เปิดแล้ว!!100ทุนให้ม.3เรียนต่อม.ปลายจนจบปริญญาเอก

ลบ แก้ไข
100ทุนให้ม.3เรียนต่อม.ปลายจนจบปริญญาเอก

เปิดแล้ว!!100ทุนให้ม.3เร


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 คน 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560
1.2 มีผลการเรียนดังนี้
1.2.1ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.1ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.1 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3 ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.2.1 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
1.3.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
1.3.2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
1.3.3 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
1.3.4 เป็นนักเรียนที่ได้เหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท.
1.4 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.6 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.7 มีความตั้งใจเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
2. ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560
3. ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
3.1ศูนย์โรงเรียน พสวท. ๑๐ แห่ง
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ง
3.3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
โทรศัพท์ 02 392 4021ต่อ2316 หรือ http://www.dpstcenter.org/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 พ.ย. 60 11:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,520 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,520 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง