ขยายเวลาให้ทุนครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น-ม.ปลาย

ลบ แก้ไข
ขยายเวลาให้ทุนครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น-ม.ปลาย

ขยายเวลาให้ทุนครูสอนวิทย

ครูมัธยม  ที่ต้องการทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีโอกาส โดยขณะนี้มีการขยายเวลาเปิดให้ทุนแก่ครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลงานดีเด่นในการริเริ่มและสร้างสรรค์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ออกไปจนถึงสิ้นตุลาคมนี้

1. วัถุตประสงค์
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบรางวัลให้กับครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลงานดีเด่นในการริเริ่มและสร้างสรรค์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปกระตุ้นและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์
 
2. ผู้มีสิทธิสมัคร
ครู-อาจารย์ของโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่สอนประจำการในสายวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร 1 สิงหาคม 2560) และไม่เคยได้รับรางวัลของมูลนิธิฯ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559) ยกเว้นรางวัลชมเชย
 
3. รางวัล
เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายดังนี้
4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เงินรางวัล 240,000  บาท
รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัล 300,000 บาท
รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล   80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
4.3 เงินสนับสนุนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนที่มีครูที่ได้รับรางวัลใน 4.1 และ 4.2 โรงเรียนละประมาณ 25,000 บาท
หมายเหตุ คณะกรรมการตัดสินอาจเพิ่มรางวัลชมเชย หรือเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม
 
4. วิธีการสมัครและกำหนดวันรับสมัคร
 
5.1 ผู้สนใจขอใบสมัครได้ที่:-
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
- ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
-ส่วนประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพฯ 10110  โทร 02 392 4021   แฟกซ์ 02 381 0750
-ที่ทำการ  มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  
ชั้น 6  อาคารบุปผจิต  เลขที่ 20  ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร 02 266 6595 ต่อ 553  แฟกซ์ 02 266 6610  E-mail: Saovalak_C@toray.co.th
 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.ttsf.or.th
5.2 การสมัครจะมาสมัครด้วยตนเอง