ทุนป.ตรี-เอกรัฐบาลญี่ปุ่นเรียนฟรี-มีเงินเดือน-ตั๋วเครื่องบิน

ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี-เอกรัฐบาลญี่ปุ่นเรียนฟรี-มีเงินเดือน-ตั๋วเครื่องบิน
ทุนป.ตรี-เอกรัฐบาลญี่ปุ่

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น เตรียมเปิดให้ทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นโครงการนี้ ให้นักเรียน นักศึกษาไทยได้ไปเรียนต่อในระดับ ปริญญาตรี
 (Undergraduate Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และมอบทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น

โดยทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวน ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด (รวมช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่น)

มีเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ผู้ได้รับทุนจะเริ่มเดินทางไปศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562


1.ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students)

 2. ทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students)

   
กำหนดเปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. (สำหรับทุนนักศึกษาวิจัย) และ เวลา 13.30 - 16.00 น. (สำหรับทุนนักศึกษาปริญญาตรี) ที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ หากเลือกสนามสอบที่เชียงใหม่ กรุณาส่งใบสมัครที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เวลา 13.30 – 16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ