เปิดให้ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาเรียนต่อประเทศจีน

ลบ แก้ไข
เปิดให้ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาเรียนต่อประเทศจีน

เปิดให้ทุนบุคคลทั่วไประด

สํานักงาน ก.พ. เปิดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําปี2561 หรือทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา เปิดรับสมัครตั้งแต่บดนี้เป็นต้นไป

 1. ทุนที่รับสมัครสอบ 
จํานวน 1 หน่วย รวม 5 ทุน

 2. เงื่อนไขการรับทุน
 2.1 กรณีที่ผู้ได2รับทุนเป็นข้าราชการพลเรือนหรือบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เป็นต2นสังกัด
 2.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนหรือบุคลากรภาครัฐ จะจัดสรรให้ปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
 (1) ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
 (2) หน่วยงานของรัฐ
 (3) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 
3. ข้อผูกพันในการรับทุน
 3.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ ก.พ. กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
 3.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให่เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
 
การรับสมัครสอบ
- ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสํานักงาน ก.พ. 47/111
ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th/scholarship, http://scholar.ocsc.go.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้
ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกล่าว

กําหนดวันรับสมัครสอบ 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 ธันวาคม2560
ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ธ.ค. 60 11:53 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,648 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,648 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement