ให้ทุนเรียนต่อป.ตรี-โทโดยมหาวิทยาลัยดังจากประเทศจีน

ลบ แก้ไข

ให้ทุนเรียนต่อป.ตรี-โทโดยมหาวิทยาลัยดังจากประเทศจีน 

 ให้ทุนเรียนต่อป.ตรี-โทโ

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน  ไปเรียนต่อระดับป.ตรี - ป.โท ประจำปีการศึกษา 2018 ภาคเดือนกันยายน จำนวนถึง 120 ทุน มูลค่าทุนละ 300,000 - 400,000 บาทกำลังเปิดรับสมัครกันอย่างเข้มข้น  โดยมอบทุนให้แบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาท เฉพาะเด็กไทยเท่านั้น

 

ประเภทของทุน

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี จำนวน 120 ทุน ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

หมายเหตุ ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน) รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา

1. Yancheng Teachers University

2. China Pharmaceutical University

3. Nanjing University of Finance & Economics

4. Nanjing University of Information Science & Technology

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

2. สัญชาติไทย

3. ปริญญาตรี

- ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

4. ปริญญาโท

- ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

5. สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบศิลป์-ภาษาจีน ต้องยื่นเอกสารผลสอบ HSK ระดับ 4 ( หากไม่มีผลสอบต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษา 1 ปี ก่อนเข้าปริญญาตรี )

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัครของศูนย์ WLC และใบสมัครทุนของมหาวิทยาลัย

2. ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) และเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว (พื้นหลังสีขาว) จำนวน 6 ใบ

4. หนังสือเดินทางและสาเนา 1 ฉบับ (ต้องไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)

5. ผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ

6. ใบแสดงผลสอบ HSK ระดับ 4 ข้ึนไปสาหรับผู้ท่ีศึกษาภาคภาษาจีน (หากไม่มีผลสอบต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษา 1 ปี ก่อนเข้าปริญญาตรี) และ ผลสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 5.5 ข้ึนไป สาหรับผู้ที่่ศึกษาภาคอินเตอร์

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครศูนย์ WLC ได้ที่นี่  , ใบสมัครทุนของมหาวิทยาลัย รายละเอียดที่นี่ 

2. สมัครได้ด้วยตัวเองที่ WLC หรือส่งไปรษณีย์ ( ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com )

3. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า 2 นิ้ว 2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา

ส่งไปรษณีย์มายัง WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

4. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 250 บาทผ่านทาง ชื่อบัญชี นางสาวนภา ธีระธนานนท์ เลขที่บัญชี 009 – 1 – 14750 – 5

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล wlcchina1@gmail.com หรือ โทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น

2. ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2018 ภาคกันยายน

3. ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

4. ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์

สาขาที่เปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี ( บรรยายจีน )
1. ศิลป์-ภาษาจีน ( Chinese Language )
2. การจัดการการท่องเที่ยว ( Tourism Management )
3. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
4. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ( Business Economics )
5. การตลาด ( Marketing )
6. การสอน ( Teaching )
7. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
8. การโฆษณา ( Advertising )
9. การเงินและการคลัง ( Finance )

ปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )
1. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ ( International Economics and Trade )
2. เภสัชศาสตร์( Pharmacy )

ปริญญาโท ( บรรยายจีน )
1. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2. การจัดการธุรกิจ (Business Management)
3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ( Software Engineering )

ปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ)
1. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )
2. วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering )
3. วิทยาการคอมพิวเตอร์(Computer Science)

หมายเหตุ

กรณีมาสมัครด้วยตนเอง เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในเวลาทำการตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น

หรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ตึก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน

เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2255-4084-5, 086-3077574 เว็บไซต์ www.wlc2china.com

.............................
ภาพจาก 
http://www.scorp.co

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 เม.ย. 61 21:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,882 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,882 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง