ให้ทุนคนไทยเรียนต่อป.โท-เอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลบ แก้ไข

ให้ทุนคนไทยเรียนต่อป.โท-เอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง
ให้ทุนคนไทยเรียนต่อป.โท-

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรของประเทศไทย ประจำปี 2562 – 2563 เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1.   มีสัญชาติไทย
    2.   มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท ในส่วนผู้สมัครระดับปริญญาเอก มีอายุไม่เกิน 40 ปี 
    3.   ผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล

เอกสารประกอบการสมัครเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
    1.   ใบสมัครรับทุน (SEARCA Application Form) จำนวน 3 ฉบับ
    2.   ใบสมัครของมหาวิทยาลัย (ตามรายชื่อที่แนบ)     จำนวน 3 ฉบับ
    3.   Transcript ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี โดยผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง Transcript ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
    4.   สำเนาปริญญาบัตร โดยผู้สมัครจะต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “certified true copy” ในเอกสารข้างต้น จำนวน 1 ฉบับ
    5.   หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
    6.   หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ
    7.   ประวัติย่อ จำนวน 1 ฉบับ
    8.   เค้าโครงการวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ฉบับ
    9.   รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป
    10. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
    11. สำเนาผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน (paper based) 80 คะแนน (net based) 213 คะแนน (computer-based) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0 คะแนน พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “certified true copy” จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคได้ที่เว็บไซต์ http://searca.org/index.php/scholarship/graduate-scholarship

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับทุน ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนซีมีโอเซียร์ก้า”)

หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ    
1.  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะจัดให้มีการพิจารณา ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนไปยังศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า และศูนย์ฯ จะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนต่อไป 

2.  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2281 6370 ต่อ 108


-------------------------------

ที่มา/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ก.พ. 61 20:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 772 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 772 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement