สกอ.เปิดให้ทุนนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปเสริมความแกร่งภาคเอกชน

ลบ แก้ไข
สกอ.เปิดให้ทุนนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปเสริมความแกร่งภาคเอกชน
สกอ.เปิดให้ทุนนักวิจัยใน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอทุนโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561
 
กำหนดการ
รอบที่ 1 ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
รอยที่ 2  ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

ข้อมูลโครงการ

โครงการทุน Talent Mobility ถือเป็นนโยบาย สำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม อันเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศในภาพรวม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลนโยบาย ดังกล่าวร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโดยอาศัยสถาบันอุดมศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย เนื่องจากในปัจจุบันมี บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในสังกัดเป็นจำนวนมาก และ การส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม จะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการนำความรู้ความสามารถไปใช้ได้จริง ขณะเดียวกันคณาจารย์ก็จะได้เข้าใจโจทย์จริงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ในทางกลับกันก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่อยู่ในภาคเอกชนได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะการถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ Talent Mobility จำนวน 19 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโล ยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา รี มหา วิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ทุนโครงการ Talent Mobility
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ก.ย. 60 13:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,204 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,204 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง