โค้งสุดท้ายแล้ว!!541ทุนสควค.ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ลบ แก้ไข
โค้งสุดท้ายแล้ว!! 541 ทุนสควค.ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โค้งสุดท้ายแล้ว!!541ทุนส

เปิดรับสมัครกันมาระยะหนึ่งแล้วสำหรับทุนการศึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

กำหนดเส้นตายวันสุดท้ายของการสมัครคือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่หากท่านใดที่สนใจก็ต้องรีบสมัครเพราะอาจจะมีจุดที่ต้องแก้ไขทั้งเอกสาร หลักฐานหรือคุณสมบัติอื่นๆ 

สำหรับโครงการนี้เริ่มดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ เคมีชีววิทยา คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสควค. เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วต้องบรรจุเข้ารับราชการครูเพื่อสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามภูมิลําเนากันต่อไป


ในปี 2560 นี้ ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ แบ่งเป็นทุนสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูจํานวน ๒๘๑ ทุน และทุนสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ การศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูจํานวน ๒๖๐ ทุน

รายละเอียดก็มีดังนี้ครับ...

๑. ระยะเวลาการรับสมัคร
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑) มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจําตัวประชาชน
๒) มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ทุนสควค.ประเภท Premium
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 พ.ย. 60 21:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,592 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,592 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement