ธปท.ให้ทุนนักศึกษาปี2-ปี4ใน8สาขาวิชา

ลบ แก้ไข
ธปท.ให้ทุนนักศึกษาปี 2 - ปี4 ใน 8 สาขาวิชา
ธปท.ให้ทุนนักศึกษาปี2-ปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรีปี 2 – ปี 4 ในประเทศไทย ประจำปี 2560 จึงประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาครัฐต่างๆ เพื่อรับทุน จ านวน 10 ทุน ดังต่อไปนี้

1. ลักษณะทุนที่ให้
ทุนสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปี 2 – ปี 4 ในมหาวิทยาลัยที่ ธปท. กำหนดในประเทศไทย จำนวน 10 ทุน ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ และกฎหมาย

2. คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เป็นโสด
2.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปีนับถึงวันที่ 1 มกราคม 2560
2.4 เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปี 2 – ปี 4 ที่เหลือระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับทุนโดยสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด ดังนี้
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) มหาวิทยาลัยมหิดล
4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.5 มีผลการเรียนดี ได้รับคะแนนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปขณะขอรับทุน
2.6 เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.8 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
2.9 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ 

3. รายละเอียดการรับทุน
3.1 สมัครผ่านมหาวิทยาลัยที่ ธปท. กำหนดตามข้อ 2.4 โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและส่งชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม ความประพฤติเรียบร้อย และทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นผู้รับทุน ให้ ธปท. โดยกำหนดการคัดเลือกเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.2 มหาวิทยาลัยต้องส่งรายชื่อของนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 3.1 เพื่อรับทุนจำนวน 1 ราย โดยกรอกรายละเอียดในแบบเสนอชื่อนิสิต นักศึกษา เพื่อรับทุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ และส่งกลับ ทีมทุนการศึกษา ธปท.ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
3.3 นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รับทุนตาม ข้อ 3.1 กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารที่กำหนด ผ่านระบบสมัครทุนออนไลน์ ที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ“ร่วมงานกับเรา / ทุนการศึกษา” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ที่มาและดูเพิ่มเติมดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ทุนธปท.
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ต.ค. 60 15:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,390 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,390 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement