ทุนพานาโซนิคปั้นวิศวะสร้างอนาคตเปิดให้นักศึกษาปี2ทั่วประเทศ

ลบ แก้ไข
ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคตเปิดให้นักศึกษาปี2ทั่วประเทศ

ทุนพานาโซนิคปั้นวิศวะสร้

โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครทุน “Panasonic Future Gear Scholarship” ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เพื่อสนับสนุนน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering), วิศวกรรมไฟฟ้ำ (Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) และ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) ซึ่งทุนการศึกษาพานาโซนิคเป็นทุนไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา

โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี) จำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135,000 บาท

นอกจากนี้นักเรียนทุนของพานาโซนิค ยังได้รับสิทธิ์สนับสนุนการเรียนภาษาต่อเนื่องทุกปี ตลอดทั้ง 3 ปีเต็ม ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพานาโซนิคในการทำกิจกรรมตอบแทนสังคมด้านสิ่งแวดล้อม มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของพานาโซนิคอย่ำงใกล้ชิด ส่งเสริมด้านการฝึกงานสร้างเสริมประสบการณ์กับบริษัทต่างๆ ของพานาโซนิคในประเทศไทย และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับกำรแนะนำอาชีพจากรุ่นพี่ในสายงานตัวจริง

สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาดังกล่าว สามารถเข้าไปดูกติกาและเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ววันนี้ที่ http://csr.panasonic.co.th/ หรือติดต่อสำนักงานทุนการศึกษาพานาโซนิค โทร 02-649-0888 ต่อ 755 ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2560

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษำชั้นปี 2 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering), วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.75
4. ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
6. มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งสำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคติดต่อได้
7. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนสนับสนุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาระหว่างสมัครทุนนี้หรือสิ้นสุดกำรรับทุนจำกหน่วยงำนนั้น ๆ แล้ว

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มการสมัคร (ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพานาโซนิค 2560)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่1) ทั้ง 2 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน  1 ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ระยะเวลาการรับสมัคร และการคัดเลือก
- เปิดรับสมัคร (ยื่นใบสมัคร): วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2560  
- ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกภายใน 9 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกจะดำเนินการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
กำหนดการ/ รายละเอียด/ ประกาศผลทุกรอบที่ http://csr.panasonic.co.th/ และ https://www.facebook.com/PanasonicThailand

ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 5 และ ชั้น 8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(ติดรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต) โทร 02-649-0888 ต่อ 755 E-mail: scholarship@th.panasonic.com
รายละเอียดทางเว็บไซต์ http://csr.panasonic.co.th/ และ https://www.facebook.com/PanasonicThailand

 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ส.ค. 60 20:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,125 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,125 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement