กสิกรไทยให้ทุนนักศึกษาเรียนต่อMBAระดับโลก

ลบ แก้ไข
กสิกรไทยให้ทุนนักศึกษาเรียนต่อ MBA ระดับโลก
กสิกรไทยให้ทุนนักศึกษาเร


ธนาคารกสิกรไทยให้ทุนการศึกษา Young Scholarship ประจำปี 2561 จำนวน 5 ทุน แก่นิสิต/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ MBA ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 5 อันดับแรกของโลก เช่น Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), The University of Pennsylvania (Wharton) เป็นต้นและมีความสนใจร่วมงานกับธนาคาร โดยธนาคารจะเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ และทำงานสร้างเสริมประสบการณ์จริงจากบุคลากรที่เป็นมืออาชีพของธนาคารกสิกรไทย ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อปริญญาโท และมาร่วมงานกับธนาคารภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโทอีกด้วย ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.1 สัญชาติไทยเป็นโสด อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ
ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
1.2 อยู่ระหว่างศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในปี 2561 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 และได้รับเกียรตินิยม
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
2.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับล่าสุด
2.4 สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
2.5 Resume แสดงรายละเอียดของตัวผู้สมัคร พร้อมประสบการณ์ระหว่างการศึกษา (ถ้ามี)
3. การรับสมัคร
3.1 ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครพร้อม upload หลักฐานการสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/olxkpc6XgK4dXoBg2
หรือ Scan QR code ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์2561

กสิกรไทยให้ทุนนักศึกษาเร
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 0 2470 3113 หรือ 0 2470 3176 หรือ kbankyoungscholarship@gmail.com
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ก.พ. 61 20:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,188 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,188 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement