ม.รังสิตเตรียมเปิดหลักสูตรป.ตรีอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์หลักสูตรแรกในประเทศไทย

ลบ แก้ไข
ม.รังสิต เตรียมเปิดหลักสูตร ป.ตรี
“อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์”
หลักสูตรแรกในประเทศไทย

ม.รังสิตเตรียมเปิดหลักสู


มหาวิทยาลัยรังสิต เตรียมเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งทางด้านนิติวิทยาศาสต์และอาชญาวิทยาอย่างมีคุณภาพ ทำให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสังคมมีความสงบเรียบร้อย

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณบดีสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวนับว่าเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี) โดยอาศัยแบบอย่างของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งความร่วมมือจากหลายสถาบันและหน่วยงานของรัฐ เช่น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นต้น โดยนำความรู้ทางด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา กฎหมาย มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะอธิบายการเกิดขึ้นของอาชญากรรมว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ควรมีนโยบายป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างไร นอกจากนี้ ยังพูดถึงเหยื่อของคดีอาชญากรรมด้วย เป็นการประยุกต์วิชานิติวิทยาศาสตร์ทุกแขนง ทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เช่นในกรณีพิสูจน์ลูกกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุในคดีฆาตกรรมว่ามาจากปืนกระบอกไหน ซึ่งเหล่านี้ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ เรื่องของการชันสูตร พลิกศพซึ่งต้องใช้ความรู้ทางด้านการแพทย์ ว่าผู้ตายเสียชีวิตด้วยพิษหรือสาเหตุอะไร โดยเราจะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกแขนงในกระบวนการยุติธรรม คลี่คลายคดีว่าใครคือจำเลย ทั้งหมดที่กล่าวมาคือการรวมความรู้สองด้านคืออาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและสังคมไทย

“ในแง่ประโยชน์ทางด้านสังคมนั้น หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการและภาคเอกชนอย่างมีคุณภาพ คือสามารถใช้ความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาทำให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสังคมมีความสงบเรียบร้อย ขณะเดียวกันยังเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั่วไปได้ ในรูปธรรมคือช่วยลดจำนวนเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น ผู้ที่ตกเป็นแพะในคดีต่างๆ จะลดลง นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการโดยสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เดิมมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งได้รับการยอมรับจากบุคลากรในวิชาชีพต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าศึกษา และมีฐานทางวิชาการที่เข้มแข็งโดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพเฉพาะมาร่วมสอน มีความร่วมมือกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เช่น อัยการ ศาล กรมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จึงทำให้มีทีมคณาจารย์พิเศษที่หลากหลาย