ให้64ทุนนิสิต-นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นปี2

ลบ แก้ไข

ให้ 64 ทุนนิสิต-นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นปี 2 

ให้64ทุนนิสิต-นักศึกษาที

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในปีการศึกษา  2561  โดยกำหนดมอบทุนสำหรับนิสิต - นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2  ของปีการศึกษา  2561  จำนวนทั้งสิ้น  64  ทุน รายละเอียดสำหรับคณะ สาขาวิชา และ สถาบันการศึกษา  ดังต่อไปนี้  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  คณะศิลปกรรมศาสตร์                                            1        ทุน

-  คณะสัตวแพทยศาสตร์                                           1        ทุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                

-  คณะเกษตร  กำแพงแสน                                        1         ทุน                    

มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                                                

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                  1         ทุน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

-  คณะมัณฑนศิลป์                                                   1         ทุน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                              1         ทุน

-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร                                       1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                       1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

-  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                    3         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-  คณะศิลปกรรมศาสตร์                                              1         ทุน

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

-  คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์                                  2         ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี

-  คณะพยาบาลศาสตร์                                                 2         ทุน

มหาวิทยาลัยบูรพา

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                               1         ทุน

-  คณะศึกษาศาสตร์                                                     1         ทุน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

-  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร                  2         ทุน

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                      1         ทุน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                       1         ทุน

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                 1         ทุน

-  คณะสัตวแพทยศาสตร์                                                 1         ทุน

-  คณะสาธารณสุขศาสตร์                                                1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์                                              1         ทุน

- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                       1         ทุน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-  คณะศึกษาศาสตร์                                                        1         ทุน

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                  1         ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา                                    

-  คณะพยาบาลศาสตร์                                                     2         ทุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุดรธานี                               

-  คณะพยาบาลศาสตร์                                                      3         ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                              

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                    1         ทุน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                       

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                      1         ทุน

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                          1         ทุน

-  คณะเกษตรศาสตร์                                                         3         ทุน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                       2         ทุน

-  คณะแพทยศาสตร์                                                          1         ทุน

-  คณะศึกษาศาสตร์                                                           1         ทุน

-  คณะเภสัชศาสตร์                                                            1         ทุน

-  คณะนิติศาสตร์                                                               1         ทุน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-  คณะผลิตกรรมการเกษตร                                                  2         ทุน     

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์                                                     1         ทุน     

มหาวิทยาลัยทักษิณ      

-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                     1         ทุน

-  คณะวิทยาศาสตร์                                                            1         ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

-  คณะเกษตรศาสตร์                                                          2         ทุน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

-  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์                                                 1         ทุน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                       4         ทุน     

-  คณะทรัพยากรธรรมชาติ                                                   1         ทุน

-  คณะเภสัชศาสตร์                                                            1         ทุน     

-  คณะศึกษาศาสตร์                                                           1         ทุน

 

       นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนของมูลนิธิฯ จะได้รับค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าลงทะเบียน , ค่าหอพัก  และค่าใช้จ่ายในการครองชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือนๆ ละ 1,200 บาท (ยกเว้นช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน)  นับแต่เริ่มรับทุนและต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี 

       นักศึกษาท่านใดประสงค์ที่จะขอสมัครรับทุนการศึกษาของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ให้ติดต่อขอเพื่อทราบระเบียบทุนเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือทางคณะ สาขาวิชา ของสถาบันที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

ที่มา 
http://education.chumbhot-pantip.org/news/page/68
ภาพ www.teachaway.com

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ธ.ค. 60 09:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,752 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,752 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement