สถาบันพระปกเกล้าเปิดให้ทุนหนุนการทำวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์

ลบ แก้ไข

สถาบันพระปกเกล้า เปิดให้ทุนหนุนการทำวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์

 สถาบันพระปกเกล้าเปิดให้

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการพัฒนาประชาธิปไตย อีกทั้งยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในด้านดังกล่าวด้วย  
           
โดยในปีงบประมาณ 2561 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2560) ทางสำนักวิจัย ฯ มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ   "ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี"

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

เงื่อนไข/คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

  1. ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยเท่านั้น
    ผู้รับทุนต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใดมาก่อน
    วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งเข้ามาขอรับทุนจากสถาบันพระปกเกล้า ต้องผ่านการอนุมัติหัวข้อจากทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
    ผู้รับทุนต้องส่งมอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันฯ ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญา

ช่วงเวลาในการรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน
การเปิดรับข้อเสนอวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 2 ครั้งต่อปี (หรือจนกว่างบประมาณสนับสนุนจะหมดลง)


ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 15 ตุลาคม

ที่ติดต่อ/จัดส่งเอกสาร
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ขอทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) 
ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-1419598 / 087-0303452 (ทวิติยา)
หมายเลขโทรสาร : 02-1438177 
E-mail : tweetya@hotmail.com; tawitiya@kpi.ac.th 
ที่มา 
kpi.ac.th
ภาพ-http://grad.unm.edu/

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ส.ค. 60 12:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 763 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 763 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement