ให้ทุนบุคลากรสาธารณสุขเรียนต่อม.มหิดล

ลบ แก้ไข

ให้ทุนบุคลากรสาธารณสุขเรียนต่อม.มหิดล

ให้ทุนบุคลากรสาธารณสุขเร


กระทรวงสาธารณสุขจับมือมหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขศึกษาต่อด้านอนามัยครอบครัว พัฒนาความรู้ สามารถวางแผนงาน การดำเนินงาน และการศึกษาวิจัยด้านการดูแลสุขภาพสมาชิกในครอบครัว ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยในครอบครัว ม.มหิดลจะเป็นผู้ให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวปีการศึกษาละ 5 ทุนๆ ละ 50,000 บาท

เมื่อ17 มกราคม 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ รศ.ดร.ชะนวน ทองธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขเข้าศึกษาต่อด้านอนามัยครอบครัวระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยมหิดล

นพ.เจษฎา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานทั้งในกลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาชีพ และบุคลากรระดับปฏิบัติการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์, พยาบาลสาธารณสุข, จิตวิทยา) พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพโดยมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นผู้ให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวปีการศึกษาละ 5 ทุนๆ ละ 50,000 บาทโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ แต่มีเงื่อนไขจะต้องสอบผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว เป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความสามารถในด้านอนามัยครอบครัว ทั้งในส่วนการวางแผนงาน การดำเนินงาน และการศึกษาวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ซึ่งขณะนี้เน้นการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยในครอบครัว

.....................
ที่มา 
www.hfocus.org/

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ม.ค. 61 10:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,383 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,383 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง