​มทร.ธัญบุรีเปิดสรรหาคณบดี-ผู้อำนวยการสำนัก

ลบ แก้ไข
​มทร.ธัญบุรีเปิดสรรหาคณบดี-ผู้อำนวยการสำนัก

​มทร.ธัญบุรีเปิดสรรหาคณบ

มทร.ธัญบุรี เปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ,ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ขยายเวลา) และตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
ตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คุณสมบัติต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถขอรับแบบใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนดได้ที่ ชั้น ๑ ห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 ธ.ค. 2560 หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 025494500 ,0891094224

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ขยายเวลา)
คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คุณสมบัติต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถขอรับแบบใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนดได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 ธ.ค. 2560 หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-549-3604
 
ตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณสมบัติต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถขอรับแบบใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนดได้ที่ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน) สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 ธ.ค. 2560 หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.thสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0813537754 0816586656 หรือ 025494016
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 ธ.ค. 60 19:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 819 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 819 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง