เปิดให้ทุนโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562

ลบ แก้ไข
 

เปิดให้ทุนโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562

เปิดให้ทุนโครงการวิจัยด้
         
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ สวรส. ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการขอรับทุนสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

นโยบายการให้ทุนสนับสนุน

สวรส. กำหนดนโยบายการให้ทุนวิจัย เป็นไปตามทิศทางการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 7 แผนงาน 16 ประเด็นวิจัย (รายละเอียด click แผนงานวิจัย)
 

คุณสมบัติผู้รับทุน 

-เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัย หรือนักวิชาการ ที่ทำงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ ภายใต้กำกับของรัฐ/ ภาคเอกชน  

-ผู้วิจัยหลัก (หัวหน้าโครงการ) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน 

-สามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ รวมทั้งประสานงานร่วมกับ ผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

กรณีที่หัวหน้าโครงการมีประวัติในการบริหารโครงการอยู่ในทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สวรส. จะขอไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการนั้นตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (ในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 131 ตอนที่ 78 ก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557)

เงื่อนไขการยื่นเสนอข้อเสนอโครงการ

-ยื่นในนามหัวหน้าโครงการเท่านั้น เพื่อเป็นการรับรองว่าข้อมูลที่เสนอมามีความถูกต้อง ครบถ้วนตรงกันทั้งในระบบและในไฟล์แนบ

-หัวหน้าโครงการ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ (โครงการย่อยในแผนงาน นับเป็น 1 โครงการ)

-เป็นโครงการ/แผนงานวิจัย ที่ใช้ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 2 ปี (1 แผนงาน หมายถึง โครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ)

-ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องไม่ใช่วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก

-กรณีโครงการที่เป็นการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้โดยยังไม่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เว้นแต่เมื่อได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้ทุนวิจัยแล้ว จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนการทำข้อตกลง

-การกำหนดงบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามคู่มือบริหารจัดการงานวิจัยของ สวรส. ประกาศ ณ เดือนตุลาคม 2560 (https://www.hsri.or.th/researcher/download/guide/detail/5184)

-ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ (http://www.hsri.or.th/proposal62)เพียงช่องทางเดียว เมื่อท่านคลิกเลือก “SUBMIT” เพื่อส่งข้อเสอนฯแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนคลิกเลือก “SUBMIT”

-การ upload file ข้อเสนอโครงการ ต้องใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดเท่านั้น(ดาวน์โหลด) โดยไม่ต้องแนบหนังสือนำส่ง และไม่ต้องส่งข้อเสนอโครงการฉบับ Hard Copy มายัง สวรส. ทั้งนี้ สวรส. ถือว่าข้อเสนอโครงการที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าองค์กร และ คณะผู้วิจัยเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวจากคณะผู้วิจัย สวรส.ขอสงวนสิทธิในการสนับสนุนทุนวิจัย
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณแพรว เอี่ยมน้อย โทรศัพท์ 02 832 9268

คุณสุพรศักดิ์ ทิพย์สุขุม โทรศัพท์ 02 832 9273

คุณธีรธัช กันตามระ 02 8329236

email : hsri@hsri.or.th

ข้อขัดข้องทางเทคนิค IT ติดต่อ

คุณวิชานันท์ อุ่นจิตร 02 8329242
ที่มา 
https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/9006
ภาพ indiatvnews.com

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 ธ.ค. 60 19:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,308 ครั้ง

แชร์หน้านี้