ให้ทุนคนทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา

ลบ แก้ไข
ให้ทุนคนทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา

ให้ทุนคนทั่วไประดับปริญญ

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2561 โดยเป็นทุนที่มอบให้บุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา

 1. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 11 หน่วย รวม 11 ทุน

2. ประเทศที่กําหนดให้ไปศึกษา
 ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะให้ไปศึกษา จะกําหนดตามที่สํานักงาน ก.พ. และส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ เห็นชอบร่่วมกันให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลําดับต้นของประเทศที่จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล
 
3. ข้อผูกพันในการรับทุน

 3.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่ ก.พ. กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 3.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 


การรับสมัครสอบ
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าว 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 ธันวาคม 2560 ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship

ที่มาและดูข้อมูลต่อ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ทุนรัฐบาล

ภาพจาก Spellman Law
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ธ.ค. 60 17:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,234 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,234 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement