มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินให้ทุนนักเรียนไทยไปเรียนต่อปริญญาโท

ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินให้ทุนนักเรียนไทยไปเรียนต่อปริญญาโท

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินใ

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาระดับปริญญาโท 

๑. ทุนที่รับสมัคร ทุนระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ปี จํานวน ๒ ทุน

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑.๑ เป็นพลเมืองไทยที่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย ในระยะเวลา ๑ ปี ก่อนวันที่สมัคร
๒.๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไ่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๑.๓ เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้
 (๑) กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให้ A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือร้อยละ ๗๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
 (๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่่ำกว่า ๓.๐๐ (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A = ๔ B = ๓ C= ๒ D = ๑ E หรือ F= ๐) หรือร้อยละ ๗๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 
๒.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้
๒.๒.๑ คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ คะแนน (Paper-based) โดยมีคะแนน writingไม่ต่ำกว่า ๔๗๕ คะแนน หรือ ๒๕๐ คะแนน (Computer-based) หรือ ๙๐ คะแนน (Internet-based) หรือ
๒.๒.๒ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน โดยได้คะแนนในแต่ละ band ไม่ต่ำกว่า ๖.๐
ทั้งนี้ คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่เปิดภาคการศึกษา 

๓. การรับสมัคร
๓.๑ สามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ที่ http://www.ucd.ie/international/apply หัวข้อ “Global Excellence Graduate Scholarship”

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

ที่มา http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/dublin_university.pdf
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 มี.ค. 61 14:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,592 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,592 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement