สพฐ.เปิดให้60ทุนครูดนตรีเรียนต่อปริญญาโท

ลบ แก้ไข
สพฐ.เปิดให้ 60ทุน ครูดนตรีเรียนต่อปริญญาโท

สพฐ.เปิดให้60ทุนครูดนตรี


สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้ทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปี 2561 ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยจัดให้เรียนระดับปริญญาโทในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ภาคพิเศษ 


ทุนที่มอบให้ จำนวน 60 คน 


การสมัครขอทุน
ข้าราชการครูที่สนใจ ส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมส่งมาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กำหนดการ
ส่งใบสมัครถึงสพฐ.ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89380/1048522.pdf