87ทุนให้นักเรียนม.ปลายเรียนต่ออุดมศึกษาในมณฑล Jiangsu

ลบ แก้ไข

87ทุนให้นักเรียนม.ปลายเรียนต่ออุดมศึกษาในมณฑล Jiangsu 

87ทุนให้นักเรียนม.ปลายเร

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า Jiangsu Provincial Department of Education สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ทุนการศึกษา “2018 Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship for Southeast Asia” แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาในมณฑล Jiangsu โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ทุนการศึกษาข้างต้น มีจำนวนทั้งสิ้น 87 ทุน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ

1.1 ทุนที่ผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด จำนวน 44 ทุน โดยผู้จัดจะรับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงาน และตำราเรียนพื้นฐาน ตลอดจนค่าที่พักในมหาวิทยาลัย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพ สำหรับค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง

1.2 ทุนที่ผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้บางส่วน จำนวน 43 ทุน โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ให้รับทุน จะได้รับทุนเพียง 1 ปีการศึกษาเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน ได้แก่ มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคดังกล่าว อายุน้อยกว่า 30 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการเรียนในระดับดี มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดจน มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในระดับดีมาก โดยผู้สนใจที่สมัครรับทุนข้างต้นแล้ว ไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครรับทุนอื่น ๆ จากรัฐบาลหรือองค์กรของจีนได้

3. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาประกาศนียบัตรรับรอง การสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสำเนา Transcript (แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) สำเนาผลสอบ HSK หรือ TOEFL/IELTS (หากมี) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้สนใจสมัครรับทุน จะต้องสมัครผ่านทาง www.studyinjiangsu.org พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยัง e-mail: jasmine-application@jesie.org ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

....................................
ที่มา-
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ก.พ. 61 21:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,061 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,061 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง