​ธนาคารกสิกรไทยเปิดให้ทุนเรียนต่อใน-ต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
​ธนาคารกสิกรไทยเปิดให้ทุนเรียนต่อใน-ต่างประเทศ
​ธนาคารกสิกรไทยเปิดให้ทุ

ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 5 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1. ประเภทของทุน : ตามประเทศและสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ
o ประเทศที่กำหนด : ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์
o สาขาวิชาที่กำหนด : MBA / Finance / Financial Engineering / International Business / Risk Management /
Mathematics / Statistics / Computer Science /AI (Artificial Intelligence) / Machine Learning / Human
Capital Interaction (UI/UX Design Biometrics) / Computer Systems / Computational Linguistics
ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ
o มหาวิทยาลัยที่กำหนด : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o สาขาวิชาที่กำหนด : MBA / MFE / MSF / MIF / MIM

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2.1 สัญชาติไทย เป็นโสด อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา และผู้สมัครที่เป็ นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 ส าหรับพนักงานธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 (กรณีพนักงานฯ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระหว่าง 2.50 – 2.74 ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ธนาคารให้ทุน และเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด)
2.3 มีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
- IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือ
- ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับตั้งแต่ N2 ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครทุนประเทศญี่ปุ่น
- ระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร
2.4 ผู้สมัครที่ต้องการสมัครเข้าเรียนสาขาวิชา MBA ต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร เว้นแต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด
2.5 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของธนาคารกสิกรไทย
2.6 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
2.7 ผู้ที่เคยทำงานกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธ์ิสมคัรสอบแข่งขัน

 การรับสมัคร
- ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2561 ที่ www.kasikornbank.com ส่วนสมัครงานและ
ทุนการศึกษา
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา)
โทร. 0 2470 3113

ที่มาและข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม

https://www.kasikornbank.com
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ก.พ. 61 12:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,505 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,505 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย pairry.peach
IP : 1.46.131.***
เป็นทุนเต็มจำนวนไหมคะ และมีเงื่อนไขหลังสำเร็จการศึกษาจากทุนนี้อย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement