ทุนOriental Princessให้นักศึกษาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ทุกสถาบัน

ลบ แก้ไข
ทุนOriental Princessให้นักศึกษาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ทุกสถาบัน
ทุนOriental Princessให้น

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางค์แบรนด์ Oriental Princess มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 1 ปี 2560 ให้แก่ผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยคะแนนสอบเข้าสูงสุดอันดับ 1 ในทุกสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละ 1 ทุนตลอดหลักสูตร

ในการรับทุนการศึกษานั้นจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น มูลนิธิฯ หวังเพียงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนควรปฏิบัติงานเป็นครูอาจารย์ ในประเทศไทย และหากสำเร็จการศึกษาแล้วมีผลการเรียนได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 ทางบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ยินดีมอบรางวัลให้อีกจำนวนหนึ่ง

รายละเอียดการรับทุนการศึกษา

1. คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1) มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

2) เป็นผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยคะแนนสอบเข้าสุงสุดอันดับ 1 (หรืออันดับ 2หรือ3 หากมีผู้สละสิทธิ์) ในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ

3) เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีระเบียบวินัย

2. การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา

คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาตามข้อ 1 แล้วรายงานมายังมูลนิธิฯ โดยนิสิต/นักศึกษาและคณบดีลงนามในใบนำส่งชื่อนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษา

3. การรับมอบทุนการศึกษา

เมื่อมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์และบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ได้อนุมัติมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษาแล้ว จะให้นิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากทุกสถาบันอุดมศึกษามาเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาพร้อมกันที่มูลนิธิฯ โดยทางมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าที่พัก ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ส่วนการโอนเงินทุนการศึกษานั้น มูลนิธิฯ จะประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้กับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรงในแต่ละภาคการศึกษา โดยทางสถาบันอุดมศึกษาออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด เพื่อเป็นหลักฐาน

4. กรณีเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุนการศึกษา
1) ถึงแก่กรรม
2) ลาพักการศึกษา หรือถูกพักการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้รับทุนการศึกษา
3) พ้นสภาพของการเป็นนิสิต/นักศึกษา
4) สละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง และคณบดีของคณะที่นิสิต/นักศึกษากำลังศึกษาอยู่

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณวีรพา ฐานะปรัชญ์ (ผู้จัดการโครงการมอบทุนการศึกษา) เบอร์โทรศัพท์ 063-212-2724 Email: weerapa.thanaprach@sakdibhornssup.org
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ก.ค. 60 13:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,127 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,127 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement