ให้ทุนครูมัธยม-อาจารย์-นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลบ แก้ไข
ให้ทุนครูมัธยม-อาจารย์-นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ให้ทุนครูมัธยม-อาจารย์-น


ครูมัธยม อาจารย์ และนักวิจัย ที่ต้องการทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีโอกาส โดยมี 2 โครงการเปิดรับคือ ทุนแก่อาจารย์ นักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  และเปิดให้ทุนแก่ครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลงานดีเด่นในการริเริ่มและสร้างสรรค์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์

ทุน
ช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
1. วัถุตประสงค์    
เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์  ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก
ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต
 
2. ขอบเขตการสนับสนุน    
เงินทุนที่ให้จะให้การสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้ทำการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการเป็นหลัก  และส่วนหนึ่งจะให้การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศรวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน   บางส่วนอาจให้เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุในการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้โครงการที่เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ควรเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้วโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิฯถือเป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยนั้นๆ เพิ่มเติมในบางส่วนเท่านั้น
 
3. ผู้มีสิทธิสมัคร  
อาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนหรือนักวิจัยในสถาบันวิจัยของรัฐและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยที่ต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่กล่าวข้างต้นโดยบุคคลที่สมัครต้องมีสัญชาติไทยและปฏิบัติงานวิจัยในประเทศไทย
 
4. เกณฑ์การพิจารณา
4.1 หัวข้องานวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศโดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรฟิสิกส์เคมีและวิศวกรรมศาสตร์และเป็นงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการตอบความท้าทายของโลกปัจจุบันและในอนาคต (ดูตัวอย่างโครงการที่เคยได้รับทุนในปีก่อนๆ ได้ที่ http://www.ttsf.or.th/winner2.php)  
4.2 วิธีการและแผนงานวิจัยถูกต้องและเหมาะสมตามแบบแผน  เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
4.3 ผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆเป็นอย่างดี และ/หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาของงานให้เป็นที่ยอมรับในวงการต่อไป อีกทั้งมีศักยภาพที่จะผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในสาขานั้นๆ ได้
4.4 ข้อเสนอโครงการต้องระบุชัดเจนถึงประเด็นปัญหาหรือที่มาที่นำมาสู่การวิจัยในเรื่อง/หัวข้อที่เสนอ  โดยมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยที่ได้มีการทำมาแล้วหรือที่มีผู้อื่นกำลังทำอยู่ในเรื่องนั้นๆ ด้วย รวมทั้งระบุชัดเจนถึงสิ่งที่จะได้รับจากงานวิจัยนี้ว่าจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือมีส่วนที่ทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นปัญหาหรือเป็นที่สงสัยนั้นได้ถ่องแท้ขึ้นอย่างไร
4.5  โครงการที่เสนอขอรับทุนช่วยเหลือการวิจัยจากมูลนิธิฯ ควรได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยหลักจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว 
4.6 สถาบันต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยจากมูลนิธิฯ  มีการกระจายตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อย่างเหมาะสม
 
5. ผลงานที่คาดหวัง  
5.1. การตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
5.2. การเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ หรือ
5.3. มีการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์ หรือ
5.4. สิทธิบัตรหรือ
5.5. การผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ ในรูปของบัณฑิตระดับปริญญาโท/เอก
 
6. การประเมินผลสำเร็จ
จะพิจารณาจากผลงานของนักวิจัยผู้ได้รับทุนในรูปแบบต่างๆ ตามที่ระบุในข้อ 5.
 
7. จำนวนเงินอุดหนุน
ทุนนี้จะให้การสนับสนุนรายละประมาณ 200,000 บาท ถึง 400,000 บาท ต่อปี  ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตงานของโครงการโดยจะมีจำนวนทุนทั้งสิ้นประมาณ 15-20 ทุนต่อปีในกรณีที่เป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาปีต่อปีโดยนักวิจัยจะต้องทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนใหม่ทุกปี
 
8. กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่  :
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลขที่ 73/1  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
Tel : 02 564 7000 ต่อ 81815 Fax :  02 644 8134
(วงเล็บมุมซอง  “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ”)
 
หมดเขตรับสมัคร  วันที่  15 ตุลาคม  2560

...................


ทุนครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น-ม.ปลาย

เปิดให้ทุนแก่ครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลงานดีเด่นในการริเริ่มและสร้างสรรค์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560
 
1. วัถุตประสงค์
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบรางวัลให้กับครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลงานดีเด่นในการริเริ่มและสร้างสรรค์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปกระตุ้นและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์
 
2. ผู้มีสิทธิสมัคร
ครู-อาจารย์ของโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่สอนประจำการในสายวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร 1 สิงหาคม 2560) และไม่เคยได้รับรางวัลของมูลนิธิฯ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559) ยกเว้นรางวัลชมเชย
 
3. รางวัล
เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายดังนี้
4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เงินรางวัล 240,000  บาท
รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัล 300,000 บาท
รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล   80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
4.3 เงินสนับสนุนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนที่มีครูที่ได้รับรางวัลใน 4.1 และ 4.2 โรงเรียนละประมาณ 25,000 บาท
หมายเหตุ คณะกรรมการตัดสินอาจเพิ่มรางวัลชมเชย หรือเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม
 
4. วิธีการสมัครและกำหนดวันรับสมัคร
 
5.1 ผู้สนใจขอใบสมัครได้ที่:-
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
- ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
-ส่วนประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพฯ 10110  โทร 02 392 4021   แฟกซ์ 02 381 0750
-ที่ทำการ  มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  
ชั้น 6  อาคารบุปผจิต  เลขที่ 20  ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร 02 266 6595 ต่อ 553  แฟกซ์ 02 266 6610  E-mail: Saovalak_C@toray.co.th
 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.ttsf.or.th
5.2 การสมัครจะมาสมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายังที่ทำการมูลนิธิฯ 
หรือส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-mail: Saovalak_C@toray.co.th
5.3 หมดเขตรับสมัคร  วันพฤหัสที่ 12 ตุลาคม 2560
 
5. การตัดสินดำเนินการ ดังนี้
ดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน  ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากใบสมัครและผลงาน โดยมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการตัดสินขั้นตอนที่ 1 ทราบประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน  2560
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการจะเชิญผู้ผ่านการตัดสินขั้นตอนที่ 1 มานำเสนอผลงานประมาณต้นเดือนธันวาคม 2560 (วันที่และรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) โดยมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
มูลนิธิฯ จะประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลประมาณเดือนมกราคม  2561
 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ของมูลนิธิฯ ถือเป็นที่สุด
 
6. การมอบรางวัล
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จะจัดพิธีมอบรางวัลประมาณเดือนมีนาคม 2561 
โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง
 
..........................
ที่มา http://www.ttsf.or.th
ภาพจาก https://gigaom.com/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ก.ย. 60 22:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 696 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 696 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง