เปิดให้ทุน!เอแบครับนักศึกษาใหม่พร้อมมีทุนให้กว่า10คณะ

ลบ แก้ไข
เปิดให้ทุน!เอแบครับนักศึกษาใหม่พร้อมมีทุนให้กว่า10คณะ
เปิดให้ทุน!เอแบครับนักศึ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้เป็นจำนวนมากกว่า 10 คณะ โดยเริ่มสมัครและขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

ขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาและคณะที่เปิดให้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. ชำระค่าสมัครฯ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก หรือ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือที่ศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

2. กรอกข้อความในใบสมัครฯ ให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ / สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และลงวันที่สมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

    2.1 หลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ

    2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป

    2.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครอาศัยอยู่ จำนวน 1 ฉบับ 

    2.4 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

    2.5 หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ หรือ หลักฐานการเรียนวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ

3. ยื่นใบสมัครและหลักฐานในการสมัคร ณ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือศูนย์รับสมัครในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด (สำหรับวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจะแจ้งทาง www.admissions.au.edu)

คณะที่เปิดให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา* มีดังนี้

คณะทางสายศิลป์                                                             คณะทางสายวิทย์

คณะบริหารธุรกิจ                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ***                  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสาทร)                                      - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์**                    คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์                                                             - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                            - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ                                            - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ                                                  - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ                                               คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะนิติศาสตร์                                                                - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

คณะนิเทศศาสตร์***                                                       - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

- สาขาวิชาการโฆษณา                                                     - สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์                                             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์***

- สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่                                        - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)

- สาขาวิชาการแสดง                                                        - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี)

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์***                                 - สาขาวิชาออกแบบภายใน (4 ปี)

-  สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์***                        - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี)

คณะดนตรี***

หมายเหตุ *การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นผู้กำหนด

               **ผู้สมัครขอรับทุนฯ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์ (เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สาทร) จะต้องผ่านเงื่อนไขการรับสมัครก่อน จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้

             ***ผู้สมัครขอรับทุนฯ จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จึงสามารถขอรับทุนในคณะดังกล่าวได้


ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0-2300-4543 ต่อ 3555

โทรสาร 0-2719-1509

E-mail : dechavrp@au.edu

Line ID : @abac
ที่มา http://www.scholarship.au.edu
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 พ.ย. 60 20:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,608 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,608 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง