​มูลนิธิการศึกษาเชล100ปีเปิดให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษา

ลบ แก้ไข
​มูลนิธิการศึกษาเชล100ปีเปิดให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษา

​มูลนิธิการศึกษาเชล100ปี

มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ได้ตระหนักถึงความสาคัญในด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับอุดมศึกษา จึงได้สนับสนุนทุนการวิจัยให้แก่นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นกำลังใจให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาวิจัย และทำวิทยานิพนธ์ให้ประสบผลสาเร็จได้อย่างสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ ได้พัฒนาชีวิต และพัฒนาประเทศต่อไป

สาหรับปีการศึกษา 2560 มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อการทาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เป็นเงินจานวน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่นิสิต นักศึกษาผู้ซึ่งศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ พลังงานทดแทน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยจะสนับสนุนเงินทุนวิจัยระดับปริญญาโท เรื่องละไม่เกิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และระดับปริญญาเอก เรื่องละไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ย. 60 14:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 974 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 974 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement