รัฐบาลไทยให้24ทุนนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

ลบ แก้ไข
รัฐบาลไทยให้24ทุนนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

ให้ทุนนักเรียนจุฬาภรณราช

ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่กำลังจะพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 จำเป็นต้องมีกำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความสามารถด้านทฤษฎีควบคู่กับความสามารถด้านปฏิบัติการ (practical engineering) ในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับวิศวกรรมศาสตร์ที่ผลิตตามระบบการศึกษาของ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น แต่ประเทศยังไม่มีสถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตามรูปแบบดังกล่าว และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในระบบ KOSEN ของ National Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติในระยะ 20 ปี ดังนั้น ศธ. จึงได้จัดโครงการทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ไปศึกษาต่อ ณ KOSEN ประเทศญี่ปุ่น

เป้าหมาย
จัดทุนการศึกษาให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยในการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบัน KOSEN ของญี่ปุ่น ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร Advance Course จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมระยะเวลาในการศึกษา 7 ปี จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 12 คน รวม 24 คน โดยมีข้อผูกพันให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของ ศธ. หรือหน่วยงานรัฐบาล

คุณสมบัติของผู้รับทุน
1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละรายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
3) ผ่านเกณฑ์ตามการสอบคัดเลือก (Admission Test)ของ National Institute of Technology) ประเทศญี่ปุ่น

ข้อผูกพันในการรับทุน
1) ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของราชการในสังกัด ศธ. หรือหน่วยงานรัฐบาลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

2) กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการให้ชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้ นอกจากจะได้จ่ายเงินทุนไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดเชยเงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับ

ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ
1) ประเทศไทยจะได้กำลังคนที่มีความสามารถด้านวิศวกรรม KOSEN จำนวน 24 คน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศ

2) กำลังคนจำนวน 24 คนนี้ จะเป็นกำลังครูผู้สอนสาขาวิศวกรรม KOSEN ที่สามารถผลิตกำลังคนที่มีความสามารถด้านวิศวกรรม KOSEN ได้ประมาณปีละ 1,000 คน (เมื่อใช้อัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 30 คน)

3) สร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีกำลังคนที่มีคุณภาพเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0

4) กลุ่มนักลงทุนอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่นสามารถตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรมยุค 4.0 ในโครงการ Eastern Economic Corridor (EEC) ของประเทศไทย


..................................................................

ที่มา - http://www.thaigov.go.th 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ม.ค. 61 21:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,529 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,529 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง