20ทุนม.เวสเทิร์นให้เรียนทันตแพทยศาสตร์จบบรรจุเป็นอาจารย์

ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มอบทุนการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 ทุนจบบรรจุเป็นอาจารย์
20ทุนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์

ตามมติผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการที่จะพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เพื่อรองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัย และเป็นการเปิดโอกาสในการศึกษาต่อแก่นักเรียนที่มีศักยภาพ ผลการเรียนดี บุคลิกภาพดี และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นต่อไป จำนวน 20 ทุน ในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท.

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป 
2. ผ่านการกลั่นกรอง และการรับรองจากโรงเรียนที่จบการศึกษา 
3. มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะแก่การเป็นนิสิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
4. ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการพิจารณาทุนของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
5. พร้อมปฏิบัติตามเกณฑ์ผลการเรียน และการช่วยงานของคณะอย่างเต็มใจ 
6. มีผู้รับรอง/ผู้ปกครอง เซ็นรับทราบ – คำ้ประกัน 
7. อื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

การให้ทุน
1. ค่าลงทะเบียน ในส่วนที่นอกเหนือจากการกู้ยืม กรอ./กยศ.  
2. มีสิทธิท าเรื่องขอยืมเงินค่าอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 650,000 บาท (ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)  

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการสมัครแรกเข้า และลงทะเบียนเรียนเสริมพื้นฐาน ผู้สมัครต้องชำระเอง (500+35,000 =35,500)

การปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา
-เป็นอาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
-ปฏิบัติงานในเวลาทำงานปกติ 5 วันทำการ (นอกเวลางานสามารถเป็นทันตแพทย์นอกเวลา หรือทำงานเป็นทันตแพทย์ที่อื่นได้โดยไม่เปิดคลีนิคของตนเอง)
-ช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดูแลนิสิต และรวมถึงงานของคณะที่ได้รับ มอบหมายตามความเหมาะสม
-จะได้รับเงินเดือนตามขั้นเงินเดือนปกติระดับปริญญาโท (อัตราปัจจุบัน 84,000 บาท) ต่อเดือนใน ปีแรก และเพิ่มขึ้นตามผลปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเวส เทิร์น 
-หากมีการปฏิบัติงานที่ดี จะได้รับสิทธิในการพิจารณาการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือวุฒิบัตร ต่อไป
........................
ที่มา http://www.western.ac.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ก.พ. 61 09:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,985 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,985 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement