รวมทุนสู่อนาคต!จบม.ปลายได้ไปเรียนต่อทุกระดับ

ลบ แก้ไข
รวมทุนสู่อนาคต!จบม.ปลายได้ไปเรียนต่อทุกระดับ

 รวมทุนสู่อนาคต!จบม.ปลายไ

ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน ยังมีมอบให้เช่นเคย แต่ต้องรีบด่วนกันเลย ส่วนคุณสมบัติแต่ละทุนจะเป็นอย่างไร...ไปติดตามกันครับ...

ให้อีก40ทุน!เฉพาะคนไทยไปเรียนป.ตรี-ป.โท5มหา'ลัยดังประเทศจีน
5 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน อาทิ Nanjing University of Information Science & Technology, Yancheng Teachers University, China Pharmaceutical University ร่วมมือมอบโอกาสทองให้เด็กไทยอีกรอบ ด้วยการแจกอีก 40 ทุน เรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจสำหรับชาวไทยโดยเฉพาะ  สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป      

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน
ป.ตรี-ป.โท ประจำปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน 40 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท  ผู้เรียนชำระแบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาท เฉพาะคนไทยเท่านั้น!!

เริ่มสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ประเภทของทุน 
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง                                                         หมายเหตุ:ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน) รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา
1.Nanjing University of Information Science & Technology        
2.Nanjing University of Finance & Economics                
3.Yancheng Teachers University
4.China Pharmaceutical University
5.Nanjing University of Science and Technology                

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
2.สัญชาติไทย
3.ปริญญาตรี - ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6 (ศิลป์-ภาษาจีน) หรือผู้มีความรู้ภาษาจีน (อ่านออกเขียนได้) 
4.ปริญญาโท - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
5. สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบศิลป์-ภาษาจีน ต้องยื่นเอกสารผลสอบ HSK ระดับ 4 (หากไม่มีผลสอบต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษา 1 ปีก่อนเข้าปริญญาตรี )

เอกสารการสมัคร
1.รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
4.ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 250 บาท

ขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกใบสมัคร
2.สมัครได้ด้วยตัวเองที่  WLC หรือส่งไปรษณีย์ ( ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com )
3.ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า 2 นิ้ว  2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษาส่งไปรษณีย์มายัง WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
4.ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทางธนาคารชื่อบัญชีนางสาวนภา  ธีระธนานนท์ เลขที่บัญชี 009 –1–14750–5 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ    
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ )มาที่อีเมล:wlcchina1@gmail.comหรือโทรสาร (Fax ) หมายเลข 0-2255-5055
5.รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (ทางศูนย์ฯจะส่งให้ทางอีเมล์)

หลักฐานที่นำมาในวันสอบ
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
3.ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด

กำหนดวันสอบ  :  วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 เริ่มเวลา 8.30 – 12.30 น. 
( กรุณาถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 20 นาที )
สถานที่จัดสอบ :  อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันประกาศผล:  วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:00 น. ตรวจรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์ www.wlc2china.com 
ลักษณะข้อสอบ  :  ข้อสอบวัดระดับความรู้ทั่วไป โดยเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาจีนตามหัวข้อที่กำหนด 2 หัวข้อ
เกณฑ์การคัดเลือก  : ตัดสินจากผลคะแนนของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ
วันรายงานตัว  : วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLC พร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท (ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น )

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
1.ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
2.ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน
3.ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
4.ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ปริญญาตรี ( บรรยายจีน )
1.ศิลป์-ภาษาจีน ( Chinese Language )
2.การจัดการการท่องเที่ยว ( Tourism Management )
3.เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
4.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ( Business Economics )
5.การตลาด ( Marketing )
6.การสอน ( Teaching )
7.บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
8.การโฆษณา ( Advertising )
9.การเงินและการคลัง ( Finance )
ปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )
1.เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
2.เภสัชศาสตร์ ( pharmacy )
ปริญญาโท ( บรรยายจีน )
1.บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2.การจัดการธุรกิจ ( Business Management )
3.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( Software Engineering )
ปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ )
1.บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2.วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering )                        
3.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science )

 

ทุนเรียนป.ตรีSaxion University of Applied Sciences
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Saxion University of Applied Sciences ทุนการศึกษา มูลค่า € 3,900 - 50% tuition waiver ระดับป.ตรี 

วันปิดรับสมัครทุน: 1 พฤษภาคม 2017

Saxion University of Applied Sciences มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นหนึ่งในสถาบันระดับการอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์

การศีกษาที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได้รับการยอมรับทั่วโลก

มหาวิทยาลัยนี้มีนักศึกษามากกว่า 27,000 คน

มีนักเรียนอีกประมาณ 35,000 กว่าคนจากทั้งหมด 89 เชื้อชาติที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ขั้นตอนการสมัคร

Download  OTS Thailand OTS Applicationform 2017 (45 kB) 
ส่งอีเมลที่ :ots@nesothailand.org  (ตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนที่จะส่งไป)
deadline: วันปิดรับสมัคร May 2017  

โดยทั่วไปนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์พื้นฐานต่อไปนี้จะนำไปใช้สำหรับโปรแกรม Orange Tulip:

สมัครและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยดัตช์ (ตามเกณฑ์) ที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัยดัตช์

(ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 https://www.nesothailand.org/…/saxion-university-of-applied…

 

ทุนเฉพาะคนไทยไปเรียนที่ RMIT University in Australia

RMIT University ประกาศมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทยที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทในภาคเรียนที่ 2 ของปี 2017 นี้ 

ทุนการศึกษาจะครอบคลุมในเภาคเรียนที่หนึ่งของปีการศึกษาแรกของหลักสูตร จำนวน 2 ทุน

ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
- เป็นคนไทย สมัครเรียนต่อมาจากประเทศไทย

- สมัครเรียนหลักสูตร
Associate degree/ Bachelor’s degree /Masters by Coursework กับทาง RMIT ในภาคเรียนที่ 2 ของปี 2017 นี้

กำหนดการรับสมัครทุน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017
...........................................

Excellence Scholarship for Thai Students at RMIT University in Australia
If you are an international student from Thailand commencing an RMIT program in 2017, this scholarship can provide financial assistance during your first year of study.

Value and duration

The total value of the scholarship is AU$5,000, paid in the first semester of the first year.

Number of scholarships available

Two scholarships are available.

Eligibility

In order to qualify for this scholarship you must:

 • be a citizen of Thailand
  applying from Thailand
  enrol in one of the following programs at RMIT, commencing in 2017:
  • Associate degree
   Bachelor’s degree
   Masters by Coursework
How to apply
 1. Select an eligible program.
  Submit an application to study at RMIT.
  Receive an offer to study at RMIT.
  Submit an application for the International Excellence Scholarship.
Open date

Applications are now open.

Closing date

Semester 1: Friday 20 January 2017

Semester 2: Friday 26 May 2017

Terms and conditions

For full terms and conditions, please view the International Scholarships Terms and Conditions document (PDF).

Contact

Sponsorship Development Team

Email: ISscholarships@rmit.edu.au

Phone: (+61 3) 9925 5195


.......................................

cr.- 
https://goo.gl/OMScw9

ม.หอการค้าไทยเปิดให้ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560  สำหรับบุคคลที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา และมอบทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท รวมจำนวน 100 ทุน (โปรดดูชนิดกีฬา)โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับม.ปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติดีเด่นด้านกีฬา เช่น เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนของชาติ หรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือเยาวชนแห่งชาติ  ,เป็นนักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ผู้สมัครที่สนใจต้องยื่นหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา, สำเนาใบรับรองการเป็นนักกีฬาหรือสำเนาเกียรติบัตรที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬา, สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พร้อมเข้ารับการสอบคัดเลือกภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

สิงคโปร์เปิดให้ทุนเรียนฟรีระดับมัธยม เริ่มรับ15มีนานี้!!
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นลักษณะทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน (ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand

คุณสมบัติผู้สมัคร 
     • สัญชาติไทย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
     • หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     • ผู้สมัครระดับ Secondary Three จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 
     • ผู้สมัครระดับ Pre-University  จะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5

**คำอธิบาย**
ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ แบ่งเป็น 
     1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี (ระดับ Secondary Three) สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ GCE O-Level 
     2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี (หรือระดับ Pre-University) สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ GCE A-Level

วิธีการสมัคร
     1. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0 2281 6370 ต่อ 117 - 118

     2. ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์
กรุณาส่งจดหมายขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาดอย่างน้อย 16 ซม. x 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง “รับใบสมัครทุนสิงคโปร์” ส่งมายัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
     3. ดาวน์โหลดใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ประจำปี 2561 Click..
     4. สมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand

วิธีส่งใบสมัคร 
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ส่งพร้อมเอกสารประกอบ (ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว) ไปยัง

Ministry of Education
    Student Placement and Services Division
    1 North Buona Vista Drive Singapore 138675

(ASEAN Scholarships THAILAND/ <indicate online application number if applicable>)

หมดเขตรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่ครบถ้วนไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 (จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 - 10 วัน) หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เกินกำหนดจะไม่รับพิจารณา

***หมายเหตุ ขอให้ผู้สมัครเลือกวิธีสมัครอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
- สมัครทางอินเตอร์เน็ต จะต้องส่งเอกสารประกอบ (ยกเว้นใบสมัคร) ไปที่กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ภายในกำหนดเท่านั้น (เอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสำเนา โดยขอให้แจ้งรหัสยืนยันที่ได้รับจากการสมัครไปกับเอกสารประกอบด้วย) หากมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลสอบถามที่ +65 6872 2220
- สมัครโดยเอกสาร (hard copy) จะต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ไปยังกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน (เอกสารประกอบทั้งหมดขอให้ส่งเป็นฉบับสำเนาเพราะจะไม่มีการส่งคืน) 
** ขอให้ผู้สมัครอ่านวิธีการกรอกใบสมัครอย่างละเอียดทางเว็บไซต์ของสิงคโปร์ก่อนการกรอกข้อมูล**
 www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand

การคัดเลือก กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะแจ้งผลการสมัครเบื้องตันและกำหนดการสอบคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบโดยตรง วิชาที่สอบ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ) กำหนดการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เดือนกรกฎาคม 2560 ที่กรุงเทพมหานคร ประกาศผลการสอบ ปลายเดือนกันยายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    
สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย  02-286 9971 ต่อ 165 หรือ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 02-281 6370 ต่อ 117 - 118
.........................................................

ที่มา...
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นิวซีแลนด์มีทุนให้นักเรียน-นักศึกษาไทยถึง 132 โครงการ
เรื่องของทุนการศึกษา โดยเฉพาะทุนจากต่างประเทศ ในช่วงนี้หลาย ๆ ประเทศกำลังเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากประเทศไทยเราจำนวนมาก ทั้งทุนไปเรียนต่อ ทุนแลกเปลี่ยนรวมไปจนถึงทุนเพื่อไปทำการวิจัย
(เปิดดูทุนที่กำลังเปิดรับได้ตามลิงค์นี้ https://blog.eduzones.com/magazine)

ล่าสุดได้รับข้อมูลในการไปเรียนต่อประเทศ "นิวซีแลนด์" เมื่อเปิดดูก็รู้ว่า ที่นี่นอกจากความมีมาตรฐานระดับโลกทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ และระบบการศึกษาแล้ว ยังมี "ทุนการศึกษา" มอบให้อีกเป็นจำนวนมาก

ยิ่งเมื่อค้นหาดูเฉพาะทุนที่ให้ "คนไทย" ด้วยแล้ว ไม่น่าเชื่อว่า ณ ปัจจุบันมีทุนให้มากมายถึง 132 โครงการ

เข้าไปดูกันได้เลยครับตามลิงค์ แล้วเลือกทุนที่ให้คนไทย
https://www.studyinnewzealand.govt.nz/th/how-to-apply/find-scholarships?level=&subject=&nationality=N100764

ลองมาดูกันครับว่า ระบบการให้ทุนการศึกษาของนิวซีแลนด์ เขาจะให้อะไรกับน้อง ๆ นักศึกษาของไทยเราบ้าง...

การสนับสนุนทางการเงิน
ทุนการศึกษาเป็นวิธียอดเยี่ยมที่จะช่วยในเรื่องค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายประจำวัน การรับทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าอาจหมายถึงว่าคุณไม่ต้องหางานพาร์ทไทม์ ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นที่จะจดจ่อกับการศึกษาของคุณ
รัฐบาลนิวซีแลนด์ รวมทั้งรัฐบาลประเทศอื่น ๆ สถาบันการศึกษา และผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ประสบการณ์และคอนเน็คชั่น
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์หรือการทำความรู้จักกับผู้นำธุรกิจ การได้รับทุนการศึกษาอาจเปิดประตูสู่ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเฉพาะคุณแต่เพียงผู้เดียว
คุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานชั่วชีวิตกับครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักเรียนทุนท่านอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้นำและผู้สร้างนวัตกรรมรุ่นต่อไป การดูแลที่เรียบง่ายจากสถาบันการศึกษาของคุณจะช่วยให้คุณใช้เวลาในนิวซีแลนด์อย่างคุ้มค่าที่สุด

ความสำเร็จในอาชีพ
การได้รับทุนการศึกษาทำให้คุณเป็นผู้ประสบความสำเร็จระดับสูงที่โดดเด่น และอาจทำให้คุณเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าผู้สมัครงานคนอื่น ๆ หลังจากที่คุณจบการศึกษา
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันประเภทอื่น ๆ จะทำให้คุณมีจุดขายที่ไม่เหมือนใครในประวัติการทำงานของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณโดดเด่นขึ้นมา คุณสามารถใช้ประโยชน์จากทุนการศึกษาของคุณในตลาดงานทั่วโลกเพื่อให้คุณได้งานที่คุณตั้งใจไว้

ปัจจัยความสำเร็จ
ทุนการศึกษามีการแข่งขันสูงแต่ไม่ใช่ทุกทุนที่อิงตามผลการศึกษา ทุนการศึกษาบางทุนพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ประเทศต้นทาง สาขาวิชา หรือศักยภาพในการเป็นผู้นำ
เพิ่มโอกาสความสำเร็จด้วยการค้นหาทุนการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณและให้เวลาตัวเองมาก ๆ ในการสมัคร
หากคุณไม่สามารถขอรับทุนการศึกษาได้ จำไว้ว่านิวซีแลนด์เป็นจุดหมายที่คุ้มค่าเงินซึ่งช่วยให้คุณทดแทนค่าใช้จ่ายด้วยการทำงานไปด้วยในระหว่างเรียน

หากน้อง ๆ และท่านใดที่สนใจเข้าไปค้นหาข้อมูลการเรียนต่อและทุนการศึกษาได้ที่นี่ครับ
 https://www.studyinnewzealand.govt.nz

 
210ทุนเรียนฟรีที่​วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยให้นักเรียนทุกคนเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้ง โรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แล้ว เลขที่ใบอนุญาต ศอช.7/2560 อนุญาต ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จะเริ่มเปิดทำการสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาดังนี้

ประเภทวิชาที่เปิดสอน
 ⁃สาขาวิชาการท่องเที่ยว
⁃สาขาวิชาการโรงแรม
⁃สาขาวิชาการบัญชี
⁃สาขาวิชาเลขานุการ
⁃สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
⁃สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
⁃สาขาวิชาอาหารและโภชนา

จำนวนที่รับสมัคร
7 สาขาวิชา วิชาละ 30 คน รวม 210 คน

คุณสมบัติ
เพศหญิงและชาย อายุตั้งแต่  16 ปี ไม่เกิน 25 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ช่องทางการรับสมัคร
 ⁃ กรอกใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.pdrcfoundation.org 
⁃ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.pdrcfoundation.org  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ pdrcfoundation@gmail.com 
⁃ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ถึง “ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ” เลขที่ 142 อาคาร ทู แปซิฟิคเพลส ชั้น 17 ห้อง 1707 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110

วิธีการคัดเลือกนักศึกษา
การสอบสัมภาษณ์ (เท่านั้น)
รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 26 - วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ถนนสตรีทวิว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560
 
ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องเข้าทดสอบการปฏิบัติธรรม (อานาปานสติภาวนา) 5 วัน ในวันพุธที่ 12 - วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ณ ทีปภาวันธรรมสถาน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งถ้าผ่านการปฏิบัติก็มีสิทธิที่ได้รับเข้าการศึกษา

เริ่มเปิดภาคเรียน
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องอาศัยประจำที่หอพัก เพราะจะต้องมีการปฏิบัติธรรมทุกเช้า ฟังเทศน์ก่อนไปเรียน ในช่วงเย็นก็จะตองมีการทำวัตรเย็น สวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งวิทยาลัยแห่งนี้ต้องการปลูกฝังการปฏิบัติธรรมะการฝึกฝน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในวัด อยู่กับธรรมะ อยู่กับความพอดี พอเพียงตามหลัก โภชเนมัตธัญญูตา (ความเป็นผู้รู้จักประมาณ) และเรียนรู้ที่จะควบคุมตา หู จมูก ลิ้น กายใจของตัวเองที่ภาษาพระเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ จะได้ไม่ตกภายใต้การครอบงำของกิเลส การที่จะทำ 2 อย่างได้ต้องบำเพ็ญธรรมทุกวัน ที่เรียกว่า “ ชาคริยานุโยค” โดยหลักการของวิทยาลัยฯ คือมีวิชาการมีความชำนาญ และมีธรรมะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-653-2953 ในวันและเวลาราชการ
หรือ Line : @PDRCFoundation

 

มหาวิทยาลัยแทสเมเนียมีถึง1,350ทุนต่อปีให้เรียนต่อที่ออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยแทสเมเนีย ( UTAS) ได้ต้อนรับนักศึกษาชาวไทยตลอดมาเป็นระยะเวลากว่าเจ็ดสิบปี โดยปัจจุบันนักศึกษาไทยจำนวน 200 คน กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาที่มีมิตรภาพและความปลอดภัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้นักศึกษาประมาณ 1,350 ทุนทุกปี 

 

เกณฑ์การเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย

เกณฑ์การเข้าเรียนจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทหลักสูตรที่ต้องการมาเรียนที่ UTAS ท่านต้องมีระดับผลการเรียนผ่านตามที่กำหนด ผ่านหลักสูตรปรับพื้นฐานจะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่กี่หลักสูตรที่มีเกณฑ์การเข้าเรียนสูงกว่าหรือเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาดูเกณฑ์การเข้าเรียนของหลักสูตรที่ท่านเลือกจากเว็บไซต์หลักสูตรของสถาบัน


คะแนนการเข้าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีเกือบทุกหลักสูตร ท่านยังต้องมีระดับคะแนนการเข้าเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดอีกด้วย ซึ่งจะเทียบกับอันดับการเข้าเรียนชั้นอุดมศึกษาของออสเตรเลีย (Australian Tertiary Admission Rank - ATAR) กรุณาดูคะแนน ATAR ของหลักสูตรที่ท่านเลือกได้จากเว็บไซต์หลักสูตรของสถาบัน

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ UTAS นั้น ท่านต้องมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีของออสเตรเลียจากสถาบันที่เรายอมรับ
 

นอกจากนี้ ท่านต้องเรียนจบวิชาเรียนตามที่กำหนดและผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษของหลักสูตรที่ท่านเลือก ท่านจึงจะมีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอเข้าเรียนจากเรา กรุณาดูเกณฑ์การเข้าเรียนของหลักสูตรที่ท่านเลือกได้จากเว็บไซต์หลักสูตรของสถาบัน


ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยแทสเมเนียมีทุนการศึกษาให้ราว 1,350 ทุนทุกปี จากจำนวนนี้ หนึ่งในสามจะเป็นของนักเรียนต่างชาติ
ทุนการศึกษาที่นักเรียนไทยควรสนใจได้แก่ ทุุนการศึกษานานาชาติของแทสเมเนีย(Tasmanian International Scholarships)

หรือดูทุนอื่น ๆ ที่ ทุนการศึกษานานาชาติอย่างอื่น


................................................................
ที่มา-http://www.utas.edu.au/international/utas-in-your-country/thailand


22 ทุนเรียนป.ตรี-ป.เอก - เรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน
2 โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน กำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 มีนาคม 2560 

ทุนทั้ง 2 โครงการมีผู้สนใจสอบถามกันมาเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันจึงได้จัดทำรายสรุปละเอียดทุนกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน สำหรับระดับปริญญาตรี โท เอก (Taiwan Scholarship Program Directions For Thai Students:MOE) และ ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น (Huayu Enrichment Scholarship:HES) ประจำปีการศึกษา 2560 มาให้ได้ติดตามศึกษากัน


ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Taiwan Education Center,Thailand 

 

เปิดให้ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560 
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีแจ้งว่ารัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประกาศให้ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560

โดยมอบทุนสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี (Türkiye Scholarships Undergraduate 2017)

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดและรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ทางการของทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี
https://www.turkiyeburslari.gov.tr/…/turkiye-burslari-lisa…/

   

รัฐบาลประเทศจีนให้ทุนเรียนป.ตรี-เอกแก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย
กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Programs) ประเภท General Programs ประจำปีการศึกษา 2560/2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ในสถาบันของท่านที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนดังกล่าว จำนวน 1 คน โดย...

ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ได้จาก 
https://drive.google.com/file/d/0B58CNajmiE3IeWhYRm9oZXl0UUU/view?usp=sharing

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.csc.edu.cn/laihua หรือ www.campuschina.org

และขอความกรุณาจัดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดของผู้สมัคร 
ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยจะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 
(ไม่รับเอกสารทางโทรสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)

ที่มา 
http://inter.mua.go.th/2017/02/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-y-e-s-china-programs-20172018/#.WLaaRVWGPIW

 
ทุนเรียนออกแบบชั้นนำที่ Domus Academy มิลาน
สถาบัน Domus Academy, Milan Italy สถาบันออกแบบชั้นนำระดับ ปริญญาโท เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ได้จัดแข่งขันชิงทุนการศึกษา ในหลักสูตร Academic Master 1 ปี (รวมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ)
เปิดภาคเรียนเดือน ก.ย. 60 สำหรับ 12 สาขา

สาขาที่เปิดรับ
1. MA in Fashion Design
2. MA in Fashion Management
3. MA in Fashion Styling & Visual Merchandising
4. MA in Luxury Brand Management
5. MA in Business Design
6. MA in Interaction Design
7. MA in Urban Vision & Architectural Design
8. MA in Interior & Living Design
9. MA in Product Design
10. MA in Visual Brand Design
11. MA in Information Design
12. MA in Service Design
งานประกวดแข่งขันชิงทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียน สาขาละ 5 รางวัล
-ส่วนลด 60% 50% 40% และ 20% (2 รางวัล) 
-จากค่าเล่าเรียนจำนวนเต็ม 28,600 ยูโร หรือประมาณ 1,100,000 บาท
-หมดเขตส่งผลงาน 17 เมษายน 60
-ประกาศผล 11 พฤษภาคม 60
ขอรับรายละเอียดโจทย์ทุนและใบสมัครได้ที่ 
Inbox FB Page: ArtVise Education / Line ID: artviseeducation
แจ้ง ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ / เบอร์โทร / email / ระบุสาขาที่สนใจ

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ArtVise Education :: study abroad - art & design
 

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปี’ 60 กว่า 70 ทุน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 70 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 16 มิถุนายน 2560    
           วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 70 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 16 มิถุนายน 2560
            โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
            1.ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ จำนวน 10 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
            2.ทุนเรียนดี ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ จำนวน 30 ทุน (ทุน 50 เปอร์เซ็น) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 3.00 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
            3.ทุนเรียนดี สิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เฉพาะสายวิทย์-คณิต หรือคณิต-ภาษา
            4.ทุนเรียนดี เทคโนโลยีระบบราง จำนวน 5 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
            5.ทุนโครงการสู่ วศบ. จำนวน 20 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
            6.ทุนสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 2 ทุน (เรียนฟรีตลอดหลักสูตร) ยื่นผลงานสิ่งประดิษฐ์
            สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 3221, 3223, 3229 หรือ Facebook: วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยรังสิต 
ที่มา https://www2.rsu.ac.th

มูลนิธิเอสซีจีชวนน้องๆ ที่จบ ม.3
เรียนฟรี 
5 ปี กับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’

มูลนิธิเอสซีจีเชิญชวนน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ผู้สนใจเรียนต่อสายอาชีวะ ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มาร่วมเป็นนักเรียนทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ โดยมูลนิธิเอสซีจี โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดเคลนแรงงานวิชาชีพในระดับอาชีวะศึกษาจำนวนมาก มีข้อมูลยืนยันจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ระบุว่า ปัจจุบันมีความต้องการแรงงานคุณภาพสายอาชีพมากถึงปีละกว่า 500,000 คน ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนากำลังคนหรือการปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้นั้น จะต้องมีการสร้างแรงงานรุ่นใหม่ในระดับอาชีวะศึกษาถึง 1.99 ล้านคน 

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนย่อมมีรากฐานมาจากการพัฒนา ‘คน’  เมื่อคนมีความสามารถ มีความชอบ มีความถนัดที่แตกต่างกัน เราจึงต้องมุ่งมั่นส่งเสริมไปให้ถูกทาง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ โดยมูลนิธิเอสซีจี  สามารถเข้าไปดูกติกาเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.scgfoundation.org/อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ 

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2560หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 586 1475, 02 586 5506 

......................
ที่มา http://www.scgfoundation.org/activity.asp
 

มหาวิทยาลัย Zuyd  University of Applied Sciences
ให้ทุนเรียนต่อปริญญาตรี-เอก ในประเทศเนเธอร์แลนด์

มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก


Orange Tulip Scholarship
ทุนการศึกษา post bachelor! มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciences ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์
เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนรู้ผ่านระบบการฝึกหัดเสมือนจริงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อในชั้นปริญญาโทได้
ทุนการศึกษามีมูลค่า € 4,900 (50% ของค่าเรียนปกติ) ได้ถูกเสนอให้แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับ post bachelor สาขา Advance Health Care
สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ หมดเขตการสมัครในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ที่: https://www.nesothailand.org/…/zuyd-university-of-applied-s…


Holland Scholarship
มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciences มีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาฮอลแลนด์ระดับป.ตรี หรือ ป.โท มูลค่า €5000,- ใหกับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.2 ทุนการศึกษานี้ได้จะได้เฉพาะในช่วงปีแรกของการศึกษา 
 วันปิดรับสมัครทุน: : 1 พฤษภาคม 2017

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://international.zuyd.nl/…/scholar…/holland-scholarship

มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciences เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่าที่สวยงม Maastricht ทั้งหลักสูตร ป.ตรี กับ ป.โท จะสอนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หลักสูตรป.ตรีจะมี 5 คณะคือ European Studies, International Business, Hotel Managment, Music and Interdisciplinary Arts 
หลักสูตรป. โท มี 6 คณะคือ Care and Technology, Facility and Real Estate Management, Innovative Hospitality Management, Interior Architecture, Midwifery, Scientific Illustration and Music
ที่มาและดูข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม Nuffic Neso Thailand - ศึกษาต่อฮอลแลนด์


มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ทุนเรียนสาขาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิขา เทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีผลคะแนนในการสอบคัดเลือก เข้าศึกษา และผลการเรียนดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา
1. จะต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 อยู่ในลำดับที่ 1 - 5
2.ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 โดยจะได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 60,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
3. หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 2 สามารถศึกษาโดยได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.20 ขึ้นไป ในทุกปีการศึกษาต่อเนื่องกัน จะได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวตลอด 3 ปีการศึกษา
4.หากผู้ได้รับทุนการศึกษาตามข้อ 3 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ลาพักการศึกษา โอน สังกัดคณะวิชา หรือเปลี่ยนสาขาวิชาเอก จะถือว่าผู้ได้รับทุนการศึกษาสละสิทธิการรับทุนการศึกษาใน ภาคการศึกษานั้น ๆ เป็นต้นไป

กำหนดการคัดเลือก
1. รับสมัครวันนี้ – 9 มี.ค. 60
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์  24 มี.ค. 60
3. ประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์  1 เม.ย. 60
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21 เม.ย. 60
5. สอบสัมภาษณ์ พร้อมส่งผลตรวจร่างกาย  29 เม.ย. 60
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  3 พ.ค. 60
 
การมอบทุนการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมอบ ทุนการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น จำนวน 30,000 บาท และภาคการศึกษาปลาย จำนวน 30,000 บาท
ที่มา-http://www.foodtech.eng.su.ac.th/dbweb/Data/FileData/f41056.pdf

มีทุน!DPUเปิดตัวสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สร้างผู้ประกอบการดิจิทัลตั้งแต่ก่อนเรียนจบ

           
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัวสาขา DigiC  หรือ สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ในปีการศึกษา 2560 นี้ ประกาศพร้อมตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 สร้างบุคลากรรองรับยุคดิจิทัลสมบูรณ์แบบ เน้นสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลตั้งแต่ก่อนเรียนจบ
           
อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวแนะนำหลักสูตร DigiC  ว่า “DigiC เป็นหลักสูตรที่ออกแบบใหม่ล่าสุดเพื่อที่จะสร้างนักศึกษาที่มี DNA ใหม่ เป็น DNA ที่เชี่ยวชาญจริงในการทำการสื่อสารการตลาดในโลกออนไลน์ สามารถเป็นผู้ประกอบการที่แสวงหาโอกาสจากการสร้างสื่อของตนเอง อย่างในอดีตเราทราบกันดีว่า ผู้ใดครอบครองสื่อ ผู้นั้นก็เป็นเจ้าของอำนาจ ซึ่งตอนนี้คำพูดนี้เห็นชัดขึ้นมาก เพราะใครก็ตามที่สามารถสร้างเนื้อหา  ทำสื่อ และสร้างชุมชนของตัวเองในโลกออนไลน์ได้ จะมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีอิทธิพลในโลกแห่งการสื่อสารมากมายมหาศาล”

ด้าน ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม หัวหน้าสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ได้กล่าวถึงวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใหม่นี้ว่า “เราเปิดวิชาที่ทันสมัยมากๆ ทั้งเฟซบุ๊กศึกษา และ การสื่อสารผ่านไลน์ แน่นอนว่าการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลต่อการปรับตัวของทุกภาคส่วน หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  DigiC   เราจะสร้างคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารงานการตลาด ชำนาญในการใช้สื่อดิจิทัล ทีจะทำให้ผู้เรียนสามารถประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่ในห้องเรียน” 

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลศึกษา และ อาจารย์ประจำสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  กล่าวสรุปว่า "การเรียนด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเป็นสาขาแห่งการสร้างอนาคต โดยแท้จริง เพราะจากการวิจัยชี้ชัดว่าคนยุคนี้มีรูปแบบ ติดโลกดิจิทัล ทุกช่วงเวลาล้วนแต่ใช้มือถือ ต่ออินเตอร์เน็ต เล่นสื่อโซเชียลมีเดีย ในด้านอาชีพการงานก็ล้วนแล้วแต่มีงานหลัก งานรอง ในการใช้ทักษะด้านการสื่อสารการตลาดมาทำธุรกิจออนไลน์ โดยแนวทางที่จะก้าวสู่อนาคตดิจิทัลอย่างองอาจได้จะต้องสร้างคุณค่าจากการเรียนด้านดิจิทัลเป็น คิดดิจิทัลเป็น ใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลให้เป็น”

สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล  สามารถสมัครได้ทันทีที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.02-954-7300 ต่อ 300 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/DigitalMarketingComm.DPU/  หรือ  http://www.dpu.ac.th/

 ข้อมูลทุนการศึกษา


 
รวมข้อมูลทุนการศึกษาในสหราชอาณาจักร ปี 2560

หากน้อง ๆ ที่วางเป้าหมายเลือกศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร ถือว่าในปี 2560 นี้เป็นปีที่มีโอกาสดี ๆ อีกครั้งหนึ่ง เพราะคนที่ไปเรียนต่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะนักเรียนต่างชาติ ที่จะมั่นใจได้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

ในสหราชอาณาจักรมีการช่วยเหลือด้านการเงินให้เลือกหลายทาง เช่น ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน เงินอุดหนุน โครงการสำหรับอาจารย์หรือนักวิชาการ เงินรางวัล และเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ สามารถดูข้อมูลทุนการศึกษาเพิ่มเติมและวิธีสมัครได้ที่ Study UK: Discover You

สหราชอาณาจักรต้อนรับนักเรียนไทยนับพันคนในแต่ละปี การศึกษาในสหราชอาณาจักร นอกจากจะเป็นประโยชน์ สำหรับตัวนักเรียนเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ด้วยคุณภาพของการเรียนการสอนระดับสูงและคุณวุฒิจากสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับ ในระดับนานาชาติ

สหราชอาณาจักรมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาไทยเป็นจำนวนมาก

บริติช เคานซิลจึงได้ทำการรวบรวมข้อมูลทุนต่างๆ สำหรับศึกษาต่อในสหราช อาณาจักรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นข้อมูลของแหล่งเงิน ทุนสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

ข้อมูลทุนการศึกษาในสหราชอาณาจักร ปี 2560
.................................
ที่มา - https://www.britishcouncil.or.th/sites/default/files/final_0.pdf
https://www.britishcouncil.or.th/study-uk/scholarships-2017

 
กว่า 1,000 ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลปีที่ 6 เรียนปวส.-ปริญญาตรี       
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) ได้พิจารณาเห็นความสำคัญและคุณภาพของบุคลากร จึงลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา ออกแบบหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านธุรกิจค้าปลีกและการตลาดและหลักสูตรปริญญาตรี ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาดหรือด้านวิศวกรรมการบำรุงรักษา  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทำงานจริง เป็นบัณฑิตที่มีความชำนาญในด้านธุรกิจค้าปลีก หรือด้านวิศวกรรมการบำรุงรักษา ตลอดจนสามารถนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับการเติบโตธุรกิจของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล 

ในปีนี้ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และปริญญาตรีต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในความร่วมมือฯทั่วประเทศ รวมกว่า 1,000 ทุนการศึกษา โดยมีโครงการทุนการศึกษาดังนี้

ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
รูปแบบการเรียน (ขึ้นอยู่กับสถาบันที่เลือกศึกษา)
รูปแบบที่ 1 Online หรือ E-learning
-เรียนผ่านระบบ Online หรือ E-learning
-ปฏิบัติงานกับ Central Group  6 วัน/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
รูปแบบที่ 2 เรียน 1 ปี-ฝึกประสบการณ์ 1 ปี
-เรียนที่วิทยาลัย 1 ปี
-ปฏิบัติงานกับ Central Group 6 วัน/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
สิทธิประโยชน์
- ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
- โอกาสเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปในระหว่างเรียน
- รายได้จากการปฏิบัติงานเดือนละ 9,500-10,500 บาท
- เบี้ยเลี้ยงพิเศษ (O.T.) 
- ประกันอุบัติเหตุ (วงเงิน100,000บาท)
- ชุดทำงานฟรี 2 ชุด/ปี
- โบนัสและการปรับฐานเงินเดือนประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาล 40,000 บาทต่อปี
- เงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย 2,500 บาทต่อเดือน 
- โอกาสเข้าศึกษาต่อในโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ระดับปริญญาตรี
- มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษา100%
- สวัสดิการเซ็นทรัล อาทิ ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย ห้องคาราโอเกะและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย
- การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
• สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนที่สถานศึกษาทำความร่วมมือร่วมกับบริษัทฯ
• สวัสดิการเงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย 6 เดือนนับตั้งแต่วันเริ่มฝึกงาน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯจากต่างจังหวัด สามารถเข้ามาฝึกอบรมและปฏิงานในกรุงเทพฯเท่านั้น
คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
- เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 
- บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร

โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขโครงการฯ  
- ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
- โอกาสเข้าฝึกงานกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปในระหว่างเรียน
- เบี้ยเลี้ยงจากการฝึกงานระหว่างเรียน วันละ 300 บาทขึ้นไป
- การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
- ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท
- ชุดทำงานฟรี 2 ชุด/ปี
- สวัสดิการเซ็นทรัล อาทิ เครื่องแบบพนักงาน ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย ห้องคาราโอเกะและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย
 
• เมื่อสำเร็จการศึกษาในโครงการ Young Professional Retailer ผู้รับทุนต้องปฎิบัติงานในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 0.5 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าเป็นผู้จัดการระดับต้น (First Line Manager)
• หากผู้รับทุนปฎิเสธการปฎิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาหรือปฎิบัติผิดกฎระเบียบการรับทุนระหว่างการศึกษาต้องชำระทุนคืนให้กับทางบริษัทฯตามจำนวนจริงที่ได้รับ

ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การตลาดหรือการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระยะเวลาในการศึกษา 3-4 ปี
รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์ 
ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์
*รูปแบบการเรียน-ฝึกงานอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ
คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
- เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
- บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร
**มหาวิทยาลัยบูรพา รับเฉพาะผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทย์-คณิตและศิลป์-คำนวนเท่านั้น
ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับปริญญาตรี วิศวกรรมการบำรุงรักษา

ทุนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา
ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี
รูปแบบการเรียน 
รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์ 
ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร(พระราม7)  คณะวิศวกรรมศาสตร์    
สาขา วิศวกรรมการบำรุงรักษา 4 ปี
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ในสายช่าง-อุตสาหกรรม
- เกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป

รอบการสอบสัมภาษณ์
รอบกุมภาพันธ์  วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560
รอบมีนาคม วันเสาร์ 25 มีนาคม 2560
รอบเมษายน วันเสาร์ 29 เมษายน 2560
สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2 จ.กรุงเทพ
อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์
กรอกสมัครได้ที่ http://goo.gl/H3ZA2P
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/cgdve 
หรือ 02-101-8158,02-101-8030, 090-880-9604 

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล 


ทุนเรียนต่อป.ตรี-โทโดยมหาวิทยาลัยดังจากเมือง Nanjing  ประเทศจีน 
มหาวิทยาลัยดังจากเมือง Nanjing  ประเทศจีน ใจป้ำมอบทุนเรียนต่อให้เด็กไทยเป็นกรณีพิเศษ ในปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายนนี้

ทุนที่มอบให้ในปีแรกนี้มีจำนวนถึง140 ทุน แบ่งเป็นปริญญาตรี 120 ทุน ปริญญาโท 20 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท

ทุนปริญญาตรี ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า
ทุนปริญญาโท เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคอินเตอร์ภาษาอังกฤษ 2-3 ปี จำนวน 20 ทุน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า

มหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา - Nanjing University of Information Science & Technology - Nanjing University of Finance & Economics - Yancheng Teachers University - China Pharmaceutical University - Nanjing University of Science and Technology

เริ่มสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร -อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง -สัญชาติไทย
ปริญญาตรี - ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์-ภาษาจีน) หรือผู้มีความรู้ภาษาจีน (อ่านออกเขียนได้) ปริญญาโท - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 0 - 2255 - 4084 – 5, 086-3077574 แฟกซ์ : 0 - 2255 - 5055 อีเมล์ : wlcchina1@gmail.com เว็บไซต์ : www.wlc2china.com

 
 

ม.นานาชาติโตเกียวเปิดให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี
Tokyo International University (TIU) หรือ มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจำนวน 30 – 100% ของค่าเรียน 
เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Tokyo International University (TIU) หรือ มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับโปรแกรม E-Track (English Track Program, หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน) ในสาขาวิชา “Business Economics” และ “International Relations” ให้นักศึกษาสามารถเล่าเรียนในภาคภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสก้าวไปสู่อนาคตที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น
โดยมหาวิทยาลัย TIU เปิดให้นักเรียนที่มีผลการเรียนและระดับภาษาอังกฤษที่ดี ได้มีโอกาสสมัครขอรับทุนการศึกษาจำนวน 30 – 100% ของค่าเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงสุดถึง 1,200,000 บาท (ภายใน 4 ปี)ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนประจำปีการศึกษา 2560ซึ่งจะเปิดเทอมในเดือนกันยายนโดยทางมหาวิทยาลัย TIU เปิดรับสมัครไปแล้วจำนวน 2 รอบ และที่เหลืออีกจำนวน2 รอบ ได้แก่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 และ7 – 21 เมษายน 2560 ที่จะถึงนี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรีที่ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ โทร. 053-354 225, 088-269 5099, 090-327 3558 หรือ www.thebest-edu.com

5มหา'ลัยชั้นนำประเทศจีนแจก120ทุนให้เปล่า
เรียนต่อป.ตรี-ป.โท...เปิดสอบในไทยแล้ววันนี้!
5 มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน อาทิ Nanjing University of Information Science & Technology, Yancheng Teachers University, China Pharmaceutical University ร่วมมือมอบโอกาสทอง ด้วยการแจกถึง 120 ทุน เรียนต่อปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจให้กับชาวไทยโดยเฉพาะ  สมัครด่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป       

โครงการนี้เป็นความร่วมมือจาก 5 สถาบันการศึกษาของประเทศจีน โดยการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีนในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน จำนวนถึง120 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับทุนจะมีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาทเท่านั้น
 
เริ่มสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2560
 
ประเภทของทุน
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี จำนวน 120 ทุน
ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า
ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง                                              
** หมายเหตุ ** ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน)  รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท
 
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา
- Nanjing University of Information Science & Technology                    
- Nanjing University of Finance & Economics                                      
- Yancheng Teachers University
- China Pharmaceutical University
- Nanjing University of Science and Technology                                    

คุณสมบัติผู้สมัคร
-อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
-สัญชาติไทย
ปริญญาตรี
- ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ศิลป์-ภาษาจีน) หรือผู้มีความรู้ภาษาจีน (อ่านออกเขียนได้)
ปริญญาโท 
- ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

เอกสารการสมัคร
-รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
-ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 250 บาท

ขั้นตอนการสมัคร
1.กรอกใบสมัคร
2.สมัครได้ด้วยตัวเองที่  WLC หรือส่งไปรษณีย์ ( ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com )
3.ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า 2 นิ้ว  2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา
ส่งไปรษณีย์มายัง  WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
4.ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง  ชื่อบัญชี   นางสาวนภา  ธีระธนานนท์   เลขที่บัญชี  009 – 1 – 14750 – 5 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ธนาคารกสิกรไทย  สาขา พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ              
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล wlcchina1@gmail.com หรือ โทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055
5รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยทางศูนย์ฯจะส่งให้ทางอีเมล์
 
หลักฐานที่นำมาในวันสอบ
-บัตรประจำตัวประชาชน
-บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
-ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด
 
จำนวนผู้สมัค :  จำนวน 600 คน 
กำหนดวันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา 8.30 – 12.30 น. ( กรุณาถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 20 นาที )
สถานที่จัดสอบ  : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันประกาศผล    : วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. ตรวจรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์ www.wlc2china.com 
ลักษณะข้อสอบ   : ข้อสอบวัดระดับความรู้ทั่วไป โดยเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาจีนตามหัวข้อที่กำหนด 2 หัวข้อ
เกณฑ์การคัดเลือก  : ตัดสินจากผลคะแนนของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ
วันรายงานตัว       : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLCพร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท (ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น )
 
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
-
ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
-ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน
-ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์
 
หลักสูตรที่ให้ทุน
หลักสูตรปริญญาตรี ( บรรยายจีน )
-ศิลป์-ภาษาจีน ( Chinese Language )
-การจัดการการท่องเที่ยว ( Tourism Management )
-เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ( Business Economics )
-การตลาด ( Marketing )
-การสอน ( Teaching )
-บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
-การโฆษณา ( Advertising )
-การเงินและการคลัง ( Finance )
หลักสูตรปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )
-เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
-เภสัชศาสตร์ ( pharmacy )
หลักสูตรปริญญาโท ( บรรยายจีน )
-บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
-การจัดการธุรกิจ ( Business Management )
-วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( Software Engineering )
หลักสูตรปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ )
-บริหารธุรกิจ ( Business Administration 
-วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering )                      
-วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science )

  
 20 ทุนนักศึกษาไทยไปเรียนปริญญาโท

2 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน Nanjing University of Information Science & Technology   และ China Pharmaceutical University    จัดโครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน ประจำปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน ให้แก่นักศึกษาไทยโดยเฉพาะ จำนวน 20 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000-400,000 บาท 
 
เริ่มสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2560
 
ประเภทของทุน
ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาโท ภาคอินเตอร์ภาษาอังกฤษ 2-3 ปี จำนวน 20 ทุน
ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
โดยผู้ที่ได้รับทุนจะมีค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาทเท่านั้น                                                                                    ** หมายเหตุ **  ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน)  รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา
-Nanjing University of Information Science & Technology                    
-China Pharmaceutical University                                            
คุณสมบัติผู้สมัคร
-อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
-สัญชาติไทย
-ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
-ผู้ที่สอบได้ต้องมีผลสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป
เอกสารการสมัคร
-รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
-ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 250 บาท
ขั้นตอนการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.สมัครได้ด้วยตัวเองที่  WLC
3.ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com พร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว  2 ใบ สำเนา Transcript  และสำเนาบัตรประชาชน  
ส่งไปรษณีย์มายัง  WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
4.ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง  ชื่อบัญชี   นางสาวนภา  ธีระธนานนท์ ( ผู้จัดการ )   เลขที่บัญชี  009 – 1 – 14750 – 5 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ธนาคารกสิกรไทย  สาขา  พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ             
กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล wlcchina1@gmail.com หรือโทรสาร หมายเลข 0-2255-5055
5.รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

หลักฐานที่นำมาในวันสอบ
-บัตรประจำตัวประชาชน
-บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
-ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด
จำนวนผู้สมัคร              :  จำนวน 200 คน
กำหนดวันสอบ              :  วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา 8.30 – 12.30 น.(กรุณาถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 30 นาที )
สถานที่จัดสอบ              :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชกุมารี
วันประกาศผล               :  วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. ตรวจรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์  www.wlc2china.com
ลักษณะข้อสอบ             :   ข้อสอบวัดระดับความรู้ทั่วไป โดยเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กำหนด 2 หัวข้อ
เกณฑ์การคัดเลือก        :   ตัดสินจากผลคะแนนของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ
วันรายงานตัว                :  วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLCพร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท (ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น )
 
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

-ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น
-ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน
-ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์
 
หมายเหตุ
กรณีมาสมัครด้วยตนเอง เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในเวลาทำการตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น
หรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ตึก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2255-4084-5  เว็บไซต์ www.wlc2china.com

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )
-เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
-เภสัชศาสตร์ ( pharmacy )
ปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ )
-บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
-วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering )                      
-วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( Computer Science )
ติดต่อสอบถาม
WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน
万 利 成 中 国 留 学 服 务 中 心
37/3-4  ชั้น 2  ซอยเพชรบุรี 17  ถนนเพชรบุรี  แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทร : 0 - 2255 - 4084 – 5, 086-3077574  แฟกซ์ : 0 - 2255 - 5055  อีเมล์ : wlcchina1@gmail.com  
เว็บไซต์ : 
www.wlc2china.com
  
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดให้ทุน 50% ทุกคณะ - ทุกสาขา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM จัดโครงการมอบทุนการศึกษา 50% ให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบัน
 
สำหรับทุนการศึกษา 50% นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายต่อเทอมโดยประมาณดังนี้

*เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณของคณะ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก

คณะการจัดการธุรกิจอาหาร                                                18,650 – 20,000 บาท*
คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง                     19,200 บาท*
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี                                     22,500 – 33,500 บาท*
คณะศิลปศาสตร์                                                              18,650 บาท*
คณะนิเทศศาสตร์ ­                                                            18,100 บาท*
คณะวิทยาการจัดการ                                                         17,500 – 18,650 บาท*
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร                                           18,900 บาท*
คณะศึกษาศาสตร์                                                             17,850 – 19,750 บาท*
นอกจากนั้นยังมีทุนการศึกษา 30% และ 100% ตามคุณสมบัติที่สถาบันกำหนด
 
ทุนการศึกษามากกว่า 50%
คณะบริหารธุรกิจ                        มีทุนการศึกษามากกว่า 50% 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร                ทุนการศึกษา 100% ทุกคน

เงื่อนไขการให้ทุนโดยคร่าวๆ ของพีไอเอ็ม
 
ทุน 30% และ 50%
 • -ผู้สมัครต้องมีคะแนนสะสม ม.ปลาย/เทียบเท่า 2.00 ขึ้นไป
  -ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนของพีไอเอ็ม
  -ระหว่างเรียนต้องรักษาเกรด 2.00 ขึ้นไป
 
ทุน 100%, ทุนเจียระไนเพชร
 • -ผู้สมัครต้องมีคะแนนสะสม ม.ปลาย/เทียบเท่า 3.00 ขึ้นไป
  -ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนของพีไอเอ็ม
  -ระหว่างเรียนต้องรักษาเกรด 2.50 ขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0 2832 0200
จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

.....................................................

ที่มา-http://www.pim.ac.th/pages/promotion50per

กว่า 400 ทุน ม.กรุงเทพเปิดมอบให้ใน 9 โครงการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบทุนครั้งใหญ่ใน 9 โครงการ ให้แก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา เพื่อเข้ารับทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกว่า 400 ทุน

โครงการทุนที่นักศึกษาใหม่สามารถขอสมัครรับทุนได้
ทุน Best Choice
สมัครวันนี้รับทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
โดยให้ทุนการศึกษาทุกคณะและสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
ยกเว้น
- หลักสูตรสองภาษา
- หลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรภาคพิเศษ
- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ
- หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้จบ ปวส. เทียบโอนหน่วยกิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ควบคู่ MBA

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ.
เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

ทุนเรียนดียอดเยี่ยม
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษา เมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว และสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของสาขาวิชาในแต่ละชั้นปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

ทุนประกายเพชร (หมดเขตรับสมัคร)
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 10 ทุน

ทุนผู้ประกอบการวัยรุ่น
เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลงานความสามารถพิเศษด้านผู้ประกอบการริเริ่มธุรกิจด้วยตนเอง และดำเนินการมาแล้ว 2 ปี มีแบรนด์ของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่น

ทุน BU CREATIVE
มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ทุนการศึกษานี้ เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลในความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จำนวน 50 ทุน

ทุน BUCA TALENT
มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีใจรักและมีทักษะที่โดดเด่นด้านด้านนิเทศศาสตร์

ทุนนักกีฬา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
http://www.bu.ac.th/bu-scholarships/

 

ทุน ICDF 2017 เรียนฟรี 21 มหา'ลัย 31หลักสูตรที่ไต้หวัน 

2017 TaiwanICDF International Higher Education Scholarship Program

ปี 2017 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 21 แห่ง ประกอบด้วย 31 หลักสูตร

รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตร
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/612301137233.pdf

โบรชัวร์คู่มือการสมัคร
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/612301158223.pdf

ทุนเต็มจำนวน ประกอบด้วย
- ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ
- หอพัก
- ค่าเทอม
- ประกันสังคม
- ค่าหนังสือ
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน ปริญญาตรี NT$12,000, ปริญญาโท NT$15,000 และ ปริญญาเอก NT$17,000
เอกสารรายละเอียดทุน
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/3122520403680.pdf

ช่วงเวลาการรับสมัคร วันนี้ จนถึง 17 มีนาคม 2017

เอกสารการสมัคร
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=30493&mp=2

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. สมัครกับทางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 
2. รวบรวมเอกสารการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อนำมายื่นพร้อมกับเอกสารสมัครทุน
http://www.icdf.org.tw/public/Attachment/6123011581810.PDF

ส่งเอกสารการสมัครทุนได้ที่
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (แผนกทุน ICDF) 
ที่ตั้ง : 20th Fl.,Empire Tower, 1 South Sathorn Rd.,Bangkok 10120,Thailand.
เบอร์โทรติดต่อ 02-670-0200
......................................................................................................

ที่มา - สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย Taiwan Education Center,Thailand


30ทุนเรียนกฎหมาย King’s College London 2560
น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศด้านกฏหมาย โอกาสดีมีมามอบให้อีกแล้วครับกับ King’s College London ที่กำลังเปิดมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน “กฎหมาย” ในปีการศึกษา 2560 นี้
ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้  King’s College London จะมอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน มูลค่าทุนการศึกษาละ 5,000 ปอนด์ ซึ่งถือได้ว่าสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มาก
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – เป็นนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาชาวไทย และผ่านขั้นตอนการสมัคร สามารถเข้าเรียนได้แล้ว
 – จำเป็นต้องสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น
 –  King’s College London มีทุนการศึกษาให้หลายประเภท นักศึกษาไม่จำเป็นต้องรับทุนนี้ทุนเดียว
น้อง ๆ ที่วางอนาคตว่าจะก้าวเดินไปในทิศทางนี้ สามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้แบบออนไลน์เลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2560 นี้เท่านั้น 
อย่างที่แจ้งไว้ครับว่า สถาบันนี้ไม่ได้มีทุนนี้แค่ทุนเดียว น้อง ๆ สามารถขอทุนอื่น ๆ ได้อีก หากใครสนใจ ก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดกันได้ที่เว็บไซต์ http://www.kcl.ac.uk/law/Dickson-Poons-Gift/ug-scholarships/apply.aspx
เตือนว่าควรจะรีบสมัครหรือศึกษาข้อมูลไว้แต่เนิ่น ๆ เผื่อมีปัญหาติดขัดจะได้แก้ไขทันการณ์นะครับ
.....................................
ที่มา http://www.kcl.ac.uk/law/Dickson-Poons-Gift/ug-scholarships/apply.aspx

เตรียมพร้อมซ้อมชิงทุน 7 โครงการที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้คนไทย
"ทุนการศึกษา" ที่ผมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาให้ติดตามกันเป็นประจำในปี 2559 นี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดวงรอบของปีกันแล้ว และกำลังจะก้าวเข้าสู่วงรอบทุนใหม่ในปี 2560 กันต่อไป

เพราะฉะนั้นทุนต่าง ๆ ที่เคยเปิดรับสมัครในปีที่ผ่าน ๆ มาก็เตรียมจะกลับมารับคน "รุ่นใหม่" รอบใหม่กันอีกครั้ง ซึ่งทุนบางโครงการกติกาการรับสมัครก็จะคล้าย ๆ ของเดิมเป็นส่วนใหญ่ 

สำหรับทุนเรียนต่อต่างประเทศที่นักศึกษาไทยเรา หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานแล้วให้ความนิยมเสมอมาทุก ๆ ปี คงจะเป็นทุนของ "รัฐบาลญี่ปุ่น" ติดอยู่ในอันดับต้น ๆ อย่างแน่นอน โดยดูได้จากสถิติในแต่ละปีที่ผ่านมา มีนักเรียน นักศึกษาไทยแห่สมัครสอบชิงทุนเป็นจำนวนมาก
โดยทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มอบให้กับคนไทยโดยเฉพาะนั้น ในแต่ละปีจะมีให้หลายประเภท
มาดูกันนะครับว่า แต่ละประเภท เขาต้องการคุณสมบัติอย่างไร
ที่สำคัญเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร หากต้องการได้ทุนในแต่ละประเภท...

สำหรับข้อมูลต่าง ๆ ขอขอบคุณเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย หากท่านใดสนใจข้อมูลอื่น ๆ ก็เข้าไปดูได้ครับที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/

มาดูรายละเอียดโดยย่อของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทต่างๆ กันได้เลยครับ...
1.ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี และ 7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป
 
2. ทุนระดับนักศึกษาวิจัย
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) กรณีที่ผู้รับทุนได้เข้าศึกษาในญี่ปุ่นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หรือผู้เชี่ยวชาญในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนั้น ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้รับทุนเฉพาะช่วงที่ศึกษาตามหลักสูตรปกติจนจบเท่านั้น (ตามหลักสูตรมาตฐานกำหนดไว้ และรวมทั้งเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนซึ่งแล้วแต่กรณี) รับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

3. ทุนญี่ปุ่นศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา รับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน

4.ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อไปฝึกอบรมด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือสอนในสถาบันพัฒนาอาชีพครู ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี 6 เดือน (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน
 
5.ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 3 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 4 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

6.ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาในสถาบันอาชีวะศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 1-2 ทุน (พ.ศ.2553) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ปี (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีถัดไป

7.ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders Program (YLP)
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่สถาบันและมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปี ทุนแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 4. สาขาวิชาการบริหารทางแพทยศาสตร์ 5. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี (ไม่เกิน 35 ปีสำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลมามากกว่า 3-5 ปี (คุณสมบัติแตกต่างไปตามสาขาที่สมัคร) ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรที่สังกัดเท่านั้น ทุนเริ่มรับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีถัดไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ตัวอย่างข้อสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
สำหรับทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี ทุนระดับนักศึกษาวิจัย(ดูจากข้อสอบของทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี) 
ทุนญี่ปุ่นศึกษา ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ดูได้ที่เว็บ http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการหางานในบริษัทญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 
Study in Japan
http://www.studyjapan.go.jp/th/index.html
 
Gateway to study in Japan
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ja/
 
ทุนที่กำลังเปิดรับสมัคร ในประเทศไทย
 
http://www.jeic-bangkok.org/?ทุนการศึกษาที่ขอรับได้ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น,25
 
ทุนการศึกษาที่ขอได้หลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว
http://www.jeic-bangkok.org/?ทุนการศึกษาที่ขอรับได้หลังเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว,26
 
ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij_e.html

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยให้เรียนป.ตรี-เอก
สถิติจำนวนคนที่สนใจข้อมูลทุนในรอบปีที่ผ่านมานั้น ทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า "แบงค์ชาติ" ติดอันดับต้น ๆ ที่มีคนค้นหาและติดตาม รวมทั้งมีการสอบถามข้อมูลมาที่ผมเป็นจำนวนมาก
คำถามยอดฮิตก็คือ ปีหน้าจะมีเปิดรับมั้ย รับเมื่อไหร่ รับสาขาอะไรบ้าง ขอยากมั้ย เรียนไม่เก่งจะมีโอกาสหรือไม่.....
คำตอบผมส่วนใหญ่ก็คือ ไม่รู้ครับ แต่ขอให้น้อง ๆ ที่ถามมากลับไปดูข้อมูลการรับสมัครที่ผ่าน ๆ มาว่าเขารับใคร ยังไง และเมื่อไหร่ 
ซึ่งส่วนใหญ่การเปิดรับเขาก็จะรับช่วงเดียวกันในทุก ๆ ปีคือเริ่มมีนาคมเป็นต้นไป ส่วนสาขาวิชาที่รับก็จะคล้าย ๆ ที่เคยรับรวมทั้งประเทศต่าง ๆ ที่จะให้ไปเรียนต่อด้วย
ปีนี้ก็รับในช่วงเดียวกัน ส่วนปีหน้าก็คาดว่าน่าจะเริ่มมีนาคมอีกนั่นแหละ...
วันนี้ผมเลยขอนำข้อมูลทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย มาฝากเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม เพราะหากนับเวลาแล้วจากนี้ไป 3-4 เดือนก็ถือว่าไม่มากเลยสำหรับการขอทุนในโครงการใหญ่ ๆ แบบนี้ ไปติดตามข้อมูลกันเลยครับ...
ธปท. ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ Economics, Finance, Financial Engineering, MBA in Finance, Statistics เป็นต้น 

สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ธปท.กำหนด เช่น สหรัฐเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เป็นต้น

ทุนสำหรับพนักงาน : เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ธปท. ได้แก่

- ทุนการศึกษาตามแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

- ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศตามสาขาวิชาและประเทศที่กำหนด หรือ     

- ทุนการศึกษาที่ให้แก่พนักงานที่ได้รับทุนสถาบันภายนอก เช่น World Bank, British Chevening, Japan-IMF, Lee Kuan Yew, Temasek, AIT เป็นต้น

ทุนสำหรับบุคคลภายนอก : เพื่อการสรรหาบุคลากร และเพื่อบริการทางสังคม ได้แก่ 

- ทุนที่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

- ทุนแข่งขัน สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป

- ทุนม.ปลาย

- ทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานให้ ธปท.

- ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ (มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

- ทุนดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (มีข้อกำหนดต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย)

- ทุนนักศึกษา กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2-ปี 4 ในประเทศ

คุณสมบัติพื้นฐาน : สำหรับบุคคลภายนอก

 - สัญชาติไทย

 - คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น อายุ สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการเรียน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
ขั้นตอนดำเนินการคัดเลือก : สำหรับบุคคลภายนอก

- คัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุนแต่ละประเภท

- สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ 

เปิดรับสมัคร

ประมาณ มีนาคม-เมษายน ของทุกปี  

ยกเว้นทุน ม.ปลาย ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ และทุน ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้สมัครผ่าน สำนักงาน ก.พ.
ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครได้ที่นี่ครับ https://www.bot.or.th/

หาทุน-ข้อมูลเรียนต่อญี่ปุ่นรวมที่เดียวครบถ้วน
น้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษารวมทั้งผู้ที่สนใจจะไปเรียนต่อในระดับต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น สิ่งสำคัญประการแรกคงต้องเป็นเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลสถาบันต่าง ๆ ให้มากที่สุด ละเอียดที่สุด

ซึ่งข้อมูลที่จำเป็นต้องศึกษานั้นนอกจากหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว ยังมีเรื่องของ "ทุนการศึกษา" ที่ประเทศญี่ปุ่นมีให้อย่างมากมาย เพียงแต่ว่าต้องรู้จักช่องทางและโอกาสที่เหมาะสมเท่านั้นเอง

วันนี้ผมจึงอยากแนะนำเว็บไซต์ที่มีให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งข้อมูลทุนการศึกษาอย่างละเอียดและลึกที่สุด โดยคนที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลที่เราอยากรู้ เว็บไซต์จะทำการค้นหาได้ทันที
 
นอกจากข้อมูลเรียนต่อและการขอทุนแล้ว ยังมีเรื่องราวอื่น ๆ ที่คนที่สนใจค้นหาอีกมากมาย เข้าไปดูกันครับ...

JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation
เว็บไซต์จะให้ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาประมาณ 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ , ข้อมูลทุนการศึกษา,ข้อมูลการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น ฯลฯ โดยจัดทำถึง 8 ภาษาคือภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ・ภาษาจีนตัวย่อ・ภาษาจีนตัวเต็ม・ภาษาเกาหลี ・ภาษาไทย ・ภาษาเวียดนาม・ภาษาอินโดเนเซีย มีผู้เข้าชมประมาณ 4 หมื่นวิวต่อเดือน นับเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาต่างชาติในญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุด
ให้ข้อมูลมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหรือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่ออย่างถูกต้องแก่นักศึกษาต่างชาติ, สนับสนุนการศึกษาต่อญี่ปุ่นให้เป็นจริง เปี่ยมด้วยเนื้อหาสาระที่ไม่มีความผิดพลาด
แนะนำหัวข้อหลัก
ค้นหามหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สามารถค้นหามหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติจากเงื่อนไข เช่น ช่วงเวลาสมัครหรือช่วงเวลาเข้าศึกษา, หลักสูตร รวมไปถึงที่ตั้งของสถาบัน สามารถค้นหาสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยเป็นต้นที่ตรงกับความต้องการของตนเองจากหลาย ๆ มุมมองและแน่นอนว่าผู้ที่ศึกษาในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นก็ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเส้นทางในอนาคตกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆด้วย
แบบทดสอบศาสตร์ถนัด
“แบบทดสอบศาสตร์ถนัด” นี้เป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินความสนใจและความถนัดเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อ เชิญทำแบบทดสอบเพื่อช่วยในการพิจารณาเลือกแนวทางการศึกษาต่อ
ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
① จุดเด่นของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น ② ศึกษาต่อญี่ปุ่นอย่างประสบความสำเร็จ ③ รวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อ ④ขั้นตอนการศึกษาต่อ(ข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทางการเข้าศึกษา)⑤เลือกวัตถุประสงค์และสถาบันการศึกษาที่จะศึกษาต่อต่างประเทศ ⑥พิธีการเข้าประเทศ⑦ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อต่างประเทศ ⑧การสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาต่างชาติ⑨การพักอาศัยในตอนแรกที่มาญี่ปุ่น
แนะนำทุนการศึกษา
สามารถค้นหาเงื่อนไขการสมัครรับทุนการศึกษาหรือเงื่อนไขของเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นฟังก์ชันที่มีการใช้ในมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ มีความสะดวกมาก
แนะนำการหางานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
เขียนอธิบายตั้งแต้วิธีการเขียนประวัติส่วนตัวจนถึงกฏพื้นฐานในการทำงานที่ญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าใจได้ง่าย
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ทำการสมัครผ่านเว็บ
จัดทำรายชื่อของมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัยที่กำลังรับสมัครนักศึกษาต่างชาติทางอินเตอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยที่เรียนด้วยภาษาอังกฤษ
แนะนำมหาวิทยาลัยหรือคณะ・หลักสูตรที่ดำเนินการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ,ได้รับปริญญาเป็นภาษาอังกฤษ
แนะนำหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นของทางมหาวิทยาลัย
แนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ
ข้อความจากรุ่นพี่
แนะนำด้วยวิดีโอข้อความจากรุ่นพี่ซึ่งกำลังศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบQ&A ซึ่งคำถามมี 6 หัวข้อ ดังนี้ ①เรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไร②ค่าใช้จ่ายช่วงแรกทีจะไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นประมาณเท่าไหร่③สิ่งที่จะฝากถึงนักเรียนที่กำลังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นหรือไม่④สิ่งที่ดีที่สุดในการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นคืออะไร⑤เลือกสถาบันการศึกษา,คณะวิชาด้วยวัตถุประสงค์อะไร⑥ขอให้บอกถึงความน่าสนใจของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นด้วย
ข้อมูลข่าวสาร
ให้ข้อมูลหรือข้อความ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษาและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น,วัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นต้น
ข้อมูลสถาบันการศึกษา
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลล่าสุดหรือข้อมูลแนะนำสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษานอกเหนือจาก①ข้อมูลการสอบคัดเลือก②ข้อมูลคณะวิชา③Support การใช้ชีวิตของนักศึกษา④แนะนำอาคารสถานที่⑤ข้อมูลการเข้าถึงสถาบันด้วย ※ปริมาณการลงข้อมูลแตกต่างกันตามสถาบันการศึกษา

ที่มา http://www.jpss.jp/th/
 ..........................................................................

ภาพ -http://www.fourseasons.com/singapore/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 มี.ค. 60 14:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,651 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,651 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement