เปิดให้ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลบ แก้ไข
 เปิดให้ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้
 เปิดให้ทุนพัฒนาอาจารย์แ

เปิดรับสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ)

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการสอนโดยเฉพาะในสาขาที่รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย– ไทย และมีผลงานวิจัยในการช่วยแก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ในภาคใต้รวมทั้งช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไขการรับทุน

อายุผู้สมัคร

ประเภทบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประเภทอาจารย์ อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
1. ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.50 และ
2. ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.75 หรือมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติมาก่อน
3. ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาที่การให้คะแนนเป็นระบบอื่น จะต้องมีผลการเรียนที่เทียบได้กับคะแนนเฉลี่ยสะสมของไทย (GPA) ตามข้อ 1 และ 2

เกณฑ์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
-กรณีศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า550 คะแนน หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
- กรณีศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า500 คะแนน หรือ คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0

ระยะเวลาที่เริ่มให้ทุน
-ผู้รับทุนต้องเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผู้สมัครได้รับการประกาศคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน

การลาศึกษาของอาจารย์
ผู้รับทุนที่เป็นอาจารย์จะต้องได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาเต็มเวลา

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.mua.go.th/

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 เม.ย. 61 20:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,346 ครั้ง

แชร์หน้านี้