​ขยายเวลาคัดครูดีเด่นSTEM Educationประเทศไทย

ลบ แก้ไข
​ขยายเวลาคัดครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
​ขยายเวลาคัดครูดีเด่นSTE

ขยายเวลาการส่งผลงาน เข้ารับการคัดเลือก ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงประเภทเดียว ดังต่อไปนี้
ประเภทบุคคล  ต้องเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเท่านั้น
ประเภททีม  ต้องประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกัน ทีมละ 2 – 4 คน ซึ่ง  อาจเป็นครูผู้สอนวิชาเดียวกันหรือต่างวิชาก็ได้แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ร่วมทีมจะต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครกรอกข้อมูลในเอกสารทั่วไป และรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือกให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองประวัติและผลงาน ดังนี้

เอกสารทั่วไป
หนังสือนำส่งรายชื่อผู้สมัครจากผู้อำนวยการโรงเรียน
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนา
สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองสำเนา
เอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือก

การส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าถึง
ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ที่มา http://pd.ipst.ac.th/?p=2685
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 ต.ค. 60 14:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,069 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,069 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง