ทุนธปท.ให้เรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ

ลบ แก้ไข
ทุนธปท.ให้เรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ
ทุนธปท.ให้เรียนปริญญาโทท

เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) ธปท. จะให้ทุนการศึกษา Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ตั้งแต่ปีการศึกษา2560เป็นต้นไป ปีละหนึ่งทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ 

1. จำนวนทุนที่ให้ปีการศึกษาละ 1 ทุน ในระดับและสาขาวิชาที่ ธปท.กำหนด
ศึกษาที่ LSE ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Econometrics and Mathematical Economics/
Economics/ Finance/ Finance & Economics/ Financial Mathematics/ Finance & Private
Equity/ Risk & Finance/ Quantitative Methods for Risk Management / Data Science หรือ
1.2 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Economics/ Finance/ Statistics or Methodology
(with a focus on Data Science)

2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2561
2.3 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.4 เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ LSE ในสาขาวิชาตามที่ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2.5 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ
2.6 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.7 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

3. การสมัครสอบ
3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 31มีนาคม2561โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครทุน/สมัครออนไลน์"

ที่มาและดูต่อที่ www.bot.or.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ก.พ. 61 21:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,009 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,009 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement