TIJจับมือฮาร์วาร์ดให้ทุนเรียน2หลักสูตรนิติธรรมแห่งแรกในเอเชีย

ลบ แก้ไข
TIJ จับมือฮาร์วาร์ดให้ทุนเรียน2หลักสูตรนิติธรรมแห่งแรกในเอเชีย

 TIJจับมือฮาร์วาร์ดให้ทุน

TIJ จับมือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิด 2 หลักสูตรนิติธรรมแห่งแรกในเอเชีย มุ่งยกระดับนักวิชาการและเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่
 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ Institute of Global Law and Policy (IGLP) แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law School) เปิดตัว 2 หลักสูตรด้านหลักนิติธรรม ประจำปี 2561 "TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy" และ "IGLP Workshop" ระหว่างวันที่ 7-12 มกราคม 2561 โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรมทั้งในประเทศไทย เอเชีย และนานาชาติ ผ่านเทคนิคการเรียนการสอนระดับโลก จากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำจาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ TIJ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมตลอดหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้
         
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรความร่วมมือด้านหลักนิติธรรมแห่งแรกและแห่งเดียวที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจัดทำขึ้นในเอเชีย โดยได้รับการพัฒนาให้มีเนื้อหาครอบคลุมข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในมิติต่างๆ ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้จริง และเป็นหนึ่งในความพยายามในการช่วยยุติความไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมที่ปรากฏในสังคม อันเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดรับกับเป้าหมายที่ 16 "การส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Peace, Justice and Strong Institutions) จาก 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะการเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาคน ตลอดจนเชื่อมโยงคนให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0" 
         
สำหรับหลักสูตรแรก ได้แก่ หลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy เป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Program) ในรูปแบบหลักสูตรเข้มข้นระยะสั้น (Intensive program) ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม โดยเล็งเห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องของกระบวนการยุติธรรมและการวางนโยบายในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยหลักสูตรจะช่วยเปิดมุมมองการวิเคราะห์ข้อกฎหมายในบริบทต่างๆ อย่างรอบด้าน มุ่งเน้นเรื่องหลักนิติธรรม การปฏิรูป กระบวนการยุติธรรม และการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ และเท่าทันความเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีการสร้างความเชื่อมโยงด้วยหลักกฎหมายกับกระบวนการกำหนดนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเทคนิคการเรียนการสอนระดับโลกจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วโลกในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด การอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-12 มกราคม 2561 ที่โรงแรมดุสิตธานี โดยผู้สนใจสามารถสมัครและติดตามรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่ http://tijforum.org/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน
         
ส่วนหลักสูตรที่สอง คือ IGLP Workshop มีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดย IGLP เป็นแกนหลัก ร่วมด้วยการสนับสนุนจาก TIJ ในการดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อคัดเลือกนักวิชาการและนักวิจัย โดยเฉพาะคณาจารย์จากประเทศไทย ประเทศในอาเซียน และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการสอนและการเขียนงานวิจัยที่มุ่งความเป็นเลิศและสร้างเสริมองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านหลักนิติธรรม รวมทั้งให้ความรู้ในด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ หรือ Policy Advocacy ไปยังนิสิต นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่อไป นับเป็นการขยายผลองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่อีกขั้นตอนหนึ่ง โดย IGLP Workshop จะจัดการอบรมระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2561ที่โรงแรมดุสิตธานี และเปิดให้นักวิชาการและนักวิจัยจากประเทศไทย อาเซียน และทั่วโลกสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครและรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iglp.law.harvard.edu/iglp-scholars-workshop/
         
หลักสูตร "TIJ Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy" นั้นมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ (The Rule of Law and Development Program: RoLD Program) ซึ่งริเริ่มและดำเนินการโดย TIJ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักนิติธรรมกับการพัฒนาระหว่างผู้ร่วมหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ในหลากหลายมิติ ผู้ร่วมหลักสูตรจะได้รับทั้งองค์ความรู้และโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างผู้นำและผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การร่วมกันผลักดันและหาแนวทางในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สร้างหลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนา และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ก.ย. 60 21:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 764 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 764 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง