คณะวิทย์มจธ.มีทุนให้เรียนต่อปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา

ลบ แก้ไข
คณะวิทย์ มจธ.มีทุนให้เรียนต่อปริญญาตรี-บัณฑิตศึกษา

คณะวิทย์มจธ.มีทุนให้เรีย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีทุนการศึกษามอบให้สำหรับนักเรียนชั้นม.ปลายเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี รวมทั้งมีทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อทำการศึกษาต่ออีกด้วย

ทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก  (ก่อนเข้าศึกษา)

ระดับปริญญาตรี
1.ทุนของมหาวิทยาลัย
-ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ทุนการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกให้ได้ผู้ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ กีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในสังคมนักศึกษา มจธ.
2.ทุนการศึกษาธรรมรักษา ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีคุณธรรมแต่ครอบครัวขาดโอกาสโดยไม่มีบุคคลในครอบครัวสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ หรือพื้นที่เสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว และสังคมหลังสำเร็จการศึกษา
3.ทุนการศึกษา 50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและดี ในโอกาสครบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง มจธ. มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนเก่งและดีตามวิสัยทัศน์ โดยคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคม และมีฉันทะที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ของ มจธ.

ทุนของคณะวิทยาศาสตร์
1.ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม. 6 มีผลการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม. 5 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในลำดับที่ 1-20
2.ผู้สมัครจะต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังนี้
-โรงเรียนกำเนิดวิทย์    
-โครงการ วมว. (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี    
-โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี  
-โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี  
-โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนของมหาวิทยาลัย

1.ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการดีเด่นและทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสนับสนุนกลุ่มวิจัยระดับปริญญาโท ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจใฝ่รู้ โดยให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร

2.ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัย หรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ทุนของคณะวิทยาศาสตร์

1.ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
  1. -รายละเอียดทุน
    -ใบสมัคร

ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนมหาวิทยาลัย ติดต่อ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทรศัพท์ :  02-470-8097-98, 8107

ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนคณะวิทยาศาสตร์ ติดต่อ กลุ่มงานบริการการศึกษา โทรศัพท์ :  02-470-8805, 8811

....................

ที่มา http://science.kmutt.ac.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 พ.ย. 60 21:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,340 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,340 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง