สวนสุนันทาเดินหน้าผุด SSRU-TEP หนุนคนราชภัฏก้าวสู่มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับสากล

ลบ แก้ไข
"สวนสุนันทา" เดินหน้าผุด " SSRU-TEP "
หนุนคนราชภัฏก้าวสู่มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับสากล

 


สวนสุนันทา เร่งพัฒนาอีกขั้น ผุดข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ SSRU-TEP เพื่อใช้วัดระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เทียบเท่าระดับสากล วางเป้าดึงมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร่วมใช้วัดระดับภาษาอังกฤษให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถ และยกระดับความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น จึงได้มอบหมายให้สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดทำข้อสอบ SSRU-TEP ขึ้น โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศไทย มาร่วมร่างหลักสูตรการทำข้อสอบ SSRU-TEP ให้มีมาตรฐานระดับสากล


ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี (บนซ้าย) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (บนขวา) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ เข้าทำการทดสอบ SSRU-TEP อย่างต่อเนื่อง
...................................................................
 
ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดเผยว่า “ข้อสอบ SSRU-TEP เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษา ซึ่งเน้นตามกระบวนการของ CEFR เช่น ระดับความยากของคำศัพท์หรือหมวดหมู่สำคัญของไวยากรณ์ (Gramma) ที่ผู้สอบควรรู้ 
 
“ข้อสอบ SSRU-TEP ที่ผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดทำขึ้นมามีจุดเด่นสำคัญ 5 อย่างคือ อย่างแรกข้อสอบ SSRU-TEP เป็นการ cover หมวดหมู่สำคัญในข้อสอบภาษาอังกฤษแบ่งเป็น การฟัง ไวยากรณ์คำศัพท์ และการอ่าน อย่างที่สอง ข้อสอบ SSRU-TEP ออกแบบมาเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบ ลดการใช้ทรัพยากรจากการใช้กระดาษ และช่วยลดภาวะโลกร้อน จุดเด่นอย่างที่สาม ผู้สอบสามารถทราบผลสัมฤทธิ์ได้ทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จสิ้น อย่างที่สี่ การประมวลผลข้อสอบ SSRU-TEP มีความรวดเร็วและแม่นยำ เนื่องจากการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสุดท้าย ข้อสอบ SSRU-TEP มีการใช้จ่ายในการสอบเพียง 200 บาท จึงไม่เป็นภาระแก่ผู้สอบ เมื่อเทียบกับการสอบของต่างประเทศที่มีราคาสูงตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป” 
 
ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวอีกว่า ในอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องการใช้ข้อสอบ SSRU-TEP เป็นแม่แบบในการทดสอบภาษาอังกฤษให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ หลังจากการทดสอบการใช้ข้อสอบแล้ว 2 ปี จะมีการทำวิจัย และตรวจสอบ เพื่อนำเสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศใช้ข้อสอบนี้ให้เป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานเดียวกัน
 
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมจัดทำข้อสอบ SSRU-TEP กล่าวว่า Concept ของข้อสอบนี้คือ เป็นการสร้างข้อสอบขึ้นมาเพื่อวัดระดับความสามารถด้านการสื่อสารในเชิงวิชาการให้กับนักศึกษาและบุคลากรทั่วไปที่ต้องการจะทราบถึงความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยที่ข้อสอบจะรวมทักษะหลักๆ ของภาษาอังกฤษ ก็คือ การฟัง ไวยากรณ์ คำศัพท์ และการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะหลัก ที่จะใช้ในการสื่อสาร ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการศึกษาต่อ โดยที่การสร้างข้อสอบอยู่บน Concept CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นกรอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาของยุโรป ที่เมืองไทยก็เอามาใช้เป็นเกณฑ์ของกระทรวง โดยที่ในข้อสอบจะไล่ระดับ ตั้งแต่ข้อแรกไปจนถึงข้อสุดท้ายให้มีระดับความยาก จากง่ายที่สุดไปจนถึงยากที่สุด ตามระดับของ CEFR มีทั้งหมด 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับ A1 A2 B1 B2 C1 C2 เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่สอบได้คะแนนอยู่ในระดับใดก็ตามน่าจะพอเทียบเคียงกับระดับ CEFR ได้ โดยทั่วไปจากเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนดไว้ คือ ระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่จบควรจะอยู่ในระดับ B2 ในระดับที่ 4 ของ CEFR ถือเป็นระดับที่ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่สอบและเทียบกับระดับ B2 ได้ ถือเป็นระดับค่อนข้างมาตรฐาน ข้อสอบมีการทำขึ้นมาเพื่อได้ลองใช้กับนักศึกษาและรู้ถึงค่าของความมั่นใจด้วย ในอนาคตถ้าใช้ข้อสอบไปแล้ว เราคิดว่าต้องปรับปรุงเพื่อความเที่ยงมากขึ้นในการวัด เราสามารถที่จะปรับได้
 
“จุดเด่นของข้อสอบนี้ คือสามารถวัดความสามารถของผู้ที่เข้าสอบได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับตามเป็นจริง ในแง่ที่ว่าข้อสอบแบ่งระดับค่อนข้างชัดเจน สิ่งที่วัดก็จะอยู่ในขอบเขตหรือว่าขอบข่ายของการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับความเป็นจริง แม้ว่าจะไม่มีส่วนที่เป็นการพูดและการเขียน แต่ว่าในข้อสอบที่อยู่ในส่วนการฟัง เหมือนกับวัดความสามรารถในการพูดไปด้วย เขาได้ยินว่าพูดแบบนี้จะตอบว่าอย่างไร เหมือนว่าวัดความสามารถทั้งฟังและพูดไปด้วย และไล่ระดับขึ้นไปจากง่ายไปยาก ส่วนในข้อสอบการเขียนถึงแม้จะไม่มี แต่ถ้าหากว่าผู้สอบเข้าใจในเรื่องของไวยากรณ์ในส่วนหนึ่งก็เท่ากับเข้าใจหลักไวยากรณ์เพียงพอที่จะนำไปเขียนได้ นี่คือจุดเด่นที่สำคัญของข้อสอบนี้”
 
ผู้อำนวยการสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวอีกว่า อีกลักษณะเด่นหนึ่งคือ ข้อสอบนี้มีลักษณะวัดระดับจากแนวของ CEFR แม้ว่าจะไม่ได้มีการทำ Mapping ที่แท้จริง แต่ว่าการจัดทำข้อสอบเราดูถึงระดับโดยเอาคู่มือของ CEFR มาเป็นฐาน และดูว่าลักษณะของไวยากรณ์หรือลักษณะการสื่อสารแบบไหนที่ควรจะอยู่ในแต่ละระดับ แล้วใส่ไปในข้อสอบ รวมทั้งไล่ระดับไปในแต่ละส่วนโดยผลการสอบจะทราบในทันที เป็นลักษณะข้อสอบจากคอมพิวเตอร์ ทำเสร็จรู้ผลทันที ไม่ต้องเสียเวลาไปตรวจเขียนหรือพูด ซึ่งถือว่าสะดวกและมีมาตรฐานระดับสากลเช่นกัน
 
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ที่ http://www.ilpc.ssru.ac.th หรือทาง http://www.facebook.com/ilpcssru
เบอร์โทรศัพท์ 02-1602-1221,1224
 
………………………………………
นางสาวสโรชา บินอับดุลเลาะ งานประชาสัมพันธ์ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ รายงาน
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ก.พ. 61 11:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 683 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 683 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง