ตลาดหลักทรัพย์มอบทุนระดับปริญญาโทให้บุคคลทั่วไป

ลบ แก้ไข
ตลาดหลักทรัพย์มอบทุนระดับปริญญาโทให้บุคคลทั่วไป
ตลาดหลักทรัพย์มอบทุนระดั

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาคตลาดทุนของประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความเจริญก้าวหน้าในระบบเศรษฐกิจจึงได้กำหนดให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโทสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพและเป็นคนดี มาร่วมงานกับสำนักงานและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภททุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-ต่างประเทศ (Full Time) ส าหรับบุคคลทั่วไปประเภทกลับมาใช้ทุนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 1 ทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการพัฒนาตลาดทุน และหากเป็นสาขา Data Analytics สาขาFinancial Technology สาขา Behavioral Finance จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับ Top 100ในต่างประเทศ จากการจัดอันดับของ QS World University Ranking in 2018

2. คุณสมบัติการสมัคร
2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2.3 ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกมัดจากทุนประเภทอื่น และต้องไม่ได้ทุนการศึกษาซ้ำซ้อนจากที่อื่น
2.4 เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดีและทำกิจกรรมเพื่อสังคม
2.5 ไม่เคยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีที่เป็นโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
2.6 เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
2.7 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร) ได้แก่ TOEFL ibt79 คะแนน ขึ้นไป (internet based) หรือ IELTS 6.5 หรือ GMAT 600 ขึ้นไป 

ขั้นตอนการสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.sec.or.th
นายภูมิธรรม ฤกษ์อินทรีย์ หมายเลข
โทรศัพท์ 02-263-6173 ในเวลาทำการ หรือทางอีเมล์ Poomtham@sec.or.th
...........................................
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.พ. 61 16:41 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,265 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,265 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement