เปิดรับ541ทุนสควค.ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ลบ แก้ไข
เปิดรับ 541 ทุนสควค.ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เปิดรับ541ทุนสควค.ผลิตคร

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ เคมีชีววิทยา คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสควค. เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วต้องบรรจุเข้ารับราชการครูเพื่อสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามภูมิลําเนา

เพื่อการนี้ จึงเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ แบ่งเป็นทุนสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจํานวน ๒๘๑ ทุน และทุนสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ การศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูจํานวน ๒๖๐ ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑) มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจําตัวประชาชน
๒) มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ทุนสควค.ประเภท Premium

ทั้งนี้ เนื่องด้วยเว็บไซต์ที่รับสมัครยังไม่ได้เปิดให้กรอกข้อมูล  จึงขอให้ผู้ที่สนใจสมัคร ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ  และเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนทำการสมัคร   และต้องสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ก.ย. 60 14:55 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,737 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,737 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement