ธนาคารกรุงไทยเปิดให้10ทุนเรียนป.โทสถาบันชั้นนำโลก

ลบ แก้ไข
ธนาคารกรุงไทยเปิดให้ 10 ทุนเรียนป.โทสถาบันชั้นนำโลก
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1. ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร: ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษฝรั่งเศส ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด*** หมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด

2. ประเภทของผู้สมัครรับทุนการศึกษา
-ประเภทที่ 1: สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนดโดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
-ประเภทที่ 2: สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด
-ประเภทที่ 3: สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครขอรับทุนปริญญาโทต่างประเทศแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด

3. คุณสมบัติ
3.1 ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หากเป็ นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3.2 สำหรับผู้สมัครรับทุนการศึกษาประเภทที่ 3 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา และต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
3.3 ต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0และผลสอบต้องใช้ได้จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ยื่นพร้อมใบสมัคร)
3.4 ต้องมีผลสอบ GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ GREไม่ต่ำกว่า 302 คะแนน ในส่วนของ Quantitative ไม่ต่ำกว่า159 คะแนน และผลสอบต้องใช้ได้จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ยื่นพร้อมใบสมัคร)
3.5 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุน
3.6 เป็นผู้ที่ไม่เคยคยมีสิทธิ์รับทุนปริญญาโทต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
3.7 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาที่อาจทำให้เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้นความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
3.9 ผู้ที่เคยทำงานกับบมจ.ธนาคารกรุงไทยแต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม้่ว่าด้วยเหตุผลใดไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

 ระยะเวลาในการรับสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลผ่าน Google From ใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2561
ที่ www.ktb.co.th ในหัวข้อ “สมัครงานและทุน”
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร
(งานบริหารบุคลากรกลุ่มศักยภาพ) โทร 0-2345-1884 ถึง 1885 หรือทางEmail: ktb.scholarship@ktb.co.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.พ. 61 10:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,035 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,035 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement