หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเปิดให้ทุนนักศึกษา

ลบ แก้ไข
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เปิดให้ทุนนักศึกษา
หอการค้าอเมริกันในประเทศ

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2561 เปิดให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฐานะครอบครัวยากจน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี  มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ความประพฤติดี ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่  2  ขึ้นไป 
 
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน 
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี  ( ตั้งแต่  2.80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ      
(เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป) 
3. มีความประพฤติดี 
4. ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่  2  ขึ้นไป 
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว 
6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 
เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัครขอรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
2. ใบเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ (หน้าที่ 4) 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ  สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาของผู้สมัคร 
4. สำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน  โดยใบแสดงผลการเรียนจะต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น (หากผู้สมัครเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โปรดส่งสำเนาผลการเรียนจากสถาบันนั้นด้วย) 
5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา บิดา และมารดา 
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ บัตรข้าราชการของบิดามารดา  พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา 
7. จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์หัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน)
8. เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว/ เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้ พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใช้หนังสือ รับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้ อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแนบพร้อมกับบัตรข้าราชการ โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ลงนามรับรอง
9. หนังสือรับรองแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 

นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนประจำปีการศึกษา 2561 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – วันที่ 31 สิงหาคม 2561
 
 
นอกจากการสนับสนุนทางการเงินแล้ว  มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ATF ยังจัดการอบรมสัมมนาพัฒนาวิชาชีพระยะเวลาสามวันให้แก่นักศึกษาในกรุงเทพฯ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยผ่านหลากหลายกิจกรรมดีๆ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติอีกด้วย  นอกจากนี้ มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ATF ยังเชิญชวนให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาปีแรกเข้าค่ายปฐมนิเทศเป็นเวลาสองวันโดยมุ้งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโครงการและเข้าใจการบริการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก
 
สำหรับนักศึกษา: กรุณาส่งใบแสดงผลการเรียน(Transcript) ประจำปีการศึกษา 2017-2018 พร้อมกับกรอกใบรายงาน Community Engagement Report Form มาที่
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF)
ชั้น 7, อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ,
93/1 ถนน วิทยุ, ลุมพินี,
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรืออีเมล์ sheree@amchamthailand.com
ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่คุณเชอรี่ 02-254-1041 ต่อ 212 หรืออีเมลล์ sheree@amchamthailand.com
ที่มา http://www.amchamthailand.com
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 มี.ค. 61 21:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,821 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,821 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement