อาชีวะเปิดตัวโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นฟรีกว่า2,000หลักสูตร

ลบ แก้ไข
 อาชีวะเปิดตัวโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
       สอนอาชีพฟรี กว่า 2,000 หลักสูตร

อาชีวะเปิดตัวโครงการฝึกอ

เริ่มแล้ว!!! อาชีวะ..เปิดตัวโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Education to Employment: Vocational Boot Camp” ครั้งที่ 2 สอนอาชีพ ฟรี กว่า 2,000 หลักสูตร มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Education to Employment: Vocational Boot Camp” ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา และยกระดับทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเป็นหลักสูตรเข้มข้นเพื่อต่อยอดให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง ใน 7 กลุ่มอาชีพ กว่า 2,000 หลักสูตร โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับ ณ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
อาชีวะเปิดตัวโครงการฝึกอ

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ในรายวิชาชีพที่ขาดแคลนกำลังคน

อาชีวะเปิดตัวโครงการฝึกอ

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Education to Employment: Vocational Boot Camp” ครั้งที่ 2 นี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นทุกช่วงของการปิดภาคเรียน และเปิดสอนในประเภทวิชาที่หลากหลายมากขึ้น เช่น หลักสูตรงานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) โดยปัจจุบันมียอดจำหน่ายกว่า 1 แสนคัน ซึ่งโครงการฝึกอบรมที่ผ่านมา ยังไม่มีหลักสูตรสำหรับฝึกช่างซ่อมไว้รองรับ จึงได้เพิ่มหลักสูตรเข้ามาในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และสอดรับกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หรือ New Engine of Growth ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

อาชีวะเปิดตัวโครงการฝึกอ

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวสอดรับกับโครงการสานพลังประชารัฐ โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร และการฝึกอบรม โดยบางประเภทวิชาจะมีวิทยากรจากภาคเอกชนมาช่วยฝึกอบรม เน้นพัฒนา "สมรรถนะหลัก" ควบคู่กับ "คุณธรรม" โดยเรียกว่า “SEE” ทั้งในหลักสูตร Growth Engine (First S-Curve, New S-Curve, Thailand 4.0 Super Cluster) และหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น ได้แก่  

อาชีวะเปิดตัวโครงการฝึกอ

• Skills: ทักษะการทำงาน เกิดจากการที่ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับการพัฒนาและลงมือปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของครูและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่จะช่วยผลิตคนให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง
• English: ภาษาอังกฤษ จะเน้นฝึกภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับอากาศยาน ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินเรือ ภาษาอังกฤษในเรื่องของหุ่นยนต์ รวมทั้งจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน Echo Vocational สำหรับเด็กอาชีวะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
• Ethics: คุณธรรม จะเน้นให้มีการปลูกฝังด้านคุณธรรมตลอดช่วงเวลาของการฝึกอบรม ตามแนวคิด “Work Hard be Nice” เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ ตรงเวลา และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม 

อาชีวะเปิดตัวโครงการฝึกอ

ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ New Engine of Growth (S-Curve, New S-curve), Super Cluster และ Thailand 4.0 เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพ โดยให้มี Skill, English และ Ethics โดยเปิดสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประชาชนที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีพอิสระ   ซึ่งเปิดสอนกว่า 2,000 หลักสูตร ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่ม First S-Curve อาทิ หลักสูตรงานบำรุงรักษาจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (big bike) หลักสูตรเทคโนโลยีปรับฉีดพลาสติก หลักสูตรเทคโนโลยีระบบลิฟต์และการซ่อมบำรุง หลักสูตรอาหารแห่งอนาคต เป็นต้น และกลุ่ม New S-Curve อาทิ หลักสูตรหุ่นยนต์สำหรับกระบวนการผลิต หลักสูตรการตรวจซ่อมใหญ่วงล้อและระบบเบรกอากาศยาน หลักสูตรงานควบคุมหลอดไฟบ้านผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์ระบบสมองกลฝังตัว โดยมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จำนวน 40,000 คน จากเป้าหมาย 100,000 คน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเพ็ญนภา ไพบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 5834722 http://bsq.vec.go.th สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

............................................

ที่มา-กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ต.ค. 60 14:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,731 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,731 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง