รู้แล้วต้องพร้อม!4ธนาคารเปิดให้ทุนเรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
รู้แล้วต้องพร้อม! 4 ธนาคารเปิดให้ทุนเรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ

รู้แล้วต้องพร้อม!4ธนาคาร

ช่วงนี้ขอเอาใจคนที่ต้องการทุนการศึกษาของบรรดาธนาคารต่างๆ เป็นพิเศษหน่อยนะครับ เพราะ ทั้ง4 ธนาคารของไทยคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)   ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงเทพ ต่างเคยเปิดให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการไปเรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงต้น ๆ ปีกันเป็นประจำ

ที่ต้องนำข้อมูลมาแนะนำกันอีกรอบ ก็เพราะว่า การขอทุนการศึกษานั้น "จำเป็นมาก" ที่จะต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมพร้อมให้ดีที่สุด 

การเตรียมที่ว่า ไม่เฉพาะแค่เตรียมหลักฐานการศึกษาเท่านั้น แต่มันต้องเตรียมเกือบทั้งหมด เช่น ด้านการเงิน ความประพฤติ ความเห็นของครอบครัว การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย

ความพร้อมที่ดีมากในการขอทุน คือการศึกษาข้อมูลที่หน่วยงานนั้น ๆ เคยให้มาว่าจะมีหลักเกณฑ์กันอย่างไร ให้กับใคร ทำอย่างไรถึงจะได้ และมีกำหนดการต่าง ๆ อย่างไร...ตามมาดู (ข้อมูลที่เปิดรับปี 2560 นี้) กันเลยครับ

ธนาคารกรุงไทย ให้10ทุนเรียนต่างประเทศ
ธนาคารกรุงไทย มีความประสงคที่จะใหทุนการศึกษาแกพนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนําของตางประเทศ จํานวน 10 ทุน
1. ทุนการศึกษาที่เปดรับสมัคร: ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนดญี่ปุน จีน ฮองกงและสิงคโปรจํานวน 10 ทุน ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกําหนด ดังนี้
• Accounting • Data Analytics
• Economics • Data Science
• Finance • Business Analytics
• Financial Engineering • MIS / IT / Information Assurance and Security / Computer Science
• Marketing • AI (Artificial Intelligence)
• MBA • Digital Transformation and Innovation
• Banking and Financial Laws
• Business Laws
• Operations Research
• Mathematics
• Entrepreneurship
2. ประเภทของผู้สมัคร
• ประเภทที่ 1: สําหรับผูที่กําลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกําหนดโดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
• ประเภทที่ 2: สําหรับผูที่ไดรับการตอบรับเขาศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกําหนด
• ประเภทที่ 3: สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีความประสงคที่จะสมัครขอรับทุนปริญญาโทตางประเทศแตยังไมไดรับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกําหนด
3. คุณสมบัติผูสมัคร
3.1 ตองมีสัญชาติไทยอายุไมเกิน 30 ปนับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากเปนชายตองผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร
3.2 สําหรับผูสมัครรับทุนการศึกษาประเภทที่ 3 ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมจํากัดสาขาวิชาและตองมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 
3.3 ตองมีผลสอบ TOEFL ไมต่ํากวา 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 6.0 และผลสอบตองใชไดจนถึงวันที่ปดรับสมัคร (ยื่นพรอมใบสมัคร)
• ทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน: ผูสมัครสามารถใชผลสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไปแทนผลการสอบภาษาอังกฤษไดและผลสอบตองใชไดจนถึงวันที่ปดรับสมัคร (ยื่นพรอมใบสมัคร)
• ทุนประเทศญี่ปุน: ผูสมัครสามารถใชผลสอบวัดระดับความรูภาษาญี่ปุน (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไปแทนผลการสอบภาษาอังกฤษไดและผลสอบตองใชไดจนถึงวันที่ปดรับสมัคร (ยื่นพรอมใบสมัคร)
 3.4 ตองมีผลสอบ GMAT ไมต่ํากวา 550 หรือ GRE ในสวนของ Quantitative ไมต่ํากวา 159 คะแนน และผลสอบตองใชไดจนถึงวันที่ปดรับสมัคร (ยื่นพรอมใบสมัคร) เวนแตผูสมัครที่ไดรับการตอบรับเขาศึกษาในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกําหนด
 3.5 เปนผูที่ไมเคยไดรับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงคจะสมัครรับทุน
 3.6 เปนผูที่ไมเคยมีสิทธิ์รับทุนปริญญาโทตางประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มากอน
 ระยะเวลาในการรับสมัคร
ผูที่สนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดตั้งแตวันนี้ – 7 เมษายน 2560 ที่ www.ktb.co.th ในหัวขอ
“สมัครงานและทุน” โดยสามารถสงใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัคร พรอมระบุชื่อเอกสารและลําดับเอกสาร ตาม
ขอ 4 ในรูปแบบ PDF File มาที่ Email: ktb.scholarship@ktb.co.th สําหรับเอกสารหลักฐานฉบับจริง ขอใหนํามา
สงใหกับธนาคารในวันที่สอบขอเขียน
ทั้งนี้สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่งานบริหารบุคลากรกลุมศักยภาพ ฝายบริหารเสนทางความกาวหนาและสรรหาบุคลากร โทร. 0-2345-1884 ถึง 1885 หรือทาง Email: ktb.scholarship@ktb.co.th
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

 18 ทุน​ธนาคารแห่งประเทศไทยให้เรียนป.โทต่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2560 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในต่างประเทศ 
1. ทุนที่รับสมัครสอบ
จำนวน 18 ทุน
2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
 2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2560
2.3 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.4 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนดของแต่ละทุน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ ธปท.กำหนดของแต่ละทุน ที่จะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมิถุนายนของปีที่รับสมัคร โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2.5 ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร(ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดอยู่แล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในต่างประเทศ ที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
- ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
- ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
2.6 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ
2.7 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.8 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
2.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
3. การสมัครสอบ
3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์"
ที่มาและดูรายละเอียดอื่น ๆ ที่
https://www.bot.or.th/

 กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนเรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2560 เป็นทุนที่ให้เต็มจำนวน สำหรับการศึกษาสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน ดังนี้ 
ทุนการศึกษาต่างประเทศ รวมจำนวน 6 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ 8 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมการเงิน บริหารความเสี่ยง ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย และทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 ทุน และทุนการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และสิงคโปร์ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 3 ทุน
ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 5 ทุน สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมการเงิน การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ และการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ โดยผู้รับทุนต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในประเทศตามที่ธนาคารกำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน 
- ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
- จบการศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี 
- ไม่จำกัดสาขาวิชา 
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศต้องมีการผลสอบ 
- TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือมี ผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 
- จะต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 302 คะแนน 
เว้นแต่ผู้สมัครจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่กำหนด ส่วนผู้สมัครทุนการศึกษาในประเทศจะใช้เฉพาะผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือผลสอบ CU-TEP หรือ TU-GET เทียบเท่าผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Internet-based) 80 คะแนน อย่างใดอย่างหนึ่ง
สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ careers.kasikornbank.com 
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย โทร.02-470 3113

ธนาคารกรุงเทพให้ 23 ทุนเรียนต่อป.โทในประเทศ-ต่างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ ปี 2560 เปิดมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครวันนี้ – 28 เมษายน 2560 
ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 13 ทุน 
นอกจากนี้ยังมีทุนในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 10 ทุน
รายละเอียดทุน
คุณสมบัติผู้สมัครหลักฐานการสมัครที่มา และดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/AboutBangkokBank/AboutUs/BBLSCHOLARSHIP/Pages/BBLScho
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 พ.ย. 60 10:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,063 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,063 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง