไม่เหมือนใครในประวัติการทำงานของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณโดดเด่นขึ้นมา คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทุนการศึกษาของคุณในตลาดงานทั่วโลกเพื่อให้คุณได้งานที่คุณตั้งใจไว้
ปัจจัยความสำเร็จ
ทุนการศึกษามีการแข่งขันสูงแต่ไม่ใช่ทุกทุนที่อิงตามผลการศึกษา ทุนการศึกษาบางทุนพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ประเทศต้นทาง สาขาวิชา หรือศักยภาพในการเป็นผู้นำ
เพิ่มโอกาสความสำเร็จด้วยการค้นหาทุนการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณและให้เวลาตัวเองมาก ๆ ในการสมัคร
หากคุณไม่สามารถขอรับทุนการศึกษาได้ จำไว้ว่านิวซีแลนด์เป็นจุดหมายที่คุ้มค่าเงินซึ่งช่วยให้คุณทดแทนค่าใช้จ่ายด้วยการทำงานไปด้วยในระหว่างเรียน
หากน้อง ๆ และท่านใดที่สนใจเข้าไปค้นหาข้อมูลการเรียนต่อและทุนการศึกษาได้ที่นี่ครับ
 https://www.studyinnewzealand.govt.nz

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้ทุนบัณฑิตศึกษา
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (Chulabhon Graduate Institute) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-ปริญญาเอกของทางสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
Doctor of Philosophy in Applied Biological Sciences
Doctor of Philosophy in Chemical Biology
Doctor of Philosophy in Environmental Toxicology
ระดับปริญญาโท
Master of Science in Applied Biological Sciences
Master of Science in Chemical Biology
Master of Science in Environmental Toxicology
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://www.cgi.ac.th/admission
การติดต่อสอบถาม
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (Chulabhon Graduate Institute)
54 Kamphaeng Phet 6, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210, Thailand
Phone: (66-2)-554-1900 ext. 2112, 2118 Fax: (66-2)-554-1990-1, Email: cgi-admin@cgi.ac.th
 
43 สถาบันมอบให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยไทย
600ทุนTaiwan-Thailand Eliteเรียนต่อป.โท-เอกที่ไต้หวัน
Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program กระทรวงการศึกษาไต้หวันได้ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณมหาวิทยาลัยในไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (ESIT Consortium Universities) จำนวน 600 ทุน ระยะเวลาการขอรับทุนอยู่ระหว่างปี 2557 – 2561 หรือปีละไม่เกิน 120 ทุน แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเสริมสร้างและผลักดันความร่วมมือทางการศึกษาสนับสนุนความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นการร่วมมือในการพัฒนาทางด้านการศึกษา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการนี้มีอยู่ประมาณ 43 แห่ง
ส่วนใหญ่ทุนการศึกษาจะอยู่ในรูปของการยกเว้นค่าใบสมัครและค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร
ข้อมูลทุนโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมให้อาจารย์/บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ไต้หวัน
การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
1. เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (เอกสารแนบ1) โดยกรอกแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ2) ผ่านต้นสังกัดเพื่อรับรองคุณสมบัติ และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในระหว่างที่ศึกษา ณ ไต้หวัน
2. ต้นสังกัดรวบรวมแบบฟอร์มตามข้อ1แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ผู้สมัครแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ โดยต้อง Create UserID ก่อน และ ทำการสมัคร Scholarship ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดำเนิน การกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษาไต้หวันผ่านเว็บไซต์ http://www.esit.org.tw ( Elite Study in Taiwan Program of Office : ESIT) โดยมีตัวอย่างขั้นตอนการสมัครอธิบายไว้ใน เอกสารแนบ3
รายชื่อมหาวิทยาลัยเครือข่ายในไต้หวันที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดของทุนการศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดเอกสาร
คุณสมบัติของผูสมัครเขารวมโครงการ
1) เปนอาจารย/บุคลากร ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกํากับ และเอกชน
2) ผูสมัครจะตองไดรับความยินยอมจากตนสังกัดใหสมัครเขารวมโครงการ
3) ผูสมัครจะตองไมมีสัญชาติไตหวัน
4) มีผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ PBT 500 คะแนน / แบบ CBT 213 คะแนน / แบบ
IBT 79 คะแนน หรือผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 600 คะแนน หรือผล
สอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ซึ่งเทียบเทากับ TOEFL PBT 500 คะแนน โดยสถาบันอื่น
5) ตนสังกัดสนับสนุนคาใชจายระหวางศึกษา ณ ไตหวัน เชน คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ คาอาหารและคาที่
พัก คาประกัน และคาใชจายอื่นๆ หรือเปนผูมีศักยภาพในการรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษา
6) หากมีใบตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
สิ่งที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ
1) ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน
 ระดับปริญญาโท เปนระยะเวลา 2 ป
 ระดับปริญญาเอก เปนระยะเวลา 4 ป
2) ระหวางศึกษาอาจมีโอกาสไดรับคาตอบแทนในการเปนผูชวยวิจัย/ทํางานพิเศษระหวางเรียน
3) ไดมีประสบการณในการทําวิจัยกับนักวิจัยชาวตางชาติ
4) ดําเนินการตามบันทึกขอตกลงของตนสังกัดกับสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน
สอบถามรายละเอียดไดที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประเทศไทย กรุงเทพฯ โทร.0-2579-1068 
ที่มา http://www.research.mua.go.th/taiwan/mainpage.php
Taiwan Education Center,Thailand
 
ทุนเยอะ!เรียนต่อป.โท - เอก ที่มหิดล ได้แล้ว วันนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
ระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต
กว่า 200 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ 
(ภาคปกติ - ภาคพิเศษ) **พร้อมทุนการศึกษาจำนวนมาก**
หลักสูตรที่เปิดสอน
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิก
- กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์
- กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา
- กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.grad.mahidol.ac.th/…/prospective-…/curriculum.php

รับสมัครรอบที่ 2 
รับสมัคร : 11 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2560
สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล ปีการศึกษา 2560 จะต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษมาก่อน โดยต้องมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ในวันสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ดูรายละเอียดกำหนดการสอบวัดเกณฑ์มาตฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับต่างๆ ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/…/current…/language-center.php
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/
สอบถามโทร. 0 2441 4125 ต่อ 112 - 113, 208 - 210
E - mail : gradthai@mahidol.ac.th
ที่มา-Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

................................................................................
ภาพจาก-http://www.dukhabar.com
 
 

loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 มี.ค. 60 13:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 347 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 347 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง