ทุนหลายโครงการให้นักศึกษา-ครู อาจารย์เรียนต่อหรือทำวิจัย

ลบ แก้ไข
ทุนหลายโครงการให้นักศึกษา-ครู อาจารย์เรียนต่อหรือทำวิจัย

ทุนหลายโครงการให้นักศึกษ

วันนี้ยังมีทุนหลากหลายโครงการ ที่มอบให้ในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มีมาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ แต่มากมายเช่นเดิมครับ นอกจากนี้ยังมีทุนสำหรับผู้ที่ชอบคิดสร้างสรรค์ หรือทำงานวิจัย มีข้อมูลน่าสนใจมากจากหลาย ๆ สถาบัน เชิญเข้าไปติดตามกันครับ...
 
ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคตเปิดให้นักศึกษาปี2ทั่วประเทศ
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครทุน “Panasonic Future Gear Scholarship” ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เพื่อสนับสนุนน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering), วิศวกรรมไฟฟ้ำ (Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) และ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) ซึ่งทุนการศึกษาพานาโซนิคเป็นทุนไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา

โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี) จำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135,000 บาท

นอกจากนี้นักเรียนทุนของพานาโซนิค ยังได้รับสิทธิ์สนับสนุนการเรียนภาษาต่อเนื่องทุกปี ตลอดทั้ง 3 ปีเต็ม ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพานาโซนิคในการทำกิจกรรมตอบแทนสังคมด้านสิ่งแวดล้อม มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของพานาโซนิคอย่ำงใกล้ชิด ส่งเสริมด้านการฝึกงานสร้างเสริมประสบการณ์กับบริษัทต่างๆ ของพานาโซนิคในประเทศไทย และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับกำรแนะนำอาชีพจากรุ่นพี่ในสายงานตัวจริง

สำหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาดังกล่าว สามารถเข้าไปดูกติกาและเงื่อนไขการสมัครพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ววันนี้ที่ http://csr.panasonic.co.th/ หรือติดต่อสำนักงานทุนการศึกษาพานาโซนิค โทร 02-649-0888 ต่อ 755 ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2560

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษำชั้นปี 2 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering), วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.75
4. ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
6. มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งสำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคติดต่อได้
7. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนสนับสนุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาระหว่างสมัครทุนนี้หรือสิ้นสุดกำรรับทุนจำกหน่วยงำนนั้น ๆ แล้ว

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มการสมัคร (ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพานาโซนิค 2560)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่1) ทั้ง 2 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน  1 ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ระยะเวลาการรับสมัคร และการคัดเลือก
- เปิดรับสมัคร (ยื่นใบสมัคร): วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2560  
- ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกภายใน 9 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกจะดำเนินการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
กำหนดการ/ รายละเอียด/ ประกาศผลทุกรอบที่ http://csr.panasonic.co.th/ และ https://www.facebook.com/PanasonicThailand

ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 5 และ ชั้น 8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(ติดรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต) โทร 02-649-0888 ต่อ 755 E-mail: scholarship@th.panasonic.com
รายละเอียดทางเว็บไซต์ http://csr.panasonic.co.th/ และ https://www.facebook.com/PanasonicThailand

200 ทุนมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยให้นศ.เรียนดี-ขาดทุนทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย สนับสนุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุน ในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ในปีการศึกษา 2560 มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ได้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 200 ทุน ๆ ละ15,000.- บาท

โดยจำแนกเป็นทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 104 ทุน และทุนต่อเนื่องจาก ปีการศึกษา 2559 จำนวน 96 ทุน 
รายละเอียดทุน
1. เป็นนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2560 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
2. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษ หรือคดีใด ๆ
3. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความเป็นผู้นำสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
5. ใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศในฐานะพลเมืองดี

กำหนดการ
ห้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งหลักฐานการพิจารณาคัดเลือกพร้อมใบสมัครให้สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดให้10ทุนเรียนต่อป.โท-เอก
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 

โดยเปิดให้ทุนในระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก รวมจำนวน 10 ทุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31  สิงหาคม 2560

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านคุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดการสมัคร
ได้ที่นี่ 

หรือ 
http://stscholar.nstda.or.th 

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดให้50ทุนนิสิตม.เกษตรฯ
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษา นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560  จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ทุนการศึกษานิสิตปริญญาตรี ทุกคณะจำนวน 44 ทุน
2. ทุนการศึกษานิสิตปริญญาโท ดังนี้
– ทุน ไม่ระบุสาขาจำนวน 2 ทุน
– ทุน คณะเกษตร สาขาวิชาโรคพืชจำนวน 2 ทุน
– ทุน สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืชจำนวน 2 ทุน

โดยนิสิตที่จะได้รับทุนต้องเป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจะต้องทำงาน ในช่วงว่าง ระหว่างเรียน จำนวน 60 ชั่วโมง/ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงาน มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ที่มา : มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Lazada Scholarship2017:สร้างคลิปวิดีโอชิงทุน
ลาซาด้ามอบทุนการศึกษาในโครงการ Lazada Scholarship 2017 เป็นการประกวดคลิปวิดีโอ ในสโลแกน”How can Lazada transform your daily life?” เพื่อชิงทุนการศึกษา

กติกาการประกวด
-ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ไม่จำกัดชั้นปี คณะ และมหาวิทยาลัย
-คลิปวีดีโอต้องมีความยาวตั้งแต่ 15-90 วินาที
-ส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวและทีม (ไม่เกิน5คน)
-ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ

ที่มาและติดตามรายละเอียดที่ http://www.lazada.co.th/scholarship/

เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา 

ทุนในโครงการนี้เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 271 ทุน

มอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (ในปีการศึกษา 2560) ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดในประกาศ

โดยนักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 และสามารถเข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อนได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด
   
นักศึกษาที่สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามในหน่วยงานที่ดูแลด้านทุนการศึกษาในสถาบันที่นักศึกษากำลังทำการศึกษาอยู่

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ทุนการศึกษา

เรียนจบบรรจุงาน!ไทยประกันชีวิตให้ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี
ทุนเรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่นฟรี1 ปีพร้อมบรรจุตำแหน่งงานหลังสำเร็จการศึกษาทันที ในโครงการThailife Insurance Study in Japan Scholarship 2018

โครงการนี้ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครทุนโครงการเรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่นฟรี 1 ปี สำหรับนิสิต- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ และทุกสาขาวิชา หรือบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 30 ปี

ทุนนี้ครอบคลุม
-ค่าทำพาสปอร์ต,วีซ่า
-ค่าเล่าเรียน ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม
-ค่าที่พัก ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม
-เงินเดือนระหว่างเรียน 1 ปีเต็ม 
-บรรจุงานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -20 สิงหาคม 2560

ดำเนินการสอบข้อเขียนภายในงาน:
นิทรรศการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นครั้งที่36
ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal21
(ติดBTSอโศก,MRTสุขุมวิท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-658-0555 ต่อ 109,110
www.study-in-japan.com
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.study-in-japan.com/download/Thaiin.pdf
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม


มทร.รัตนโกสินทร์ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท-เอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับบุคคลภายนอก (ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ) ประจำปี 2560

ทุนที่มอบให้เพื่อเรียนต่อจำนวน 4 ทุน

คุณสมบัติ
-ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ หรือกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในภาคปกติหรือภาคนอกเวลา ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ในสาขาหรือวิชาเอกที่มหาวิทยาลัยประเกาศให้ทุน

-ทุนปริญญาโท-เอกต่อเนื่อง ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนในระดับปริญญาโทที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 สิงหาคม 2560

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.นอร์ทกรุงเทพให้ทุนเรียนป.โท-เอกแก่บุคลากรภาครัฐ-เอกชน
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 

โดยเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 25 ทุน
มูลค่ากว่า 1,300,000 บาท มูลค่าทุนการศึกษาตั้งแต่ 32,500 – 100,000 บาท


ผู้สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนมายังมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

*ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป 
มอบทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดจำนวน มูลค่าทุนการศึกษาตั้งแต่ 12,500 – 60,000 บาท
ผู้สนใจส่งใบสมัครขอรับทุนมายังมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
* หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ / ปริญญาโท M.P.A. : ดร.อนันต์ Tel. 081-864-5860
* หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / ปริญญาโท M.Ed. : ดร.สิริกาญจน์ Tel. 084-991-9998
* หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาการจัดการ : ดร.ศิริพร Tel. 089-421-4212
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกำหนด
ที่มา 
http://www.northbkk.ac.th
 
เปิดให้ทุนเยาวชนร่วมโครงการ JENESYS 2017 ดูงานที่ญี่ปุ่น
กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 หัวข้อ Composite 1st (Cuture) Japan ASEAN Student Council 
 

คุณสมบัติ
 - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเอเชียศึกษา เอเชียตะวันออกศึกษา รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
- มีอายุระหว่าง 18 - 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่รับสมัคร
- ไม่เคยเข้าร่วมโครงการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลญี่ปุ่น
-ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี 
- ไม่อยู่ในระหว่างขอรับทุนหรือสมัครรับทุนเดินทางไปต่างประเทศ กรณีเคยเข้าร่วมโครงการต่างประเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ดินทางกลับถึงประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
 - รับสมัครระหว่างวันที่ 20 -31 กรกฎาคม 2560 โดยส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือส่งทางไปรษณีย์ส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจะถือเอาวันที่ลงตราประทับเป็นสำคัญ
จำนวนผู้สอบที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
- นิสิต นักศึกษา จำนวน 11 คน ที่ปรึกษา 1 คน 
 
สถานที่ติดต่อและส่งใบสมัคร

กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2255 5850 - 7 ต่อ 178 หรือ 179 ในวันและเวลาราชการ
คลิกดูที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
เปิดให้ทุนครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น-ม.ปลาย
เปิดให้ทุนแก่ครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลงานดีเด่นในการริเริ่มและสร้างสรรค์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560
 
1. วัถุตประสงค์
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบรางวัลให้กับครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลงานดีเด่นในการริเริ่มและสร้างสรรค์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปกระตุ้นและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์
 
2. ผู้มีสิทธิสมัคร
ครู-อาจารย์ของโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่สอนประจำการในสายวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร 1 สิงหาคม 2560) และไม่เคยได้รับรางวัลของมูลนิธิฯ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559) ยกเว้นรางวัลชมเชย
 
3. รางวัล
เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายดังนี้
4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เงินรางวัล 240,000  บาท
รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัล 300,000 บาท
รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล   80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
4.3 เงินสนับสนุนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนที่มีครูที่ได้รับรางวัลใน 4.1 และ 4.2 โรงเรียนละประมาณ 25,000 บาท
หมายเหตุ คณะกรรมการตัดสินอาจเพิ่มรางวัลชมเชย หรือเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม
 
4. วิธีการสมัครและกำหนดวันรับสมัคร
 
5.1 ผู้สนใจขอใบสมัครได้ที่:-
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
- ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
-ส่วนประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพฯ 10110  โทร 02 392 4021   แฟกซ์ 02 381 0750
-ที่ทำการ  มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  
ชั้น 6  อาคารบุปผจิต  เลขที่ 20  ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร 02 266 6595 ต่อ 553  แฟกซ์ 02 266 6610  E-mail: Saovalak_C@toray.co.th
 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.ttsf.or.th
5.2 การสมัครจะมาสมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายังที่ทำการมูลนิธิฯ 
หรือส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-mail: Saovalak_C@toray.co.th
5.3 หมดเขตรับสมัคร  วันพฤหัสที่ 12 ตุลาคม 2560
 
5. การตัดสินดำเนินการ ดังนี้
ดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน  ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากใบสมัครและผลงาน โดยมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการตัดสินขั้นตอนที่ 1 ทราบประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน  2560
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการจะเชิญผู้ผ่านการตัดสินขั้นตอนที่ 1 มานำเสนอผลงานประมาณต้นเดือนธันวาคม 2560 (วันที่และรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) โดยมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
มูลนิธิฯ จะประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลประมาณเดือนมกราคม  2561
 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ของมูลนิธิฯ ถือเป็นที่สุด
 
6. การมอบรางวัล
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จะจัดพิธีมอบรางวัลประมาณเดือนมีนาคม 2561 
โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง
 
..........................
ที่มา http://www.ttsf.or.th
 
ให้ทุนอาจารย์-นักวิจัยทำวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มูลนิธิโทเร ประเทศไทย เปิดให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560 แก่อาจารย์ นักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  
 
1. วัถุตประสงค์    
เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์  ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก
ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต
 
2. ขอบเขตการสนับสนุน    
เงินทุนที่ให้จะให้การสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้ทำการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการเป็นหลัก  และส่วนหนึ่งจะให้การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศรวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน   บางส่วนอาจให้เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุในการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้โครงการที่เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ควรเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้วโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิฯถือเป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยนั้นๆ เพิ่มเติมในบางส่วนเท่านั้น
 
3. ผู้มีสิทธิสมัคร  
อาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนหรือนักวิจัยในสถาบันวิจัยของรัฐและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยที่ต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่กล่าวข้างต้นโดยบุคคลที่สมัครต้องมีสัญชาติไทยและปฏิบัติงานวิจัยในประเทศไทย
 
4. เกณฑ์การพิจารณา
4.1 หัวข้องานวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศโดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรฟิสิกส์เคมีและวิศวกรรมศาสตร์และเป็นงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการตอบความท้าทายของโลกปัจจุบันและในอนาคต (ดูตัวอย่างโครงการที่เคยได้รับทุนในปีก่อนๆ ได้ที่ http://www.ttsf.or.th/winner2.php)  
4.2 วิธีการและแผนงานวิจัยถูกต้องและเหมาะสมตามแบบแผน  เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
4.3 ผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆเป็นอย่างดี และ/หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาของงานให้เป็นที่ยอมรับในวงการต่อไป อีกทั้งมีศักยภาพที่จะผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในสาขานั้นๆ ได้
4.4 ข้อเสนอโครงการต้องระบุชัดเจนถึงประเด็นปัญหาหรือที่มาที่นำมาสู่การวิจัยในเรื่อง/หัวข้อที่เสนอ  โดยมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยที่ได้มีการทำมาแล้วหรือที่มีผู้อื่นกำลังทำอยู่ในเรื่องนั้นๆ ด้วย รวมทั้งระบุชัดเจนถึงสิ่งที่จะได้รับจากงานวิจัยนี้ว่าจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือมีส่วนที่ทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นปัญหาหรือเป็นที่สงสัยนั้นได้ถ่องแท้ขึ้นอย่างไร
4.5  โครงการที่เสนอขอรับทุนช่วยเหลือการวิจัยจากมูลนิธิฯ ควรได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยหลักจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว 
4.6 สถาบันต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยจากมูลนิธิฯ  มีการกระจายตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อย่างเหมาะสม
 
5. ผลงานที่คาดหวัง  
5.1. การตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
5.2. การเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ หรือ
5.3. มีการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์ หรือ
5.4. สิทธิบัตรหรือ
5.5. การผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ ในรูปของบัณฑิตระดับปริญญาโท/เอก
 
6. การประเมินผลสำเร็จ
จะพิจารณาจากผลงานของนักวิจัยผู้ได้รับทุนในรูปแบบต่างๆ ตามที่ระบุในข้อ 5.
 
7. จำนวนเงินอุดหนุน
ทุนนี้จะให้การสนับสนุนรายละประมาณ 200,000 บาท ถึง 400,000 บาท ต่อปี  ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตงานของโครงการโดยจะมีจำนวนทุนทั้งสิ้นประมาณ 15-20 ทุนต่อปีในกรณีที่เป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาปีต่อปีโดยนักวิจัยจะต้องทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนใหม่ทุกปี
 
8. กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่  :
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลขที่ 73/1  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
Tel : 02 564 7000 ต่อ 81815 Fax :  02 644 8134
(วงเล็บมุมซอง  “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ”)
 
หมดเขตรับสมัคร  วันที่  15 ตุลาคม  2560

...................
ที่มา http://www.ttsf.or.th
 
เปิดรับสมัครทุนรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย
มูลนิธิโทเร ประเทศไทย เปิดให้ทุนแก่คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ค้นพบวิทยาการใหม่ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวางโดยเปิดให้เป็นครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560 
 
1. วัตถุประสงค์และลักษณะของรางวัล  
รางวัลนี้มอบให้กับ
1.1 บุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.2 บุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ค้นพบวิทยาการใหม่ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
รางวัลมี 2 รางวัล  สำหรับบุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงาน  แต่ละรางวัลมีมูลค่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
2. ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พิจารณา   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชา ยกเว้น คณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก
 
3. ผู้มีสิทธิรับรางวัล
3.1 ผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลหรือหน่วยงาน หรือสมัครด้วยตนเอง  โดยให้ข้อมูลมาในแบบฟอร์ม การเสนอชื่อของมูลนิธิฯ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต   บุคคลหรือหน่วยงานอาจเสนอชื่อได้มากกว่าหนึ่งราย
3.2 บุคคลที่มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีสัญชาติไทยและจะต้องยังมีชีวิตอยู่  
3.3 หน่วยงานที่มีสิทธิรับรางวัลต้องเป็นหน่วยงานไทย  เช่น  ศูนย์  ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง  หรือกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัย  องค์กรของรัฐและเอกชน 
 
4. เกณฑ์การพิจารณา
4.1 บุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลจะต้องมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นเลิศ    ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด  หรือสิ่งตีพิมพ์  หรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานในรูปแบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และ/หรือเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
4.2 ผลงานของบุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานนั้นจะต้องมีคุณค่าแก่สังคม  ไม่ว่าในด้านการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ในสาขาของตน หรือในด้านศักยภาพของการให้บริการ  และ/หรือ การนำไปประยุกต์ใช้
4.3 ผลงานของบุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานนั้นต้องกระทำในประเทศเป็นส่วนใหญ่
 
5. กำหนดการเสนอชื่อและการประกาศผล
หมดเขตรับการเสนอชื่อ วันที่  8  กันยายน  2560
ประกาศผล        มกราคม  2561
 
6. การเสนอชื่อ
ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่ :-
ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย  เทพธรานนท์
ประธานคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ  : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111  ถ.พหลโยธิน   ต. คลองหนึ่ง    อ. คลองหลวง   จ.ปทุมธานี  12120
หรือส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่  yod@biotec.or.th
...........................
ที่มา http://www.ttsf.or.th
 
เปิดให้โรงเรียนขอรับทุนผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นโครงการ NIHONGO Partners 
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 โดยมีรายละเอียดด้านล่าง  โรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนดสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 
สมัครทางไปรษณีย์  :กรอกใบสมัครที่แนบมานี้พร้อมกับตารางสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในเทอมปัจจุบัน และส่งกลับมาที่โครงการ NIHONGO Partners  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
สมัครทางอีเมล  : กรอกใบสมัครที่แนบมานี้พร้อมกับตารางสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในเทอมปัจจุบันและส่งมาที่  coordinator@jfbkk.or.th  โดยระบุหัวเรื่อง “สมัคร NIHONGO Partners รุ่นที่ 6”
 
หมายเหตุ : สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 5 อยู่ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัคร ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะส่งแบบสอบถามการรับ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560
โครงการ NIHONGO Partners
โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนจัดส่งผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ต่อไปจะเรียกว่า “NP”)  ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 69 ปีเดินทางไปยังประเทศต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน ภายในปีพ.ศ. 2563
 
NP จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ไม่มีวุฒิครู) ทำการสอนร่วมกับครูชาวไทย เป็นคู่สนทนากับนักเรียนในชั้นเรียน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน นอกจากนี้ NP ยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจากการใช้ชีวิตในท้องถิ่นควบคู่กันไปอีกด้วย
 
สำหรับประเทศไทย โครงการ NIHONGO Partners จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาจนถึงรุ่นที่ 5 โดยมี NP จำนวน 69 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 69 แห่ง ใน 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย
 
คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
-มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน โดย NP จะต้องมีคาบสอนร่วมกับอาจารย์ชาวไทยมากกว่า 12 คาบขึ้นไป
-มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
-ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่
-สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ (เช่น ต่อวีซ่า พาไปโรงพยาบาล ฯลฯ)
-มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP
 
เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน
-มีแนวทางหรือแผนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับ NP
-มีความพร้อมในการรับ NP
-สถานที่มีความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้ชีวิต
-มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการสอนภาษาญี่ปุ่น
 
การสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
-รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ NP ในการเดินทางไปกลับประเทศญี่ปุ่น
-รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของ NP เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ค่าต่อวีซ่า และทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุจากประเทศญี่ปุ่น ( ยกเว้นค่าอินเตอร์เน็ต ค่าน้ำไฟ )
-ให้คำปรึกษาเรื่องการสอนร่วมกับ NP และจัดอบรมให้กับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
-ให้ยืมและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรม
 
หน้าที่ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
-ประสานงานกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เช่น ดูแลจัดการการสอนร่วมกับ NP จัดหาและติดต่อกับที่พักอาศัย เดินทางมารับ NP ที่กรุงเทพฯ และร่วมอบรมการสอนร่วมกับ NP
-แนะนำและจัดหาที่พักที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน
-ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ NP เช่น พาไปต่อวีซ่า พาไปโรงพยาบาล
 
หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
สอบถามรายละเอียดได้ที่
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการ NIHONGO Partners เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
159 สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร : +66-2-261-7500~4 FAX:+66-2-261-7505
อีเมล: coordinator@jfbkk.or.th
ที่มาhttp://www.jfbkk.or.th/
 

ทุนให้นักวิจัยนำผลงานมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2560

โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme เป็นทุนสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ

โครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ technology entrepreneurs

สามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง https://1drv.ms/b/s!Ave9j5IseA7Eh95helw4l-x8Tux9fg

download แบบฟอร์มการสมัครได้ทาง https://1drv.ms/w/s!Ave9j5IseA7Eh95jrzji0nXoaOdt3g

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 
โทรศัพท์: 02-278-8245, 02-278-8264
Email: 
trfindustry@trf.or.th

............................................

ที่มา http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201703001065

ทุนOriental Princessให้นักศึกษาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ทุกสถาบัน
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางค์แบรนด์ Oriental Princess มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 1 ปี 2560 ให้แก่ผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยคะแนนสอบเข้าสูงสุดอันดับ 1 ในทุกสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละ 1 ทุนตลอดหลักสูตร

ในการรับทุนการศึกษานั้นจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น มูลนิธิฯ หวังเพียงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนควรปฏิบัติงานเป็นครูอาจารย์ ในประเทศไทย และหากสำเร็จการศึกษาแล้วมีผลการเรียนได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 ทางบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ยินดีมอบรางวัลให้อีกจำนวนหนึ่ง

รายละเอียดการรับทุนการศึกษา

1. คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1) มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

2) เป็นผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยคะแนนสอบเข้าสุงสุดอันดับ 1 (หรืออันดับ 2หรือ3 หากมีผู้สละสิทธิ์) ในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ

3) เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีระเบียบวินัย

2. การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา

คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาตามข้อ 1 แล้วรายงานมายังมูลนิธิฯ โดยนิสิต/นักศึกษาและคณบดีลงนามในใบนำส่งชื่อนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษา

3. การรับมอบทุนการศึกษา

เมื่อมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์และบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ได้อนุมัติมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษาแล้ว จะให้นิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากทุกสถาบันอุดมศึกษามาเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาพร้อมกันที่มูลนิธิฯ โดยทางมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าที่พัก ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ส่วนการโอนเงินทุนการศึกษานั้น มูลนิธิฯ จะประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้กับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรงในแต่ละภาคการศึกษา โดยทางสถาบันอุดมศึกษาออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด เพื่อเป็นหลักฐาน

4. กรณีเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุนการศึกษา
1) ถึงแก่กรรม
2) ลาพักการศึกษา หรือถูกพักการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้รับทุนการศึกษา
3) พ้นสภาพของการเป็นนิสิต/นักศึกษา
4) สละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง และคณบดีของคณะที่นิสิต/นักศึกษากำลังศึกษาอยู่

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณวีรพา ฐานะปรัชญ์ (ผู้จัดการโครงการมอบทุนการศึกษา) เบอร์โทรศัพท์ 063-212-2724 Email: weerapa.thanaprach@sakdibhornssup.org

มีทุน!นิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทาให้ทุนต่อป.โท-เอก
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย โดยมอบทุนการศึกษา และลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  และมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่ กพ.รับรองหรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือปริญญาโทสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานยุติธรรม
2.มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนดไว้ (ในกรณีที่สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน สามารถยื่นขอรับการยกเว้น) และในกรณีที่ยังไม่มีผลความรู้ภาษาอังกฤษ จะต้องสอบวัดผลตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
3.มีพื้นความรู้และประสบการณ์การวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท
4. มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูล ซึ่งสามารถนำมาใช้งานในระดับปริญญาเอก
5.มีสุขภาพร่างกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนจนจบหลักสูตร
6.หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 2-4 ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
7.หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย


นำทีมสอนโดย
1. แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
2. ศาสตราจารย์คลีนิค นายแพทย์ สมชาย ผลเอี่ยมเอก
อดีตนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาภาควิชานิติเวชศาสตร์ และที่ปรึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ
ผู้เชี่ยวชาญศาลทางนิติเคมี
อดีตผู้บังคับการกองวิทยาการ 2 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

การรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 1/2560
ไม่มีสอบข้อเขียน มีเพียงการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสนใจ และความพร้อมในการเรียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเรียนต่อ ข้อมูลทุนการศึกษาได้ที่
สำนักงานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ โทร. (02) 160-1213
คุณจิ๊ก 080-5987596 และคุณเปิ้ล 083-0174993 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่มา http://www.forensicsciencessru.com/

 

เด็กวิศวะเตรียมพร้อม!พานาโซนิคให้ทุนเรียนป.ตรี-ดูงานประเทศญี่ปุ่น
น้องนักศึกษาสายวิศวะสอบถามกันมา กับทุนของพานาโซนิคในประเทศไทย ที่เคยเปิดให้เมื่อปีที่แล้ว โดยทราบข่าวจากรุ่นพี่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้และเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนเรียนจนจบปริญญาตรี เลยอยากทราบว่าปีนี้จะมีอีกหรือไม่และควรเตรียมตัวอย่างไร

ถามมาก็ตอบกันไปเช่นเคยครับ ทุนนี้เขามีชื่อว่า ทุน “Panasonic Future Gear Scholarship” หรือทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต
 

จุดประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) ซึ่งทุนการศึกษาพานาโซนิคนี้เป็นทุนไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา จบแล้วก็ตัวใครตัวมันครับไม่มีทวงหนี้คืนแต่อย่างใด

เนื่องจากว่าข้อมูลในปี 2560 นี้ยังไม่มี ผมเลยขอนำข้อมูลที่รับเมื่อปีที่แล้วมาย้อนให้ดูกันอีกทีนะครับเพื่อเป็นแนวทาง โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี) จำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135, 000 บาท

นอกจากนี้นักเรียนทุนของพานาโซนิค ยังได้รับสิทธิ์สนับสนุนการเรียนภาษาต่อเนื่องทุกปี ตลอดทั้ง 3 ปีเต็ม ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพานาโซนิคในการทำกิจกรรมตอบแทนสังคมด้าน สิ่งแวดล้อม มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของพานาโซนิคอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมด้านการฝึกงาน สร้างเสริมประสบการณ์กับบริษัทต่างๆ ของพานาโซนิคในประเทศไทย และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการแนะนำอาชีพจากรุ่นพี่ในสายงานตัวจริง นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ณ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

มาดูคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนกันครับ...
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาชั้นปี 2 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.75
4. ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
6. มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งสำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคติดต่อได้
7. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนสนับสนุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาระหว่างสมัครทุนนี้หรือสิ้นสุดการรับทุนจากหน่วยงานนั้น ๆ แล้ว

ระยะเวลาการรับสมัคร และการคัดเลือก ที่ผ่านมาจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคม โดยที่กระบวนการคัดเลือกจะดำเนินการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

หากน้อง ๆ ที่สนใจติดตามข้อมูลการรับสมัครแบบเกาะติดก็ดูได้ที่ https://www.facebook.com/PanasonicThailand หรือติดตามที่นี่แหละครับ ประกาศเมื่อไหร่ก็จะเอานำมาเสนอเมื่อนั้นทันที

......................................
รับสมัครทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยคอร์แนล
กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2560 ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School)

กำหนดการรับสมัคร
รับตั้งแต่วันนี้  – 22 ธันวาคม 2560

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 1.1 มีสัญชาติไทย
 1.2 ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายโดยได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 1.3 สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
 1.4 สอบได้คะแนน TOEFL ดังนี้
 ก. ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนการฟังไม่น้อยกว่า59 (paper-based) หรือ 24 (computer-based) หรือ 25 (internet- based) และคะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (internet-based) หรือ
 ข. ได้ 600 คะแนน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 1.5 คะแนน TOEFL ตามข้อ 1.4 ต้องได้มาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร

2. การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อให้ได้รับทุน
 2.1 ต้องผ่านการสอบแข่งขันโดยการสัมภาษณ์ ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายกำหนด
 2.2 ต้องผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย์ของเนติบัณฑิตยสภา
 2.3 ต้องได้ยื่นใบสมัครสามัญสมาชิกก่อนวันสอบแข่งขัน และเป็นสามัญสมาชิก ก่อนได้รับทุน

3. การรับสมัครสอบ
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดูรายละเอียดได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา และทาง internet พร้อมทั้งสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่ website ของเนติบัณฑิตยสภาที่ www.thethaibar.or.th

สอบถามเพิ่มเติม
เนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 เว็บไซต์  www.thethaibar.or.th
 


มีทุน!!เรียนปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นกำลังเปิดรับ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น​ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ 1 ก.ค.60 – 4 ต.ค.60

หลักสูตรที่เปิดสอน (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)
รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
จุดเด่นของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)
-เน้นการทำงานด้านวิศกรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
-ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย
อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คลิก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
-หลักสูตร MIT  เรียนเพียง 1 วัน ต่อสัปดาห์ (1 Day Program)
-เรียนทฤษฏีและปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการ วิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ (ด้วย  Big Data Hadoop  ภาษา Python, R studio เป็นต้น)
-มีโอกาสไปทำวัจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
-ทางหลักสูตรร่วมมือกับ บริษัทญี่ปุ่น ในการวิเคราะห์และศึกษาโมเดลทางวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและใช้จริงในธุรกิจ
-มีโอกาส ฝึกงาน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คลิก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
หรือ 02-763-2600 ต่อ 2651 (08.00-17.00)
ดูข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ http://www.tni.ac.th/

ให้ทุนเรียนป.โทควบเอกหรือป.เอกวิศวะไฟฟ้า
 

เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัยทุน คปก. รุ่นที่ 20 โดยรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก หรือ โทควบเอก

โครงการนี้เป็นการมอบทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รุ่นที่ 20 โดยส่วนหนึ่งของงาน จะมีการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น หรือ ฝรั่งเศส)


คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ โท ทางด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.1. นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ เกียรตินิยมอันดับสอง(25% แรกของชั้น)

1.2. นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 และระดับปริญญาโทไม่น้อย
กว่า 3.50 และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

2. เป็นผู้ต้องการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ มีความทุ่มเทและพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ

เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัด ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าไปทำวิจัยในต่างประเทศ ฯลฯ

ที่มาและสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgj.trf.or.th/download/budget2013.pdf

....................................................

  

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯเปิดให้ทุนหนุนวิจัย
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และ ผู้สนใจที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษาส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย  ทุนละประมาณ 40,000-60,000 บาท กำหนดระยะเวลา 6 เดือน 

ธีมงานวิจัยหลัก :  ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องเน้นประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับ “อาณาบริเวณศึกษา” และ “ภูมิภาคทวีปยุโรป”  ในมิติทาง “สังคมศาสตร์” ซึ่งได้แก่  รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ มนุษย์ศาสตร์ สังคมวิทยา เป็นหลัก แต่ท่านสามารถนำประเด็นการศึกษาเรื่องที่ท่านสนใจมาเพื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคและอาณาบริเวณ หรือ ประเทศอื่นๆ ได้ในบางประเด็นการศึกษา

รายละเอียดของทุนสนับสนุนงานวิจัย 2560

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทวีปยุโรปโดยเฉพาะในมิติสังคมศาสตร์ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ทางศูนย์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยด้านยุโรปศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์และยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายการมุ่งเน้นผลิตงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 1. ที่มา เหตุผล และความสำคัญของงานวิจัย
  ประวัติของนักวิจัยและประวัติของนักวิจัยร่วม หากมี
  กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่จะใช้ศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย
  แผนการวิจัย รวมถึงงบประมาณสนับสนุนที่ต้องการ
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงผลงานวิจัย บทความ หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานของนักวิจัยเพื่อประกอบการให้ทุน
  แผนการทำงาน (โดยประมาณการแต่ละเดือน)
  เอกสารส่วนตัวคือ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลยศ สำเนาใบคะแนนหรือจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุน
  หากเป็นทุนประกอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา หรือคณะที่สังกัดแล้ว และต้องระบุอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

*หมายเหตุ

 1. ในกรณีที่ผู้ขอทุนมีความประสงค์จะรับทุนการวิจัยในจำนวนที่มากกว่าที่ศูนย์ ยุโรปศึกษาระบุไว้ กรุณาแจ้งรายละเอียดเพื่อพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
  งานวิจัยสามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  เมื่องานวิจัยได้รับทุน และเสร็จสิ้นการทำวิจัยแล้ว ศูนย์ยุโรปศึกษาจะดำเนินการจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัย และตีพิมพ์ในเอกสารและ สื่อที่มีความเหมาะสมและเห็นควร
  ผู้ขอทุนวิจัยไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย อาจเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศได้
  ในกรณีที่ผู้ขอทุนวิจัยไม่ได้อาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ทุนการวิจัยนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 16  อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)
ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-218-3922-3 อีเมล์ Nontiwat.s@chula.ac.th

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและตัวอย่างการเขียนโครงการวิจัยได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

Research Application Form (ภาษาไทย) หรือ

Research Application Form (English)

Example of Research Proposal (ภาษาไทย) หรือ

Example of Research Proposal (English)

ศูนย์ยุโรปศึกษาฯ จะปิดรับสมัครประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2560
ภายในวันที่  31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
................................................


ที่มา http://www.ces.in.th/main/?p=4751

 

นิสิตใหม่จุฬาฯมีทุนให้หลายประเภท
น้องๆ นิสิตใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2560 มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาในส่วนของทุนอุดหนุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน ทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน และทุนค่าใช้จ่ายบางส่วน 

นิสิตสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่ 
http://scholar.sa.chula.ac.th

 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
http://www.sa.chula.ac.th/fund/ทุนอุดหนุนการศึกษา

ข้อมูลทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย แบ่งประเภทของทุนได้ ดังนี้

ทุนประเภท ก              เป็นทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน

ทุนประเภท ข (1)         เป็นทุนค่าเล่าเรียน

ทุนประเภท ข (2)         เป็นทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน

                                  ก่อน ปีการศึกษา 2556 เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 48,000 บาท

                                  ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 เดือนละไม่เกิน 5,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 60,000 บาท

ทุนประเภท ค               เป็นทุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ไม่เกิน 10,000 บาท / ปีการศึกษา
สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด ดังนี้

นิสิตปัจจุบัน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
นิสิตใหม่สัปดาห์ที่ 2 – 4 ของเดือนมิถุนายน ของทุกปี
กรณีที่มีความจำเป็นฉุกเฉิน นิสิตสามารถติดต่อฝ่ายกิจการนิสิต คณะที่สังกัด /ฝ่ายทุนการศึกษา และบริการนิสิต สำนักบริหาร งานกิจการนิสิต เงื่อนไขในการรับทุน คือ นิสิตต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนด

โดยที่นิสิตใหม่สามารถสมัครทุนผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่ http://scholar.sa.chula.ac.th/

พิมพ์เอกสารมาส่งให้กับทางกิจการนิสิตคณะของตนเองได้และดำเนินการตามขั้นตอนของคณะตนเอง

ติดต่อสำนักงานฯ
ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ที่มา http://www.sa.chula.ac.th/fund/ทุนอุดหนุนการศึกษา


มูลนิธิตั้งเซ็กกิมเปิดให้ 20 ทุนนักศึกษาขาดแคลน
มาแล้วครับ กับทุนที่ให้เป็นประจำทุกปี  โดย"มูลนิธิตั้งเซ็กกิม"  เปิดมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเป็นประจำทุกปี

ประเภทของทุน
โครงการนี้เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่องโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมมูลค่า 160,000 บาท (ส่วนทุนของนักเรียนอีกประมาณ 100 ทุนจะนำมาเสนอในครั้งต่อไปนะครับ)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถยืดหยุ่นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจำคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)
4. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติผู้สมัคร(ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มที่ออกโดยมูลนิธิฯและกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์โดยเฉพาะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้สมัครอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบันการศึกษา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง) พร้อมรูปถ่ายขนาด1 นิ้ว1 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด(พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
4. จดหมายจากทางสถาบันการศึกษาว่าเป็นนิสิต / นักศึกษาที่มีความลำบากจริงและมีผลการเรียนรวมทั้งความประพฤติที่ดีสมควรได้รับทุน
5. เรียงความหัวข้อ “คุณธรรมประจำใจ” ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครขอรับทุน ความยาว1 หน้ากระดาษ A4

การดำเนินโครงการ
1. การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2560 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
2. การคัดเลือกผู้รับทุน
- การพิจารณารอบคัดเลือก หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับสมัครและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติ(ไม่จำกัดจำนวน) เพื่อส่งให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกรอบตัดสิน
- การพิจารณารอบตัดสิน คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบ เพื่อตัดสินหาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้หากไม่มีผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนใดทุนหนึ่งคณะกรรมการอาจงดการให้ทุนนั้นก็ได้
3. การประกาศผล
มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาไปยังกองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และประกาศทางเว็บไซท์ http://www.nanmee.com
4. การมอบทุน
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ อาคารบริษัท นานมี จำกัด ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯสำหรับกำหนดการวัน เวลา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับทุนและค่าเดินทาง ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา กรุณาเดินทางมารับทุนด้วยตัวเอง มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ์
5. การรายงานผล
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานผลการเรียนของนิสิต / นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาที่ได้รับทุนให้แก่มูลนิธิฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม
146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ติดต่อคุคุณวรรณพร โทร. 0-2648-8000
..................................

"นิด้า" เปิดให้ทุนเรียนฟรี มีเงินเดือนระดับปริญญาโทครั้งที่ 3/2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดให้ทุนผู้ที่มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท ภาคปกติ  กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 

โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา 3 ประเภท

1.ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
2.ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
3.ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร
การสมัคร
เข้าสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th/ 

สมัครได้ 2 ช่องทาง
1. สมัครด้วยตนเอง 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560
2. สมัครทาง Internet บัดนี้ - 30 กรกฎาคม 2560

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://edserv.nida.ac.th/main/images/document/annouce_apply_scholar3-2560.pdf
และศึกษารายละเอียดที่ Nida Edserv
.......................................

ทุนไอเอสเต้ให้นักศึกษาฝึกงานกว่า 50 ประเทศเริ่ม 3 ก.ค.นี้!
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย)(The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และปริญญาโท – เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2560-2561 เริ่มรับสมัคร 3กรกฎาคมนี้
 
คุณสมบัติ (อ้างอิงจากการรับสมัครปี 2560)
-มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท-เอก ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
-อายุระหว่าง 18-30 ปี
-แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ
 
2017-2018 Schedule  กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2560-2561


นักศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่
สำนักงานไอเอสเต้ประเทศไทย
ห้อง 1003 ชั้น 10 อาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานอธิการบดี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เลขที่ 1518    ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2177 (เบอร์ตรง) 0-2555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 โทรสาร  0-2555-2177
อี-เมล์ : iaeste@kmutnb.ac.th, iaeste.thailand@gmail.com, web@iaeste-thailand.org
 .....................................................
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ - http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/

..................................

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันฯเปิดให้ทุนนักศึกษาปริญญาตรี
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATCF) เปิดรับใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560-2561  นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ในแต่ละปี มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF)ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยโดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนได้ประสานงานโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความหมั่นเพียร ขยัน และมีแรงจูงใจสูงเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโดยไม่จำกัดคณะเช่น คณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวัรที่ 30 สิงหาคม 2560

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
1.ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน 
2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี  ( ตั้งแต่  2.80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ      
(เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป) 
3.มีความประพฤติดี 
4.ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่  2  ขึ้นไป 
5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว 
6.ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1.ใบสมัครขอรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
2.ใบเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ (หน้าที่ 4) 
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาของผู้สมัคร 
4.สำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน  โดยใบแสดงผลการเรียนจะต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น (หากผู้สมัครเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โปรดส่งสำเนาผลการเรียนจากสถาบันนั้นด้วย) 
5.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา บิดา และมารดา 
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ บัตรข้าราชการของบิดามารดา  พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา 
7.จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์หัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน)โปรดใช้แบบฟอร์มตามแนบ 
8.เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว/ เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้ พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใช้หนังสือ รับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้ อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแนบพร้อมกับบัตรข้าราชการ โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ลงนามรับรองโปรดใช้แบบฟอร์มตามแนบ 
9.หนังสือรับรองแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่คุณเชอรี่ 02-254-1041 ต่อ 212 หรืออีเมลล์ sheree@amchamthailand.com
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF)
ชั้น 7, อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ,
93/1 ถนน วิทยุ, ลุมพินี,
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรืออีเมล์ sheree@amchamthailand.com
ที่มาhttp://www.amchamthailand.com/
......................................

ทุน SHARE สหภาพยุโรปมอบให้นักศึกษาจากอาเซียน
โครงการทุนการศึกษา "แชร์" เป็นการมอบทุนโดยสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นสากลของสถาบันการศึกษาและนักศึกษาแห่งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนักศึกษาจากประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนนี้ได้ แต่ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะขอสมัครรับทุนได้

เกี่ยวกับทุนการศึกษา SHARE

"แชร์" เป็นทุนการศึกษาโดยสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นสากลของสถาบันการศึกษาและนักศึกษาแห่งภูมิภาคอาเซียน ตอบสนองการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 เป็นต้นไป จุดประสงค์หลักคือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง EU และสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสร้างประโยชน์ด้านการอุดมศึกษาหลากรูปแบบทั่วภูมิภาคอาเซียน

ผู้ร่วมสนับสนุนทุน

British Council, German Academic Exchange Service (DAAD), EP-Nuffic, Campus France, European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) และ European University Association (EUA) จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนระหว่างปี 2015 ถึง 2018 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ

ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นที่ 1 : สมัครมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ SHARE (คลิ๊กที่นี่ )
ขั้นที่ 2 : สมัครขอรับทุน SHARE

ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะขอสมัครรับทุนได้ โดยการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนจะเป็นดุลยพินิจของทางสถาบันเองทั้งหมด ในขณะที่ SHARE จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนเท่านั้น

ผู้สมัครควรดำเนินการสมัครเรียนให้เร็วที่สุด เพราะบางครั้งขั้นตอนต่างๆ จะต้องใช้ระยะเวลา 

ข้อสังเกต:ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เท่านั้นในสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการSHARE ในประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้สมัครสามารถสมัครขอรับทุนได้หลังจากที่ขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

เอกสารที่จำเป็นในขั้นตอนการสมัครออนไลน์:
-จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ขอสมัครเข้าเรียน
-จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
-ผลการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
-สำเนาหนังสือเดินทาง
-รูปถ่าย

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเล่าเรียน)
-ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต
-ตั๋วเครื่องบิน (ในและต่างประเทศ)
-ประกันสุขภาพ
-เงินช่วยเหลือแรกเข้า
-อุปกรณ์การเรียน
-ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ระยะเวลาทุน 1 เทอม
Source: 
http://www.share-asean.eu/


http://www.thailande.campusfrance.org/


 •  

แจกทุนเยอะ!ไต้หวันปรับแผนให้ทุนต่างชาติเรียนต่อจำนวนมาก
การสมัครเรียนต่อไต้หวัน สำหรับปี 2017 มีทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก สรุปได้ดังนี้

1. ทุน MOE และทุน ICDF เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับทุนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ไต้หวัน 
2. ทุน MOE และ HES เพิ่มจำนวนผู้ที่จะได้รับทุนมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ
3. มีมหาวิทยาลัย 36 แห่งให้ทุนอุดหนุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากทุนที่จะได้รับจากทุน MOE 
4. เนื่องด้วย นโยบาย "มุ่งใต้ใหม่" ของรัฐบาลไต้หวัน ทำให้ผู้สมัครมีโอกาสในการได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อจากทางมหาวิทยาลัยของไต้หวันมากยิ่งขึ้น

ทุนการศึกษาไต้หวัน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

 Ministry of Education (MOE)

■ Taiwan Scholarship and Huayu Enrichment Scholarship Program (HES)

 Taiwan International Graduate Program (TIGP)

 International Coorperation and Development Fund (ICDF)

 University Scholarship

 Elite 600 Scholarship (ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย)

 

■ Ministry of Education (MOE)


• หน่วยงาน: กระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Education) •รายละเอียดทุน:

  1. ปริญญาตรี 4 ปี          NT$15,000/ เดือน

  2. ปริญญาโทและเอก    NT$20,000/ เดือน

  3. ค่าเล่าเรียน               ไม่เกิน NT$40,000/ เทอม

• รับสมัคร: ประมาณวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม

• เงื่อนไข

  ภาษาอังกฤษ:                               ภาษาจีน:

  TOEFL 550                                TOCFL ระดับ 4 ขึ้นไป

  TOEIC 750

  IEFL 6.0

• ผลการเรียน

  - ปริญญาตรี 2.6 ขึ้นไป                - ปริญญาโทและเอก 3 ขึ้นไป

หมายเหตุ:ผลคะแนนวัดระดับความรู้ทางภาษาเราสามารถเลือกได้ว่าใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนยื่น


■ Ministry of Education Huayu Enrichment Scholarship (HES)

 

• หน่วยงาน: กระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Education)

• รายละเอียดทุน: ทุนสำหรับเรียนภาษาจีน

  - หลักสูตร 2 เดือน: มิ.ย.- ส.ค.

  - หลักสูตร 3, 6, 9 และ 12 เดือน: ก.ย. - ส.ค. ของปีถัดไป

  - NT$25,000/ เดือน

• รับสมัคร: ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม •เงื่อนไข

  ภาษาอังกฤษ:                                                ภาษาจีน:

  TOEFL 400                                                 TOCFL ระดับ 2 ขึ้นไป

                                                                      TOCFL ระดับ 3 ขึ้นไป (9-12 เดือน)

• ผลการเรียน

  - ปริญญาตรี 3 ขึ้นไป  - ปริญญาโทและเอก 3.2 ขึ้นไป

หมายเหตุ:ผลคะแนนวัดระดับความรู้ทางภาษาเราสามารถเลือกได้ว่าใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนยื่น


■ Taiwan International Graduate Program (TIGP)

เป็นทุนวิจัยที่มอบให้สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก โดยกำหนดสาขาวิชาดังนี้ :

1.    Chemical Biology and Molecular Biophysics in Drug   Discovery and Biotechnology

2.    Molecular Science and Technology

3.    Molecular and Biological Agricultural Science

4.    Molecular and Cell Biology (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

5.    Bioinformatics

6.    Nano Science and Technology

7.    Molecular Medicine

8.    Earth System Science

9.    Biodiversity

10.  Interdisciplinary Neuroscience

11.  Social Networks and Human-Centered Computing

12.  Sustainable Chemical Science and Technology

เว็บไซต์รายละเอียดทุน : http://tigp.sinica.edu.tw/
 

■ International Cooperation and Development Fund (ICDF) 


หน่วยงาน: กองทุนความร่วมมือและพัฒนานานาชาติ (International Cooperation and Development Fund)
รายละเอียดทุน:

  - สาขาที่เปิดรับสมัคร: เกษตร, เภสัช, วิศวะ, การบริหารจัดการ, เทคโนโลยี

  - ค่าหนังสือ, ค่าหน่วยกิต, ค่าเทอม, ค่าหอพัก, ค่าประกัน, ตั๋วเครื่องบิน economy- class (One direct round-trip) และค่าใช้จ่ายรายเดือน

     1. ปริญญาตรี:  NT$12,000 (สูงสุด 4 ปี)

     2. ปริญญาโท:  NT$15,000 (สูงสุด 2 ปี)

     3. ปริญญาเอก: NT$17,000 (สูงสุด 4 ปี)

 รับสมัคร: ประมาณปลายเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนมีนาคม  

เว็บไซต์รายละเอียดทุน : https://www.icdf.org.tw/mp.asp?mp=2
 

■ Elite 600 Scholarship

 
Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program กระทรวงการศึกษาไต้หวันได้ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (ESIT Consortium Universities) จำนวน 600 ทุน ระยะเวลาการขอรับทุนอยู่ระหว่างปี 2557 – 2561 หรือปีละไม่เกิน 120 ทุน แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเสริมสร้างและผลักดันความร่วมมือทางการศึกษาสนับสนุนความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นการร่วมมือในการพัฒนาทางด้านการศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการนี้มีอยู่ประมาณ 43 แห่ง

ส่วนใหญ่ทุนการศึกษาจะอยู่ในรูปของการยกเว้นค่าใบสมัครและค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร

 

ข้อมูลทุนโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมให้อาจารย์/บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ไต้หวัน

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

1. เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (เอกสารแนบ1) โดยกรอกแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ2) ผ่านต้นสังกัดเพื่อรับรองคุณสมบัติ และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในระหว่างที่ศึกษา ณ ไต้หวัน

2. ต้นสังกัดรวบรวมแบบฟอร์มตามข้อ1แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. ผู้สมัครแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ โดยต้อง Create UserID ก่อน และ ทำการสมัคร Scholarship ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดำเนิน การกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษาไต้หวันผ่านเว็บไซต์ http://www.esit.org.tw ( Elite Study in Taiwan Program of Office : ESIT) 

คุณสมบัติของผูสมัครเขารวมโครงการ
1) เปนอาจารย/บุคลากร ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกํากับ และเอกชน
2) ผูสมัครจะตองไดรับความยินยอมจากตนสังกัดใหสมัครเขารวมโครงการ
3) ผูสมัครจะตองไมมีสัญชาติไตหวัน
4) มีผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ PBT 500 คะแนน / แบบ CBT 213 คะแนน / แบบIBT 79 คะแนน หรือผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 600 คะแนน หรือผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ซึ่งเทียบเทากับ TOEFL PBT 500 คะแนน โดยสถาบันอื่น
5) ตนสังกัดสนับสนุนคาใชจายระหวางศึกษา ณ ไตหวัน เชน คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ คาอาหารและคาที่พัก คาประกันและคาใช้จ่ายอื่นๆ หรือเปนผูมีศักยภาพในการรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษา
6) หากมีใบตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
เว็บไซต์รายละเอียดทุน : http://www.esit.org.tw/


ที่มา http://www.tec.mju.ac.th/scholarship.html
 

 
................................................................................
ภาพประกอบจาก-http://thechiefinnovationofficer.com
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ส.ค. 60 14:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,348 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,348 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement