เปิดให้ทุนโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน

ลบ แก้ไข
 

เปิดให้ทุนโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีนทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562

คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ  

รายละเอียดการสมัครทุน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือจากท่าน ดังนี้
1.  พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์/บุคลากรในสถาบันของท่านที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนของ CSC จำนวน 1 คนเท่านั้น ไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

2. ขอให้ผู้สมัครลงทะเบียนเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.csc.edu.cn/ studyinchina หรือwww.campuschina.org และปฏิบัติตามคำแนะนำการสมัครทุนฯ และขอให้จัดส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ phicharmon.sri@mua.go.th และเอกสารฉบับจริง (ต้นฉบับ 1 ชุด/สำเนา 1 ชุด) จะต้องถึงสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่เกินวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวน 7 คน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาจัดลำดับผู้สมัครทั้งหมดเสนอไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและ CSC คัดเลือกต่อไป โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1.  มีหลักฐานการสมัครที่ครบถ้วนถูกต้อง (หากมีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจีนจะได้รับการพิจารณาจาก CSC เป็นพิเศษ)
2.  มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่สมัครรับทุนเพื่อที่จะนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาในสถาบันอุดม- ศึกษาจีนมาพัฒนาการเรียนการสอน
3.  ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด โดยจะพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ยาวนานกว่าเป็นลำดับแรก
4.  ระดับการศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยจะพิจารณาปริญญาที่สูงกว่าเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้ CSC จะพิจารณาผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคนทั้งผู้สมัครหลักและสำรอง โดยจะแจ้งผลให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประสานแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและต้นสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีที่มีผู้สมัครหลักสละสิทธิ์ CSC จะพิจารณาเลื่อนรายชื่อผู้สมัครสำรองขึ้นมารับทุนแทนโดยไม่ทำการเปิดรับสมัครใหม่ และผลการพิจารณาโดย CSC ถือเป็นที่สิ้นสุด

......................
ที่มา 
http://inter.mua.go.th
ภาพ www.karangupta.com

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 พ.ค. 61 20:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,020 ครั้ง