อาชีวะร่วมมือกับออสเตรียสร้างคนอุตสาหกรรมรับมือภาคการผลิต

ลบ แก้ไข
อาชีวะร่วมมือกับออสเตรีย สร้างคนอุตสาหกรรมรับมือภาคการผลิต
อาชีวะร่วมมือกับออสเตรีย

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่อาชีวศึกษามีนโยบายจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีเพื่อสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพให้กับผู้เรียน มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ พร้อมทำงานทันทีหลังเรียนจบ ซึ่งการเรียนแบบทวิภาคีนี้นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่มีครูฝึก มีระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ขยายรูปแบบความร่วมมือทวิภาคีนี้ไปยังหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้มาตรฐานให้ร่วมกันกำหนดหลักสูตร และฝึกประสบการณ์ทักษะเชิงช่างให้กับนักศึกษา ซึ่งรวมไปถึงการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังต่างประเทศอีกด้วย ล่าสุดได้มอบให้นางพุทธชาด ศุภลักษณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ ร่วมหารือกับ นายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือด้านการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีไทย-ออสเตรีย ซึ่งประเทศออสเตรียเน้นการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในรูปแบบทวิภาคีเป็นหลักอยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงาน และสามารถร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเบื้องต้น สอศ.จึงจะเริ่มทำความร่วมมือกับประเทศออสเตรีย โดยนำร่องที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรีก่อน เพราะเป็นวิทยาลัยที่เคยได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบโครงการจากประเทศออสเตรียตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ซึ่งโครงการนี้ได้จัดส่ง เครื่องจักรอุปกรณ์มาให้วิทยาลัยใช้ฝึกนักศึกษา พร้อมกับส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรม และส่งครูไปฝึกอบรมที่ประเทศออสเตรีย เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสาขาช่างหล่อโลหะ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันเครื่องจักร อุปกรณ์เหล่านี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า สอศ.จะสานต่อความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรีย ให้มีความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพคน โดยจะเพิ่มเติมในสาขาที่ทันสมัยตอบโจทย์การประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ระบบราง เคเบิ้ลคาร์ แมคคาทรอนิกส์ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งจะกระจายความร่วมมือนี้ให้กว้างขวางออกไปยังสถานศึกษาที่อยู่ในภาคตะวันออกของ สอศ. และให้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน เน้นการเรียนและการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการอย่างละ 50 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้จะมีเครือข่ายมาสนับสนุนในรูปแบบภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคน ได้แก่ สภาหอการค้าออสเตรีย-ไทย กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงคมนาคมของประเทศออสเตรีย สำหรับครูที่สอนในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพัฒนาโดยไปฝึกอบรมระยะสั้นในสถานประกอบการของออสเตรีย รูปแบบ Train the Trainer และมาฝึกร่วมกับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่นักศึกษามาฝึกประสบการณ์ที่ประเทศออสเตรีย ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนในช่วงฝึกประสบการณ์ด้วย ซึ่งนายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรีย ขอให้ สอศ. ช่วยเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษาให้กับนักศึกษาด้วย ทั้งภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษ โดยให้เน้นในเรื่องคำศัพท์ที่ต้องใช้ในวิชาชีพ

ดร.สุเทพ กล่าวปิดท้ายว่า กำลังคนอาชีวศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศ เราต้องเชื่อมโยงคนกับโลกเศรษฐกิจ และตลาดแรงงานเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นฐานในการสร้างคนที่มีความรู้ มีทักษะ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศมีความเข้มแข็ง และความร่วมมือกับประเทศที่ให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษาก็จะเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาต่อไป
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ต.ค. 60 17:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 685 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 685 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง