ทุนเรียนต่อปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ลบ แก้ไข
ทุนเรียนต่อปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 
ทุนเรียนต่อปริญญาโทสถาบั

  • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่เปิดสถาบันเพื่อมุ่งเน้นให้ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ สถาบันฯได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ได้มาซึ่งนักศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อการสร้างผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
     
ทั้งนี้วิธีการหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง คือการให้ทุนปริญญาโทแก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภททุนการศึกษา
ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้มีการจัดประเภทของทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ไว้ 2 ประเภท ดังนี้

-ทุนปริญญาโทประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตทั้งหมด (100%)
*ทุนปริญญาโทประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิตครึ่งหนึ่ง (50%)

จำนวนทุนการศึกษา

กำหนดให้ทุนกับนักศึกษาในแต่ละคณะดังนี้
-ทุนปริญญาโทประเภทที่ 2 คณะละ 1 ทุน รวม 3 ทุน
-ทุนปริญญาโทประเภทที่ 3 หลักสูตรละ 1 ทุน รวมจำนวน 5 ทุน (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3 ทุน , วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 1 ทุน และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 ทุน)

เกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขให้ทุนการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขให้ทุนการศึกษาสำหรับทุกคณะใช้หลักเกณฑ์เดืยวกัน ดังนี้
-คณะกรรมการแต่ละคณะวิชาจัดตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วยคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตรอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ทุนกับนักศึกษาใหม่ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาใหม่ที่จะสมัครขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
-มีผลการเรียนในระดับริญญาตรีในเกณฑ์ดี (GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75)
-ต้องเป็นนักศึกษาที่ประสงค์รียนตามหลักสูตรแผนแบบ ก. คือต้องทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น
-นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตในทุกรายวิชาของหลักสูตร (ยกเว้นรายวิชานอกหลักสูตรที่นักศึกษาสนใจเรียนเอง)
-ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 ปี การศึกษาต่อเนื่องกัน ห้ามลาพักการศึกษา ทั้งนี้ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ดำเนินการโดยสถาบัน หากลาพักการศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาและไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่เหลือ
-นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถรักษาระดับผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ การรับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่เหลือ
-นักศึกษาที่ถูกตัดสิทธิ์ตามข้อด้านบน จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่สถาบัน
-นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเรียนให้จบการศึกษาหากลาออกก่อนกำหนดจะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่สถาบัน
-นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ หากเปลี่ยนแผนการศึกษาเป็นแผน ข. (ทำสารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ) จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดให้แก่สถาบัน

ข้อมูลการเปิดรับสมัครเรียนต่อ

การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 พ.ค.61

ที่มาและดูข้อมูลต่อที่
http://grad.tni.ac.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ต.ค. 60 21:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,383 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,383 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement