YMBAนิด้าเปิดรับนักศึกษาใหม่พร้อมมีทุนให้

ลบ แก้ไข
YMBA นิด้า เปิดรับนักศึกษาใหม่พร้อมมีทุนให้
 
YMBAนิด้าเปิดรับนักศึกษา
 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้

คุณสมบัติ
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือ เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
-อายุไม่เกิน 35 ปี

วิธีการคัดเลือก
โดยการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

ตารางการรับสมัคร
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคการศึกษา 2561
YMBAนิด้าเปิดรับนักศึกษา

ทุนส่งเสริมการศึกษา
Young Executive MBA : YMBA

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่

คุณสมบัติ
กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร มีคุณสมบัติดังนี้

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือ เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า
-มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป นับจนถึงวันเปิดภาคการศึกษา
-อายุไม่เกิน 35 ปี
วิธีการคัดเลือก
โดยการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว
ผู้ผ่านการคัดเลือก
-ผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 หากภาคการศึกษาใดได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะหมดสิทธิ์รับทุน
-ผู้ได้รับทุน หากลาพักการศึกษา จะหมดสิทธิ์การได้รับทุนทันที และหากลาออกหรือขอยกเลิกการรับทุน จะต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับทั้งหมดให้กับทางคณะ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารโครงการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
-ต้องศึกษาให้สำเร็จตามระยะเวลาของโครงการ และเมื่อสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาต้องรายงานผลการเรียนแก่คณะกรรมการบริหารโครงการ
-ระหว่างรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานวิชาการ, เข้าร่วมกิจกรรมของคณะหรือสถาบัน และ/หรืองานอื่น ๆ ของคณะบริหารธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
-กรณีผู้ได้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งช้ำ หรือ ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดในหลักสูตร ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในวิชาดังกล่าว

ที่มา http://mba.nida.ac.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ม.ค. 61 20:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 439 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 439 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement